<

လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္၀က္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာငါးဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈထက္ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈ မ်ားျပားခဲ့

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္၏ အဓိက ကုန္သြယ္ေရး စခန္းျဖစ္ေသာ မူဆယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္၀က္(ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလ) အတြင္း ျမန္မာ- တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ငါးဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ဘက္သုိ႔ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈထက္ တ႐ုတ္ဘက္မွ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈ မ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပုိ႔ကုန္/သြင္းကုန္ အေျခအေနမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၅၅၃၇ ဒသမ ၃၃ သန္းရွိၿပီး ယင္းပမာဏတြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးေဒၚလာ ၂၄၇၂ ဒသမ ၉၇ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၃၀၆၄ ဒသမ ၃၆ သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္  ျမန္မာ -တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၀၄၉၆ ဒသမ ၄၅ သန္းရွိၿပီး ပုိ႔ ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၄၇၆၄ ဒသ မ ၉၅ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိးေဒၚ လာ ၅၇၃၁ ဒသမ ၅၀ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တ႐ုတ္ဘက္သုိ႔ ဆန္၊ ငါး၊ သစ္၊ ပဲ၊ ႏွမ္း၊ ခ်ဳပ္ ၿပီးအထည္မ်ား၊ အျခား ေရထြက္ကုန္မ်ား၊ ေရာ္ဘာ၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား အပါအ၀င္ အျခားပုိ႔ကုန္မ်ားကုိ တင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္ဘက္သုိ႔ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔ရာတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈထက္ နယ္ စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ပုိမုိတင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈ အပုိင္းတြင္ တ႐ုတ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ စက္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ အျခားသြင္းကုန္မ်ားကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ အမ်ားဆုံး တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာ ၂၈၈၄၃ ဒသမ ၁၆ သန္းရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၁၀၄၉၆ ဒသမ ၄၅ ရွိသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ၃၆ ဒ သမ ၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၅၀၇ ဒသမ ၈၄ သန္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာ ဏေဒၚလာ ၅၉၈၈ ဒသမ ၆၁ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အမ်ားဆုံး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျမန္မာဘက္ျခမ္းတြင္ မူဆယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ကန္ပုိက္တီး၊ က်ဳိင္းတုံ၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္စသည့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ရာတြင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၀၁၆ ဒသမ ၂၄ သန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၉၆၉၆ ဒသမ ၄၁ သန္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၀၉၉၂ ဒသမ ၀၄ သန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

December 5, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.