<

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ၁၀ ေဒၚလာေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိ

ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ၁၀ ေဒၚလာေက်ာ္ ထုိးဆင္းခဲ့ၿပီး ၁၂ ၈၂ ေဒၚ လာအထိျပန္က်ခဲ့ရာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၂၀၀၀ ေက်ာ္ အထိက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွစတင္ကာ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ၉၅၀၀၀၀ အထက္ရွိခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္အထိ ၉၃၀၀၀၀ ေက်ာ္မွ ၉၃၅၀၀၀ ေက်ာ္ၾကားျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၉၂၂၁၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္တြင္ ၉၃၀၀၀၀ အထက္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၄၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ၉၃၀၆၀၀၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ၉၂၉၂၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ က်ပ္ ၉၃၀၀၀၀ ေအာက္တြင္သာ ဆက္ရွိခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္  ၉၃၆၂၀၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ကာ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၂၂၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးလက ေရႊေစ်းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါကၾသဂုတ္လအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၀၅၂၀၀ (ၾသဂုတ္ ၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၅၈၀၀ (ၾသဂုတ္၂၉ ရက္)၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၂၅၀၀ (စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၅၇၃၀၀ (စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္)၊ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၂၂၁၀၀ (ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၂၇၀၀ (ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္း ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ၁၂၈၆ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၂၉၆ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၁၂၈၂ေဒၚလာ အထိက်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

November 30, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.