<

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အေျခခံအေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္မွာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနၿပီး အစိုးရက ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္မရွိေသးေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပ

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္က စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီး အစိုးရတစ္ခုတည္း အေနျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား မရွိေသးေၾကာင္း Economic Corporate Network ႏွင့္ Baker McKenzie တို႔မွ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ Building Myanmar: Bridging The Infrastructure Gap အစီရင္ခံစာသစ္အရ သိရသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈသည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပ်မ္းမွ် ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္တြင္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ယင္းတိုးတက္မႈကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္မွာ အစိုးရထံ အလံုးအရင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ ဘ႑ာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တိုးတက္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တို႔အေပၚတြင္ မူတည္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ပါက အေျခခံအေဆာက္အအံု ကြာဟခ်က္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ရပ္တန္႔သြားေစႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။

တိုင္းျပည္၏ အေျခခံအေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အထူးသျဖင့္ စြမ္းအင္၊ ေရႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတို႔ကို ျမန္မာအစိုးရက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အရွိန္အဟုန္တိုးျမႇင့္၍ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ထိုႀကိဳးပမ္းမႈကို ပံ့ပိုးေပးမည့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို တိုးျမႇင့္ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထင္ရွားေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံု တစ္ခုမွာ တယ္လီကြန္း ဆက္သြယ္ေရးက႑ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မတိုင္မီက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကမၻာ့ဆက္သြယ္မႈႏႈန္း အေႏွးဆံုးအနက္ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ အလြန္ အကန္႔အသတ္မ်ားသည့္ အင္တာနက္ သံုးစြဲမႈႏွင့္အတူ ဆင္းမ္ကတ္သံုးစြဲမႈ အေရအတြက္မွာ ေထာင္ဂဏန္းသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ သံုးစြဲေနေသာ ဆင္းမ္ကတ္ေပါင္း သန္း ၅၀ ေက်ာ္အထိ ရွိလာၿပီး မိုဘိုင္းအင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းမွာလည္း ေဒသတြင္း၌ အျမန္ဆံုးျဖစ္လာကာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္စီးပြားေရး အလားအလာ ဆက္လက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေနဖို႔အတြက္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုက အေရးအႀကီးဆံုး လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ စီးပြားေရး တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက လူမႈေရး တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆီ ဦးတည္ေနသလို လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ ဘ၀အရည္အေသြးကို တုိးတက္ျမင့္မား လာေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီစာတမ္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္ေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေတြကို ခြဲျခားေဖာ္ျပထားပါတယ္”ဟု အေရွ႕ေတာင္အာရွ The Economist Corporate Network ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ႏွင့္ ယင္းအစီရင္ခံစာကို တြဲဖက္ေရးသားသူ Andrew Staples က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး ဗဟိုအခ်က္အခ်ာသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာမည္ဟု မယူဆေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားကိုပါ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

November 21, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.