<

သီလ၀ါရွယ္ယာ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၃၂၀၀ သို႔ ထိုးဆင္း

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ သီလ၀ါရွယ္ယာ၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၃၂၀၀ သို႔ ထိုးဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ေစ်းကြက္အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္မႈမ်ားအရ သိရသည္။

သီလ၀ါရွယ္ယာသည္ ရွယ္ယာခြဲစိတ္မႈမျပဳမီ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ အဖြင့္ေစ်း က်ပ္ ၄၀၀၀၀ ျဖင့္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရာင္းခ်ရမႈတြင္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ျဖစ္ကာ အျမင့္ဆံုးေစ်းမွာ ရွယ္ယာ တစ္စုက်ပ္ ၇၀၀၀၀ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၄၁၀၀၀ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္မွစတင္ကာ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္မႈ ေခတၱရပ္ဆိုင္းၿပီး ရွယ္ယာခြဲစိတ္မႈျပဳကာ ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္မွ စတင္၍ ရွယ္ယာတစ္စု လ်င္ က်ပ္ ၅၁၀၀ ျဖင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၅၃၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ျမင့္တက္မႈမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂၅ ရက္ႏွင့္ ၂၆ ရက္တြင္ သီလ၀ါရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚကာ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၃၈၀၀ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေမ ၂၉ ရက္တြင္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၃၇၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ က်ပ္ ၃၆၅၀၊ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၃၅၅၀ မွ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ အဖြင့္ေစ်းတြင္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၃၃၀၀ သို႔ ေရာက္ရွိကာ ေန႔စဥ္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚခဲ့ရာမွ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၃၂၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

သီလ၀ါရွယ္ယာရွယ္ယာမ်ား တန္ဖိုးက်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ အဆိုပါရွယ္ယာမ်ားကို ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီကိုးခု၏ သီလ၀ါရွယ္ယာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့က်လာေနသည္။

သီလ၀ါရွယ္ယာမ်ားကို ယခင္က အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီႀကီးကိုးခုက အဓိကခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး FMI, Golden Land Asia Development Limited, Myanmar Agribusiness Public Corporation Ltd, Myanmar Agricultural & General Development Public Ltd, Myanmar Edible Oil Industrial Public Corporation Ltd, Myanmar Sugar Development Public Company Ltd, Myanmar Technologies and Investment Corp,Ltd, National Development Company Group Ltd, New City Development Public Company Ltd တို႔ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရွယ္ယာ မခြဲစိတ္မီက ၁၇၅၅၀၀၀ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီသည္ အစုရွယ္ယာ ၁၉၅၀၀၀ တိတိ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ကာ ရွယ္ယာခြဲစိတ္ခ်ိန္တြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ ရွယ္ယာ ၁၉၅၀၀၀၀ ပိုင္ဆုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ Myanmar Agribusiness Public Corporation Ltd က ရွယ္ယာ  ၅ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္  ယခင္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ ပိုမိုလာၿပီး FMI က ရွယ္ယာ ၁ ဒသမ ၆၅ ၊ Myanmar Sugar Development Public Company Ltd က ရွယ္ယာ ၁ ဒသမ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအနည္းဆံုး ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး က်န္ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုမွာ ၄ ဒသမ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄ ဒသမ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား ရွယ္ယာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

November 8, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.