<

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္း (CPI) ၁၃၄ ဒသမ ၄၃ ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ၃ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စားသုံး သူေစ်းဆႏႈန္း (Cosumer Price Index – CPI) ၁၃၃ ဒသမ ၂၇ ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ သုံးရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန  ဗဟုိစာရင္းအင္း အဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည့္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အေျခအေနအရ သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏ စားသုံးသူ ေစ်းဆႏႈန္းမွာ အစားအစာ အုပ္စုအတြက္ ၁၄၆ ဒသမ ၁၉၊ အစားအစာ မဟုတ္ေသာ အုပ္စုအတြက္ ၁၁၇ ဒသမ ၈၃ ႏွင့္ အုပ္စုအားလုံးအတြက္ ၁၃၄ ဒသမ ၄၃ ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ စားသုံးသူ ေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၃ ဒသမ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စားသုံးသူ ေစ်းဆႏႈန္းကုိ ေလ့လာပါက အစားအစာ အုပ္စု၏ ေစ်းဆႏႈန္းမွာ ယခင္လထက္ ရာခုိင္ႏႈန္း အနည္းငယ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အစားအစာ မဟုတ္ေသာ အုပ္စု၏ ေစ်းဆႏႈန္းမွာ ၁၁၇ ဒသမ ၈၃ ျဖစ္သျဖင့္ ယခင္လ အေျခအေနႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အနည္းငယ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ စားသုံးသူ ေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကုိ ေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္ တင္ျပႏုိင္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ဗဟုိစာရင္းအင္း အဖြဲ႕သည္ အိမ္ေထာင္စု၀င္ေငြႏွင့္ စားသုံးမႈ စစ္တမ္းကုိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ နမူနာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃၂၆၆၉ ကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္ျဖင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ အမ်ားသုံးစြဲသည့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစားေပါင္း ၄၃၈ မ်ဳိး ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္း တြက္ခ်က္ရန္အတြက္ အစားအစာအုပ္စုတြင္ ကုန္ပစၥည္း ၁၀၈ မ်ဳိးႏွင့္ အစားအစာ မဟုတ္ေသာ အုပ္စုတြင္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ဳိးအစား ၁၆၆ မ်ဳိး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ၂၇၄ မ်ဳိးသုိ႔ တုိးခ်ဲ႕ေကာက္ယူ တြက္ခ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ဗဟုိစာရင္းအင္း အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ထားမႈအရ သိရသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္ျဖင့္ စားသုံးသူ ေစ်းဆႏႈန္းအေပၚ အေျခခံ တြက္ခ်က္ထားေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၄ ဒသမ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိ၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၄ ဒသမ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အနည္းငယ္ က်ဆင္းခဲ့ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတုိ႔၏ ႏွစ္အလုိက္ ေျပာင္းလဲမႈ ကုိႏႈိင္းယွဥ္ပါက (Year on Year Inflation) မွာ ၃ ဒသမ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

October 29, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.