<

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၄ ဒသမ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့က်

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၄ ဒသမ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည့္ စားသုံးသူ ေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အေျခအေနတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ တစ္ႏွစ္အတြင္း ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၄ ဒသမ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၉ ဒသမ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တုိးႏႈန္းမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ သိသာစြာ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ဗဟုိစာရင္းအင္း အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္ျဖင့္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းအေပၚ အေျခခံ တြက္ခ်က္ထားေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၄ ဒသမ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိ၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၄ ဒသမ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အနည္းငယ္ က်ဆင္းကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတုိ႔၏ ႏွစ္အလုိက္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက (Year on Year Inflation) မွာ ၃ ဒသမ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၉ ဒသမ ၀၇ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အျမင့္ဆုံး ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၈ ဒသမ ၀၃ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ကာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၅ ဒသမ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ တတိယ အျမင့္ဆုံး ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ ႏွစ္အလုိက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၇ ဒသမ ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမတြင္ ၁ ဒသမ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈရာခုိင္ႏႈန္း အနည္းဆုံး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ဗဟုိစာရင္းအင္း အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကုိ ေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္ တင္ျပႏုိင္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ဗဟုိစာရင္းအင္း အဖြဲ႕သည္ အိမ္ေထာင္စု၀င္ေငြႏွင့္ စားသုံးမႈ စစ္တမ္းကုိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ နမူနာအိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃၂၆၆၉ စုကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကုိ အေျခခံ၍ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကုိ တြက္ခ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းအေပၚ အေျခခံ၍ အေျခခံႏွစ္ (Base Year) ကို ေျပာင္းလဲ တြက္ခ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်ရန္ ဘ႑ာေရး၊ ေငြေၾကး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဒုတိယ ကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္) တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ပထမ ကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ) ကာလတြင္ တုိးတက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒုတိယ ကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္) တြင္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ ဘ႑ာေရး မူ၀ါဒ၊ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ၊ ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္အရ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂ ဒသမ ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂ ဒသမ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ် ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းတြင္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

October 27, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.