<

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္း၌ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၁၃ ႏုိင္ငံအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဆင့္ ၈၀ ရရွိခဲ့ၿပီး အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ တတိယေျမာက္ ရမွတ္အနည္းဆံုး ႏုိင္ငံျဖစ္

ေတာင္ငူၿမိဳ႕ရွိ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇာ္၀င္းခ်စ္)

The Economist Intelligence Unit (EIU) မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္း၌ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၁၃ ႏုိင္ငံအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဆင့္ ၈၀ ရရွိခဲ့ၿပီး အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ တတိယေျမာက္ ရမွတ္အနည္းဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါညႊန္းကိန္းအရ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ရမွတ္ ၄၄ ဒသမ ၈ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆  ခုႏွစ္ကရရွိခဲ့ေသာ ၄၆ ဒသမ ၅ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ပါက ၁ ဒသမ ၇ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အဆင့္ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါညႊန္းကိန္း၌ ရမွတ္အမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ ႏုိင္ငံ ၂၀ စာရင္းတြင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားထဲမွ ၾသစေၾတးလ် (၈၃ ဒသမ ၃ မွတ္)၊ ဂ်ပန္ (၇၉ ဒသမ ၅ မွတ္) ႏွင့္ စင္ကာပူ (၈၄ မွတ္) တုိ႔သာ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းကုိ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လံုေလာက္မႈဆုိင္ရာ အေျခအေန၊ စားနပ္ရိကၡာ လြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္မႈ အေျခအေန၊ အရည္အေသြးႏွင့္ လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈ အေျခအေန၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ၾကြယ္၀မႈႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ေျဖရွင္းႏုိင္မႈ အရည္အေသြးတုိ႔ကုိ အဓိကထားၿပီး စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အေျခအေနမ်ား စိစစ္သံုးသပ္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက သဘာ၀အရင္းအျမစ္  ၾကြယ္၀မႈဆုိင္ရာ အေျခအေနႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လံုေလာက္မႈဆုိင္ရာ အေျခအေနတုိ႔တြင္ ရမွတ္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း စာနပ္ရိကၡာ လြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္မႈ အေျခအေန၊ အရည္အေသြးႏွင့္ လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈ အေျခအေန၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ေျဖရွင္းႏုိင္မႈ အရည္အေသြးတုိ႔တြင္ ရမွတ္ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ က႑တြင္ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းမႈ၊ သြင္းအားစုႏွင့္ အရင္းအႏွီးရရွိႏုိင္မႈဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးမႈ၊ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေထာက္အကူ အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရမွတ္ေလ်ာ့နည္းမႈ၏ အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕ ျဖစ္သည္။

ယင္းညႊန္းကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ထိပ္ဆံုး ၁၀ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ အုိက္ယာလန္၊ ၾသစႀတီးယား၊ ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ၿဗိတိန္၊ ကေနဒါ၊ ဒိန္းမတ္ႏွင့္  ဆြီ ဒင္ႏုိင္ငံတုိ႔ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထဲမွ စင္ကာပူက ရမွတ္ ၈၄  မွတ္ျဖင့္ အဆင့္ ၁၉ ၌ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းညႊန္းကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ အျခားအာရွႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ ရမွတ္မ်ားမွာ ေတာင္ကုိရီးယားက ၇၄ ဒသမ ၇ မွတ္၊ တ႐ုတ္က ၆၃ ဒသမ ၇ မွတ္၊ အိႏၵိယက ၄၈ ဒသမ ၉ မွတ္တုိ႔ျဖစ္သည္။

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ စင္ကာပူၿပီးေနာက္ မေလးရွားက ၆၆ ဒသမ ၂ မွတ္၊ ထုိင္း က ၅၈ ဒသမ ၃ မွတ္၊ ဗီယက္နမ္က ၅၄ မွတ္၊ အင္ဒုိနီးရွားက ၅၁ ဒသမ ၃ မွတ္၊ ဖိလစ္ပုိင္ က ၄၇ ဒသမ ၃ မွတ္၊ ျမန္မာက ၄၄ ဒသမ ၈ မွတ္၊ ကေမၻာဒီးယားက ၄၃ ဒသမ ၃ မွတ္၊ လာ အုိက ၃၃ ဒသမ ၁ မွတ္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ယခုညႊန္းကိန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအနက္ အဆင့္ (၇) ေနရာ တြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ လံုျခံဳ စိတ္ခ်ရမႈဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းတြင္ ရမွတ္အနည္းဆံုး ၁၀ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ကြန္ဂုိ၊ ဘူရြန္ဒီ၊ မာ ဒါဂါစကာ၊ ယီမင္၊ ခ်က္ဒ္၊ ဆီရာလီယြန္၊ ေဟ တီ၊ ႏုိင္ဂ်ာ၊ မာလာ၀ီ၊ ဆီးရီးယားတုိ႔ပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားအနက္ လာအုိ (၃၃ ဒသမ ၁ မွတ္) ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ (၃၉ ဒသမ ၇ မွတ္) တုိ႔က ရမွတ္အနည္းဆံုး ၂၅ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

October 10, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.