<

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ထိခုိက္မႈရွိႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္အဟုန္ ေႏွးေကြးလ်က္ရိွဟု အျမင္မ်ားရွိေၾကာင္း ကမၻာ႔ဘဏ္ထုတ္ျပန္

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ထိခုိက္မႈရွိႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္အဟုန္ ေႏွးေကြးလ်က္ရွိဟု အျမင္မ်ားရွိေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္က ကမၻာ့ဘဏ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ႐ံုးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းပြဲမွ သိရသည္။

“ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡအေျခအေနေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ထိခုိက္ႏုိင္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သက္ေရာက္ႏုိင္တာကို ေျပာဖို႔ အခ်က္အလက္မရွိပါဘူး။ ေျပာႏုိင္တာကေတာ့ အခ်ိန္မေရြး လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ဆုိးရြားလာႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အေျခအေနက ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြကို ထပ္ၿပီး စဥ္းစားေစတာ၊ လက္တြန္႔တာ၊ ရပ္ဆုိင္းထားတာေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္” ဟု ကမၻာ႔ဘဏ္ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ လာအို ပီဒီအာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာ Ellen Goldstein က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ယင္းမွာ စြမ္းအင္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကဲ့သို႔ အေရးပါသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑တို႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမင့္တက္လာဖြယ္ရွိေနၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာလည္း အားေပ်ာ့လာဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ စီးပြားေရးတိုး တက္မႈအေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အသံုးခ်ႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္းအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အရာမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ လက္တေလာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ထိခုိက္မႈရွိႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား လက္ရွိတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္အဟုန္ ေႏွးေကြးလ်က္ရွိသည္ဟူေသာ အျမင္မ်ားရွိေနသည့္အျပင္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ နဂိုရွိေနသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပုိမုိဆိုးရြားေစႏုိင္သည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္ကို ကမၻာ့ဘဏ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆုိထားသည္။

သိသာထင္ရွားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကတိက၀တ္မ်ား ခုိင္မာအားေကာင္းမႈရွိေနေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္းတြင္ ေႏွးေကြးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာက အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ လက္ရွိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အေရးပါေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးထံ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေပးမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ႏုိင္မႈ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆုိထားသည္။

October 4, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.