<

ဖုန္းေခၚဆိုခ အသက္သာဆံုး ေအာ္ပေရတာကို တြက္ခ်က္ အေျဖရွာၾကည့္ရေအာင္

ဆက္သြယ္ေရးက႑ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည့္ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကၿပီး မိုဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳမႈမ်ားသည္လည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမို မ်ားျပားလာလ်က္ ရွိသည္။

လတ္တေလာတြင္ MPT အစရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ သံုးခု ရွိေနၿပီး ၄င္းတို႔က ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္အတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္း (လက္၀ယ္ရွိ) အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားဦးေရမွာ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားက ၀န္ေဆာင္မႈပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ႏႈန္းထားအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ Package အမ်ဳိးမ်ဳိးကို မိတ္ဆက္ေပးလ်က္ ရွိသည့္အတြက္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ မ်ားျပားလာေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲေနေသာ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစားကိုပင္ မေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။

အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သည့္ “တစ္မိနစ္ ဖုန္းေျပာလွ်င္ ဖုန္းေျပာဆိုခ ဘယ္ေလာက္က်သင့္ပါသလဲ” ဟူသည့္ ေမးခြန္းကိုပင္လွ်င္ သံုးစြဲသူမ်ား တိက်စြာ အေျဖေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိအသံုးျပဳေသာ အစီအစဥ္ႏွင့္ မိမိေခၚဆိုမႈ အမ်ားဆံုး ေအာ္ပေရတာအေပၚ မူတည္ကာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို စဥ္းစားရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာအခ်ဳိ႕ အေနျဖင့္ အစီအစဥ္အခ်ဳိ႕ကို ရပ္နားမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေအာ္ပေရတာတစ္ခု၏ အေျခခံႏႈန္းထားမွာ တစ္မိနစ္ ၂၇ က်ပ္ႏွင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခမွာ 1 MB လွ်င္ ၈ က်ပ္က်သင့္သည္။ အျခားေအာ္ပေရတာ တစ္ခုမွာ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၃ က်ပ္ႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳခမွာ 1 MB လွ်င္ ၆ က်ပ္ က်သင့္လ်က္ ရွိသည္။

MPT ကလည္း ၄င္း၏ Unlimited Voice Package ကို ၆၅ မိနစ္ Voice Package အျဖစ္ ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ္လည္း အျခားဖုန္းအသံုးျပဳခ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ MPT ဖုန္းအခ်င္းခ်င္း ေခၚဆိုပါက တစ္မိနစ္လွ်င္ ၁၅ က်ပ္၊ အျခားေအာ္ပေရတာမ်ားသို႔

ဖုန္းေခၚဆိုတိုင္း တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ႏွင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခ 1 MB လွ်င္ ၈ က်ပ္ (ရွယ္ေျပာအစီအစဥ္) သို႔မဟုတ္ 1 MB လွ်င္ ၆ က်ပ္ (ေဆြသဟာ အစီအစဥ္) စေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ အစီအစဥ္ႏွစ္ခုျဖင့္ ဆက္လက္ ဦးေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

ေအာ္ပေရတာအလိုက္ ဖုန္းေခၚဆိုခ ႏႈန္းထားမ်ားကို mobilecharges.compare.com.mm တြင္ ၀င္ေရာက္တြက္ခ်က္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။

သံုးစြဲသူ ၂၅ သန္းေက်ာ္ ရွိေနသည့္ MPT ၏ ရွယ္ေျပာ အစီအစဥ္သည္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၁၅ က်ပ္ျဖင့္ ၂၅ သန္းေသာ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္တိုင္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ ေအာ္ပေရတာမ်ားအနက္ ဖုန္းေျပာဆိုခ အသက္သာဆံုး အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအၾကားတြင္လည္း Facebook ၊ Viber ၊ Line ၊ COC ၊ Clash Royale တို႔ကို 1MB လွ်င္ တစ္က်ပ္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ MPT ၏ Social package မွာ အထူးေရပန္းစားလ်က္ ရွိသည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ားက အခမဲ့ အစီအစဥ္မ်ားကို ရပ္နားျခင္း၊ သံုးစြဲခႏႈန္းထားမ်ားကို ျပင္ဆင္တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ကို သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ သေဘာေပါက္ နားလည္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ဖုန္းေျပာဆိုခ၊ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခမ်ားမွာ ပံုမွန္ထက္ ပိုမိုကုန္က်ေနသည္ဟု ခံစားရလ်က္ ရွိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ လက္ရွိ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ားကို ေသခ်ာစြာ စိစစ္ၾကည့္သင့္ၿပီး မိမိ၏ သံုးစြဲမႈပံုစံႏွင့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈပံုစံကို ရယူအသံုးျပဳၾကရန္ အၾကံျပဳလိုက္ရပါသည္။

September 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.