ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္အား လက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပဋိပကၡအေျခအေနအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ မစၥပရာမီလာပတ္တန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသို႔ေတြ႕ဆံုရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ရာတြင္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ နည္းပညာပိုင္းအကူအညီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေပးအပ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေ၀း၌ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအား ျမန္မာအျမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ မည္သည့္လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈကိုမွ် ေထာက္ထားသက္ညႇာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိက်ခိုင္မာေသာ သက္ေသအေထာက္အထားရွိပါက က်ဴးလြန္သူကို ဥပေဒနွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ ကုလသမဂၢ ယာယီဌာေနညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး Mr. Knut Ostby ကုိလည္း လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢတုိ႔အၾကား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ (ကြန္ဒုိ) နည္းဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု ၾကမ္းခင္းဧရိယာ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ေရာင္းခ်ႏိုင္ၿပီး အိမ္ခန္းမ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၀ယ္ယူသူတစ္ဦးတည္း၏ အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရတနာႏွင္းဆီအိမ္ရာအား စက္တင္ဘာလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-႐ိႈင္းလင္းေအာင္)

စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ (ကြန္ဒုိ) နည္းဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တည္ေထာင္သူအျပင္ ပူးတြဲတည္ေထာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ထည့္သြင္းထားၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုၾကမ္းခင္း ဧရိယာ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ေရာင္းခ်ႏိုင္ကာ အိမ္ခန္းမ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၀ယ္ယူသူတစ္ဦးတည္း၏ အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ံုး၌ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းစဥ္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမိုးသီတာက ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒတြင္ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ ႏုိင္ငံျခားသား ေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အခန္းမ်ားကို မွတ္ပံုတင္အရာရွိမွတစ္ဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ခန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားသို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု၏ ေရာင္းခ်၍ရေသာ စုစုေပါင္းၾကမ္းခင္းဧရိယာ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ထက္မပိုေစရ။ မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံတြင္ ဦးစြာစံုစမ္းၿပီးမွ ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္ဟု ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု၏ အိမ္ခန္းမ်ားကို အနည္းဆံုး ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၀ယ္ယူသူထံသို႔ ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ခန္းမ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၀ယ္ယူသူ တစ္ဦးတည္း၏အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရွိသည္ဟု နည္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေဒၚမိုးသီတာက ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚမိုးသီတာက “စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မူလဥပေဒမွာပါရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားကို ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေရာင္း ခ်ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုတဲ့ အပိုဒ္ပါရွိၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ဖို႔အတြက္ နည္းဥပေဒမွာ တခ်ဳိ႕ေသာအခ်က္ေလးေတြကို ထပ္ၿပီးျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စုေပါင္းပိုင္ဥပေဒမွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားလို႔ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ျပည္တြင္းမွာအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားသာမက ျပည္ပမွာရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ျပည္ပမွာပိုက္ဆံရွိၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ လာၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္တဲ့သူေတြပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလို႔ရေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားဆိုတဲ့ေနရာမွာ အကန္႔အသတ္ကို တတ္ႏုိင္သမွ်ေလွ်ာ့ခ်ထားပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္တဲ့သူ၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား မဟုတ္တဲ့သူ၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္မရေသာ သူဆိုလို႔ရွိရင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံျခားသားမဆို ျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့ ကြန္ဒိုမီနီယံကို ၀ယ္ယူခြင့္ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီႏိုင္ငံျခားသား ၀ယ္ယူမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ဘာနဲ႔၀ယ္ယူရမလဲဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားမွတရား၀င္ေငြလႊဲပို႔ေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြနဲ႔သာ ၀ယ္ယူခြင့္ရမွာပါ။ ႏိုင္ငံျခားသားကို ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမေရာင္းရဆိုတဲ့အခ်က္ကို မေက်ာ္ေစဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားသည္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံမွာ လာေရာက္စံုစမ္းရပါမယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားကို ေရာင္းတိုင္းေရာင္းတိုင္းမွာ မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံမွာ တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားအေနနဲ႔ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ေပးမလား မေပးဘူးလားဆိုတာကေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ မျပတ္ေသးပါဘူး။ မျပတ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္သက္တမ္းကို ျပန္ၿပီးကန္႔ သတ္လိုက္ရပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ စုေပါင္း ပိုင္အေဆာက္အအံုရဲ႕ သက္တမ္းကာလအတြင္းသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ေဖာ္ျပၿပီး ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားဟာ တည္ေထာင္သူအျဖစ္နဲ႔ ရပ္တည္လို႔ရပါတယ္။ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူအျဖစ္နဲ႔လည္း ရပ္တည္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရပါမယ္။ အိမ္ခန္းေတြရဲ႕ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းလို႔ သတ္မွတ္ထားတာကေတာ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အိမ္ခန္းအကုန္လံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရေအာင္လို႔ပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုရွိ အိမ္ခန္းမ်ားအား အျခားနည္းသံုးစြဲရာတြင္ စီးပြားေရးအတြက္အသံုးျပဳမည့္ အိမ္ခန္းမ်ား ပါ၀င္ပါက လူေနအိမ္ခန္းမ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း ေရာေႏွာေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ၀င္ထြက္ေပါက္သီးျခားထားရွိရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ အိမ္ခန္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစား၊ အက်ယ္အ၀န္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ စုစုေပါင္းအေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပရန္၊ စီးပြားေရးအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ အိမ္ခန္းမ်ားတြင္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားပါ၀င္လွ်င္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ပံုစံေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္မည့္ နည္းစနစ္အရေသာ္လည္းေကာင္း ေနထိုင္သူမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု တည္ေထာင္သူသည္ အျခားနည္းသံုး စြဲမည့္အိမ္ခန္းမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း ၀ယ္ယူသူကို ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီး သိရွိသေဘာတူေၾကာင္း ႀကိဳတင္ကတိျပဳခ်က္ရယူထားရမည္ဟု နည္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္က ဥပေဒ အမွတ္ ၂၄ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ နည္းဥပေဒအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မွတ္ပံုတင္မႈမ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီအတြင္းတြင္ စတင္မွတ္ ပံုတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ Shwe Taung Development ကုမၸဏီမွ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။

 

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ

ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္းဟူသည္ စီးပြားေရး၌ လူအမ်ား အကြၽမ္းအ၀င္ဆံုး စကားလံုး ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မတည္ၿငိမ္မႈအတြင္းသို႔ ကာလၾကာရွည္စြာ သက္ဆင္းသြားႏုိင္သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို တုိက္ဖ်က္မည္ဟူေသာ ကတိမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏုိင္ရရွိႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ယင္းသို႔ မလုပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အာဏာကိုလက္လႊတ္ ဆံုး႐ံႈးရတတ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတ ဂ်ရက္ဖုိ႔ဒ္သည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက ျပည္သူ႔ရန္သူနံပါတ္-၁ ဟုပင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဟူသည္ သက္ဆုိင္ရာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္သည့္ ႏႈန္းထားျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို တုိင္းတာမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၿပီး ေယဘုယ်သေဘာအရ အေထြေထြေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္မႈ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြင္း လူေနမႈစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္မႈျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဟူသည္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလ (မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ဟု သတ္မွတ္) တစ္ခုအတြင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မည္မွ်ပို၍ ေစ်းႀကီးလာသနည္းဟူသည့္ အခ်က္သာျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ေရရွည္ျမင့္မားေနျခင္းသည္ ေလ်ာ့ရဲေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္သည္။ စီးပြားေရးတစ္ခု၏ အရြယ္အစားႏွင့္ ႏိႈင္းဆပါက ေငြေၾကး႐ိုက္ထုတ္မႈ အလြန္မ်ားျပားလွ်င္ ေငြေၾကး၏ တန္ဖိုးမွာ ေလ်ာ့က်၍ သြားမည္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ ၀ယ္ယူႏုိင္သည့္ပါ၀ါ က်လာၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး၏ ၀ယ္လိုအား သို႔မဟုတ္ ေရာင္းလုိအား တစ္ဘက္ဘက္တြင္ ဖိအားမ်ား သက္ေရာက္ျခင္းကလည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ေရနံေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ျမင့္တက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း အစရွိသည့္ ေရာင္းလုိအားအေပၚ ဖိအားျဖစ္ေစျခင္းသည္ ေရာင္းလိုအား က်ဆင္းမႈကို ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ကာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္ရသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ခ်မ္းသာေသာ ႏုိင္ငံမ်ားထက္ပို၍ ယင္းဒဏ္ကို ခံၾကရသည္။ စေတာ့ေစ်းကြက္၌ ကေမာက္ကမျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္က အတုိးႏႈန္းမ်ားကို ခ်ပစ္လုိက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရက အသံုးစရိတ္ ျမႇင့္တင္လိုက္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ၀ယ္လိုအားအေပၚ ဖိအားျဖစ္ေစျခင္းသည္လည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ၎အျပင္ လူအမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္လည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအေပၚ အဓိက သက္ေရာက္ေသာ အေၾကာင္းတရားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားက ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္မည္ဟု ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္မွန္းလာျခင္းကလည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ျဖစ္ေစသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒမ်ားသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းေပၚ၌ မူတည္ေနသည္။ စီးပြားေရး၌ အလြန္အမင္း လႈပ္ခတ္ၿပီး ၀ယ္လိုအားမ်ားလြန္းပါက အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ၀ယ္လိုအားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လိုသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဗဟိုဘဏ္မ်ားသည္ မိမိေငြေၾကးႏွင့္ အျခားေငြေၾကးမ်ား ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ေငြလဲႏႈန္းကို ကန္႔သတ္ရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရတတ္ၾကသည္။ ယင္းတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္းကို ျပေနသည္။ သုိ႔ ေသာ္ ျပည္တြင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ ကမၻာ့အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္တက္သည့္အခါ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ မူ၀ါဒမ်ဳိးက အေထာက္အကူမျပဳေပ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈႏွင့္ ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုး၌ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္မားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔သည္ ကမၻာ့ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈအလိုက္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး၌ လက္ခံခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ၀င္ေငြ ဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ အႀကီးအက်ယ္ ေထာက္ပံ့သည့္ ဥပေဒမ်ားကို အစိုးရက ျပဳလုပ္ရမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ဗဟိုဘဏ္မ်ားသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူအမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေပၚ ၎တုိ႔၏ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏုိင္စြမ္းကို တိုး၍တိုး၍ မွီခိုလာရသည္။ ဗဟိုဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ လူအမ်ား၏ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ ပို၍ ရေလေလ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူအမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ ပို၍ၾသဇာ သက္ေရာက္ႏုိင္ေလေလ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားအျပင္ ဗဟိုဘဏ္အေပၚ လူအမ်ား၏ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈတို႔ႏွင့္ မ်ားစြာ ပတ္သက္မႈရွိေနသည္ကို သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားသည့္ ပထမလတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆,၇၀၀ ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕က ေျပာၾကား

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ သန္ခါလီဒုကၡသည္စခန္းအား ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု (Photo – AFP)

ၾသဂုတ္လအေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ စတင္သည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအေပၚ စစ္ဆင္ေရး၏ ပထမလအတြင္း ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆,၇၀၀  ထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕ (MSF) က ဒီဇင္ ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသည္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခုအထိ ခန္႔မွန္းခဲ့သည့္ အျမင့္ဆံုးေသဆံုး မႈပမာဏျဖစ္ၿပီး သံုးလတာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ေပါင္း ၆၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးရမႈႏွင့္အတူ ႀကီးမားလွသည့္ ဒုကၡသည္ အက်ပ္အတည္းကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔က ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးကို လူနည္းစု ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈဟု ေခၚဆုိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေသဆံုးသူအေရအတြက္အား အထူးျပဳ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

“ကြန္ဆာေဗးတစ္အျဖစ္ဆံုး ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈေတြအရ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၇၃၀ ထက္မနည္း အပါအ၀င္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေပါင္း ၆၇၀၀ ထက္မနည္း သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းပါတယ္” ဟု MSF က ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

MSF ၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားရွိ လူေပါင္း ၁၁,၄၂၆ ဦးထက္မနည္းကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈေပါင္း ေျခာက္ခုထက္မနည္း ျပဳလုပ္ရာမွ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ပထမတစ္လအတြင္းအတြက္ ခန္႔မွန္းခ်က္ ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က က်ပ္ညပ္ေနၿပီး သန္႔ရွင္းမႈမရွိတဲ့ စခန္းေတြမွာ ေနထုိင္ေနရတ့ဲ ျမန္မာႏိုင္ငံက အၾကမ္းဖက္မႈေတြကေန အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ လူေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံုၿပီး စကားေျပာခဲ့တာပါ” ဟု MSF မွ ေဆးပညာဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဆစ္ဒနီေ၀ါင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦး ေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ အစီရင္ခံတဲ့ လူအေရအတြက္နဲ႔ သူတုိ႔အသတ္ခံရ ဒါမွမဟုတ္ဒဏ္ရာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရခဲ့တဲ့ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ နည္းလမ္းေတြအေၾကာင္းပါပဲ” ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

က်ည္ဆန္မ်ား၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ားအျပင္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ရြာမ်ားကို ျပာပံုအတိျဖစ္သြားေစသည့္ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ားျဖင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရခိုင္လူမ်ဳိး လူရမ္းကားမ်ားက ၎တုိ႔အား ေနအိမ္မ်ားမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ၾကပံုအေၾကာင္းမ်ားကို ဒုကၡသည္မ်ားက အဆက္မျပတ္ ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။

ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ဇိရာအက္အယ္ဟူစိန္က တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ေသာ စစ္ဆင္ေရးသည္ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ ေျမာက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခု MSF၏ ေလ့လာခ်က္သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာမ်ားအတြင္းသို႔ အေရအတြက္ တစ္ရပ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ ေလ့လာခ်က္၌ ေသဆံုးမႈ အားလံုး၏ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေသနတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

Ref ; AFP

သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ လူမ်ဳိးစာရင္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ေျပာၾကား

ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က MICC-2 တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္လုံးကြၽတ္လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္

ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ လူမ်ဳိးစာရင္းထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က MICC-2 တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္လုံးကြၽတ္လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ တန္ဖုိးရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုျဖစ္သလုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး၊ တစ္ဦးခ်င္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္းကုိလည္း သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ဖုိ႔က်န္ရွိသည့္ လူမ်ဳိးစာရင္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ အတြက္ကုိလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္အစီရင္ခံစာ ၁၅ ေစာင္၊ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ သုေတသနစာတမ္း ၁၃ ေစာင္၊ သန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္ေျမပုံ အစီရင္ခံစာ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအစီရင္ခံစာေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာအားလုံးကုိ Online မွ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ စီမံကိန္းေတြမွာ ခန္႔မွန္းလူဦးေရစာရင္းေတြကုိ သုံးခဲ့ရတာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ခန္႔မွန္းတာ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္တာနဲ႔အမွ် စာရင္းေတြရဲ႕ တိက်မွန္ကန္မႈေတြ ေလ်ာ့က်လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိမွားယြင္းမႈေတြကုိ ၂၀၁၄ သန္း ေခါင္စာရင္းက ျပန္လည္တည့္မတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ပုဂၢလိကက႑၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြ၊ ျပည္သူလူထု အားလုံးကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အသက္အပုိင္း အျခားအလုိက္ လူဦးေရ၊ ပညာေရး အေၾကာင္းအရာ၊ စီးပြားေရးအေၾကာင္းအရာ၊ အလုပ္အကုိင္ရရွိမူ၊ ေနထုိင္မႈပုံစံ၊ မသန္စြမ္းအေၾကာင္းအရာ၊ ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာျခင္းပုံစံ၊ ေမြးဖြားျခင္းနဲ႔ ေသဆုံးျခင္းျဖစ္စဥ္စတဲ့ တိက်မွန္ကန္တဲ့ လူဦးေရနဲ႔ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ပံ့ပုိးေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကုလသမဂၢက အၾကံျပဳထားသည့္အတုိင္း ၁၀ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၄ တြင္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ သန္းေခါင္စာရင္း စီမံခ်က္၏ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေကာက္ယူမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား စတင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းျမစ္မ်ား ရရွိႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း၊ စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ စာရင္းဇယားျပဳစုျခင္း၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ စာရင္းဇယား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကုိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ အသုံးျပဳျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သလုိ ၂၀၂၀ ၀န္းက်င္တြင္ ေကာက္ယူမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း လုိက္နာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒဗၺလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေပးအပ္ထားသည့္ ဂုဏ္ျပဳဆုကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းရန္ မဲေပး

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္က ဒဗၺလင္တြင္ ဆုေပးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – limelight.ie)

ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ဒဗၺလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေကာင္စီ၀င္မ်ားက ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေပးအပ္ထားသည့္ ဂုဏ္ျပဳဆုကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းသင့္မသင့္ မဲခြဲခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈအားသူ၏ ကိုင္တြယ္ပံုကို ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္ ဆုျပန္႐ုပ္သိမ္းရန္ မဲခြဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု အိုင္ယာလန္မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ ဒဗၺလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ လြတ္လပ္ေရးဆုအား ျပန္႐ုပ္သိမ္းရန္ မဲခြဲရာတြင္ ႐ုပ္သိမ္းမည့္ဘက္က မဲအမ်ားစုရရွိကာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ႐ုပ္သိမ္းမည့္ကိစၥအား ေထာက္ခံမဲ ၅၉ မဲ ရရွိၿပီး ကန္႔ကြက္မဲ ႏွစ္မဲႏွင့္ မဲမေပးဘဲေနသူ တစ္ဦးရွိခဲ့သည္ဟု RTE အသံလႊင့္ဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူနည္းစု ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ယခုကိစၥေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားက ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ား$ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

လူနည္းစု ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ိုင္း၏ ေ၀ဖန္မႈကို ခံခဲ့ရၿပီးယင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဗယ္ဆုရွင္အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာ အႀကီးအက်ယ္က်ဆင္းစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

“႐ိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ ေန႔စဥ္ဖိႏွိပ္မႈ ဆက္ျဖစ္ေနမွာကို ခြင့္မျပဳႏုိင္ပါဘူး။ အခုလို ဆု႐ုပ္သိမ္းလိုက္တာက မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသားေတြကို ေလးစားဖုိ႔ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ဖိအားေပးႏိုင္တယ္ဆုိရင္ ဒါမ်ဳိးကို ႀကိဳဆုိရပါလိမ့္မယ္” ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီ၀င္ စီအာရန္ပယ္ရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု Irish Independent သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဒဗၺလင္ၿမိဳ႕သား ဂီတပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဘာ့ဂဲေဒါ့က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆႏၵျပေသာအားျဖင့္ သူရရွိထားသည့္ အလားတူဆုအား ဒဗၺလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္လအၾကာတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လသည္ အစုလိုက္အျပံဳလုိက္ ထြက္ေျပးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) ၃၀၀,၀၀၀ ခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္လ်က္ လူေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ ေန႔စဥ္ ထြက္ေျပးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕က ခန္႔မွန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္လက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ကုလသမဂၢက ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္အတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ အေျခအေနရပ္မ်ား မရွိေသးဟု ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔  သေဘာတူညီမႈကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref ; AFP

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနသူတစ္ဦး၏ ဖုန္းႏွင့္ေငြမ်ားကို လူသံုးဦးက လုယူထြက္ေျပးမႈ ျဖစ္ပြား

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၏ ဖုန္းႏွင့္ ေငြမ်ားအား လူသံုးဦးက လုယက္ထြက္ေျပးမႈ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ ညပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ကို….(၂၄ ႏွစ္)သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ ည ၁၀ နာရီခြဲခန္႔က ၎၏ သူငယ္ခ်င္း အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္အတူ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ (၁၄) ရပ္ကြက္ ျမင္သာ(၉)လမ္းဘက္မွ စက္ဘီးတြန္းၿပီး လမ္းေလွ်ာက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔လမ္းေလွ်ာက္လာစဥ္ ျမင္သာ (၆) လမ္းအေရာက္၌ ၎တို႔မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွ လူသံုးဦးလမ္းေလွ်ာက္လာၿပီး ကို….ထံသို႔ ႐ုတ္တရက္ ၀င္ေရာက္ကာ စက္ဘီးတြင္ ခ်ိတ္ထားသည့္ ဖုန္းတစ္လံုးႏွင့္ ဖုန္းအိတ္အတြင္း ထည့္ထားသည့္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ခန္႔တို႔အား လုယက္ယူေဆာင္ကာ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ မႈခင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

“က်ဴးလြန္သူေတြကို လက္ရိွအခ်ိန္ထိေတာ့ မမိေသးပါဘူး။ အခုရွာေဖြ ဖမ္းဆီးေနပါတယ္” ဟု အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရိွတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔လုယက္ခံခဲ့ရသျဖင့္ ကို……မွ သက္ဆိုင္ရာ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္တိုင္တန္းခဲ့ရာ ရဲစခန္းက (ပ)၁၁၃၂/၂၀၁၇၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၈၂/၁၁၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားၿပီး က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Hello Cabs အငွားယာဥ္ကုမၸဏီက စင္ကာပူအေျခစိုက္ Grab အငွားယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီကို ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ထား

စင္ကာပူႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Grab အငွားယာဥ္ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီကို Hello Cabs အငွားယာဥ္ကုမၸဏီက ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအက္ဥပေဒျဖင့္ ပိေတာက္ေခ်ာင္းရဲစခန္းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္း၌ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း Hello Cabs အငွားယာဥ္ကုမၸဏီမွ သိရသည္။

Grab အငွားယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ ျပည္တြင္း၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကတည္းက စတင္စမ္းသပ္ေျပးဆြဲေနသည့္ အငွားယာဥ္လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳေနၾကသည့္ အငွားယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလည္းျဖစ္သည္။

“ဒီကိစၥအေပၚမွာ သူတို႔ဘက္က အမႈဖြင့္ထားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္မတို႔ဘက္က လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္လို႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္။ ၿပီးေတာ့ Grab အေနနဲ႔လည္း တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု Grab ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ Hello Cabs အငွားယာဥ္ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္၀င္းအား ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္ Grab ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Hello Cabs အငွားယာဥ္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ စာရင္းျပဳစုထားသည့္ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လုပ္ငန္းပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ဆႏၵျဖင့္ထုတ္ျပခဲ့ရာ Grab ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ယူသြားၿပီး တစ္စုံတစ္ရာ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိဘဲ လအနည္းငယ္အၾကာတြင္ Grab အငွားယာဥ္ လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမွာ ပါရွိထားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ အရင္ရွိႏွင့္ၿပီးသား လုပ္ငန္းကို ေစ်းကြက္မွာ ၀င္လုပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ေယာက္တည္း လက္၀ါးႀကီးအုပ္တဲ့ စနစ္မ်ဳိးနဲ႔ အခမဲ့ စီးနင္းခြင့္ေပးတာတို႔၊ သူမ်ားထက္ ေစ်းေလ်ာ့ၿပီး ပ႐ုိမိုးရွင္းေပးထားစတဲ့ အခ်က္အလက္က မလုပ္ရပါဘူး။ ဦးအေနနဲ႔ တရားဥပေဒအရပဲ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္သြားမယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းၿပီး လုပ္သြားဖို႔လည္း မရွိဘူး” ဟု Hello Cabs အငွားယာဥ္ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

Hello Cabs အငွားယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျခစားမႈစဲြခ်က္ တင္ခံထားရေသာ အင္ဒိုနီးရွားပါလီမန္ဥကၠ႒ ၀မ္းေလွ်ာမႈေၾကာင့္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့

ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္က ဂ်ကာတာရွိ တရားခြင္သုိ႔ ပါလီမန္ဥကၠ႒ ႏိုဗန္တုိ(လယ္)အား ေစာင့္ၾကပ္ေခၚေဆာင္လာစဥ္ (Photo- AFP)

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အႀကီးမားဆံုး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအတြက္ စြဲခ်က္မ်ားစဲြဆိုခံထားရေသာ ပါလီမန္ဥကၠ႒ ဆက္ယာႏိုဗန္တိုသည္ ၀မ္းေလွ်ာမႈေၾကာင့္ အလြန္အမင္း ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎အား ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးရန္ အစီအစဥ္သည္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရၿပီး တရားခြင္တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားက ၎အား ေလွာင္ေျပာင္ခဲ့ၾကသည္။

ယခင္ကလည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆုိင္ရာ စြပ္စဲြခ်က္မ်ား ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မခံခဲ့ရေသာ ႏိုဗန္တုိ၊ ၆၂ ႏွစ္သည္ အင္ဒိုနီးရွားရွိ လူဦးေရသန္း ၂၅၀ ေက်ာ္အား သက္ေသခံကတ္သစ္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္မွရန္ပံုေငြမ်ားအား ျဖတ္စားလွ်ပ္စားလုပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမား အမ်ားအျပားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု စဲြခ်က္တင္ခံထားရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ ယင္းအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုတြင္ အစိုးရအသံုးစရိတ္မ်ားမွ ခန္႔မွန္းေျခ ေဒၚလာသန္း ၁၇၀ ခန္႔အား မသမာနည္းျဖင့္ ရယူခဲ့ၾကေၾကာင္း စြပ္စဲြခံထားရသည္။

သံသယရွိသူမ်ား ၀တ္ဆင္ရသည့္ လိေမၼာ္ေရာင္၀တ္စံုျဖင့္ ဗဟိုဂ်ကာတာတရား႐ံုးသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည့္ ႏိုဗန္တိုသည္ ၎၏အမည္အား တရားသူႀကီးက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ ၀မ္းနည္းေနမႈႏွင့္ ညည္းညဴေနပံုရေၾကာင္း သိရသည္။ ၎၀မ္းေလွ်ာေနသည္မွာ ငါးရက္ၾကာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာ၀န္မ်ားထံ ေဆးေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေဆးမရခဲ့ေၾကာင္း ႏိုဗန္တိုကေျပာၾကားခဲ့ရာ ၎၏ အျပဳအမူမ်ားကို တရားခြင္တက္ေရာက္သူမ်ားက ဟားတုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ဆရာ၀န္သံုးဦးက ၎အား စစ္ေဆးၿပီး ၾကားနာမႈခံယူရန္အတြက္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း အေစာပုိင္းတြင္ ေျပာၾကားထားဟု အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက ေစာဒကတက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႏိုဗန္တို၏ ေရွ႕ေနမက္ဒီယာအစၥေမးက ၎၏ အမႈသည္သည္ အလြန္ေနထိုင္ မေကာင္းျဖစ္ေနၿပီး တရားခြင္တက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုဗန္တုိအား အျခားဆရာ၀န္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးခြင့္ျပဳရန္လည္း ၎က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

တရားသူႀကီးယန္တုိက စြပ္စဲြခံရသူ ေရွ႕ေန၏ ေစာဒကတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၾကားနာမႈကို ႏွစ္ႀကိမ္ဆုိင္းငံ့ခဲ့ရေသာ္လည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

Ref; AFP

ျပည္သူ႔ရင္ျပင္အတြင္းရွိ သဘာ၀ဥယ်ာဥ္ကမၻာ၊ ႐ုပ္ရွင္႐ံု ၁၄ ႐ံုႏွင့္ ဆုိင္ခန္းမ်ား၏ ငွားရမ္းခႏႈန္းထား တုိးျမႇင့္လုိက္ေသာ္လည္း ကာလေပါက္ေစ်းထက္ နည္းေနေသးဟု ဆုိ

ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Natural World အားကစားကြင္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္သူ႔ရင္ျပင္အတြင္းရွိ သဘာ၀ဥယ်ာဥ္ကမၻာ၊ ႐ုပ္ရွင္႐ံု ၁၄ ႐ံုႏွင့္ ဆုိင္ခန္းမ်ား၏ ငွားရမ္းခႏႈန္းထား တုိးျမႇင့္လုိက္ေသာ္လည္း ကာလေပါက္ေစ်းထက္ နည္းေနေသးဟု ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ့္မဲဆႏၵနယ္ေျမ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္နဲ႔ ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ သဘာ၀ဥယ်ာဥ္ကမၻာ Natural World ကိုငွားထားတဲ့ ေျမဧရိယာ ၇၆ ဒသမ ၃၆ ဧကကို တိုးၿပီးေတာ့ ေကာက္လုိက္တဲ့အတြက္ တစ္ႏွစ္လံုးမွ ၃၂၂ သိန္းပဲ ရပါတယ္။ အခုက်ေတာ့ တုိးၿပီးေတာ့ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာက်ေတာ့ တစ္ႏွစ္ကုိ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၅၀၀ ရခဲ့တယ္။ တိုးလာတယ္ေပါ့။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ၇၆ ဒသမ ၃၆ ဧကႀကီးဟာ စိမ္းလန္းဇုန္ေတြေတာ့ ပါပါတယ္။ သူရဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္ဟာ။ က်ပ္သိန္း ၂၅၀၀ တစ္ႏွစ္ဟာ နည္းပါေသးတယ္။ ထိုနည္းတူစြာပဲ စားေသာက္ဆုိင္ ၂ ဒသမ ၁ ဧကရွိတဲ့ စားေသာက္ဆုိင္ ငွားထာပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ကို သိန္း ၁၂၀။ တစ္လမွ ၁၀ သိန္းပဲ ရပါတယ္။ အလြန္႔အလြန္နည္းတဲ့ႏႈန္းထားတဲ့ အေနအထားပါ” ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

သဘာ၀ဥယ်ာဥ္ကမၻာမွ ေပ ၆၀ စားေသာက္ဆုိင္တစ္ဆုိင္ တစ္ဆင့္ငွားရမ္းခသည္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၅၀ တိတိ ေပးရေၾကာင္းႏွင့္ အေဆာက္အအုံ ေလးလံုး၊ ငါးလံုးႏွင့္ ေက်ႏုိင္ေၾကာင္း၊ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ကြၽန္ေတာ့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမထဲက သမၼတ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီး အပါအ၀င္ ႐ံု ၁၄ ႐ံုကို ငွားတာဟာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၁ ဒသမ ၆၃၉ သန္း၊ တစ္လကုိ ၁၃၅ သိန္းပဲ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ေမးတဲ့အခါမွာ ညႇိႏိႈင္းၿပီးေတာ့ ႐ံု ၁၄ ႐ံုနဲ႔ ဆုိင္ခန္းမ်ားငွားခကို တုိးျမႇင့္ၿပီးေတာ့ သူတို႔စည္းေ၀း ဆံုးျဖတ္တယ္ဆိုတာ သိရပါတယ္။ ၀န္ႀကီးလည္း အဲဒီလိုပဲ ေျဖသြားပါတယ္။ စိစစ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ၂၄၁ သိန္းနဲ႔ ဆုိင္ခန္းမ်ားကို ၃၀ ဒသမ ၅၃၂ သိန္း တုိးရတယ္။ ဒီေငြဟာလည္း အလြန္နည္းပါေသးတယ္” ဟု တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြက္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၂၃ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ် အပါအ၀င္ ကုိယ္စားလွယ္ ခုနစ္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕၏ ၀င္ေငြက႑တြင္ YBS ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြအျဖစ္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမေျခာက္လတာကာလတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ ၀င္ေငြစာရင္း ပါမလာေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၁၈ ေျခာက္လမွာ ဘယ္လုိ၀င္ေငြရမွာလည္း ပါမလာဘူး” ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။