စဥ္ ႏိုင္ငံ ေရႊ ေငြ ေၾကး စုစုေပါင္း
မေလးရွား ၁၄၅ ၉၂ ၈၆ ၃၂၃
ထိုင္း ၇၂ ၈၆ ၈၈ ၂၄၆
ဗီယက္နမ္ ၅၈ ၅၀ ၆၀ ၁၆၈
စင္ကာပူ ၅၇ ၅၈ ၇၃ ၁၈၈
အင္ဒိုနီးရွား ၃၈ ၆၃ ၉၀ ၁၉၁
ဖိလစ္ပိုင္ ၂၄ ၃၃ ၆၄ ၁၂၁
ျမန္မာ ၁၀ ၂၀ ၃၇
ကေမၻာဒီးယား ၁၂ ၁၇
လာအို ၂၁ ၂၆
၁၀ ဘရူႏိုင္း ၁၄
၁၁ တီေမာ
1 2 3 4 14