စဥ္ ႏိုင္ငံ ေရႊ ေငြ ေၾကး စုစုေပါင္း
မေလးရွား ၂၄ ၁၉ ၁၅ ၅၈
စင္ကာပူ ၁၃ ၁၃ ၁၁ ၃၇
ဗီယက္နမ္ ၂၂
အင္ဒိုနီးရွား ၁၀ ၁၅ ၃၂
ထိုင္း ၁၀ ၂၄
ဖိလစ္ပိုင္ ၁၅
ျမန္မာ
လာအို
ဘရူႏိုင္း
၁၀ ကေမၻာဒီးယား
၁၁ တီေမာ
1 2 3 8