<

ဆီးဂိမ္းစ္ Facebook စာမ်က္ႏွာအတုရိွေနသျဖင့္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္

 

မေလးရွားဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ (MASOC) သည္ Facebook တြင္ ဆီးဂိမ္းစ္ Page အတုထြက္ေပၚေနသျဖင့္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ တရား၀င္ Facebook Page မွာ Kuala Lumpur 2017 ျဖစ္ၿပီး အျပာေရာင္အမွန္ျခစ္ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

Photo: Kuala Lumpur 2017

သို႔ေသာ္ အျခားဆင္တူယိုးမွာစာမ်က္ႏွာမ်ား ရိွေနသျဖင့္ သတိေပးခ်က္ထုုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး “အျပာေရာင္အမွန္ျခစ္ပါ၀င္သည့္စာမ်က္ႏွာသာ KL2017 ၿပိဳင္ပြဲ၏ တရား၀င္ Facebook Page ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အျခားတရားမ၀င္စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမရိွပါ။ ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာမွရရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ႐ုျပဳရန္လိုအပ္ၿပီး Kuala Lumpur 2017 မွ ထုတ္ျပန္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားသာ အျပည့္အ၀မွန္ကန္မႈရိွပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

August 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.