ေ၀ဖန္သံမ်ားထြက္ေပၚ ေစခဲ့သည့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးအား တာ၀န္မွရပ္စဲျခင္း

ရန္ကုန္ေလဆိပ္၌ ေဒါက္တာထြန္း၀င္းႏွင့္ ႀကိဳဆုိေနသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-သီဟေအာင္)

NLD အစုိးရသစ္ လက္ထက္ ပထမဆုံးအျဖစ္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္း၀င္းအား တာ၀န္မွရပ္စဲမႈအား ၂၀၁၆  ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာထြန္း၀င္းအား ဒုတိယ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္တြင္ စတင္ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရာထူးသက္တမ္းမွာ ေျခာက္လေက်ာ္သာရွိေသးသည့္အခ်ိန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ တာ၀န္မွရပ္စဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ တာ၀န္မွရပ္စဲျခင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၅၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)၊ ပုဒ္မခြဲ ငယ္(၁)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၉၊ ပုဒ္မခြဲ(က)တုိ႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရ တာ၀န္မွ ရပ္စဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ထုတ္ျပန္သည့္အမိန္႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၅၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)၊ ပုဒ္မ ခြဲငယ္(၁) တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ေပးအပ္သည့္တာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး တစ္ဦးဦးအား ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရန္ ညႊန္ၾကားႏုိင္သည္။ ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း လုိက္နာျခင္း မျပဳလွ်င္ တာ၀န္မွရပ္စဲရမည္” ဟု ပါရွိသျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးနယ္ပယ္တြင္ ေကာင္းသတင္းျဖင့္ ေက်ာ္ေစာေနသူတစ္ဦးအား မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ တာ၀န္မွရပ္စဲခဲ့သည္ကုိ ေမးခြန္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။

တာ၀န္မွရပ္စဲခံရျခင္းအား ေဒါက္တာထြန္း၀င္းကုိယ္တုိင္ သတင္းစာထဲတြင္ ပါရွိလာမွသာ သိခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ အခ်ဳိ႕အား ၎က မီဒီယာမ်ားအား ႏုိ၀င္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ပင္ ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ေႏြ/ မုိးစပါးအတြက္ ေရဆင္းဆည္မွ ဆည္ေရေပးရန္၊ ဆည္မ်ားတြင္ ငါးေမြးရန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရတင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဒါက္တာထြန္း၀င္းက ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္တင္ျပထားမႈအေပၚ ပယ္ခ်ယ္ခံရသည့္အတြက္ ဌာနတြင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေမးျမန္းခဲ့ရာမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ျခင္းသည္ တာ၀န္ရပ္စဲျခင္း၏ အစဦးျပႆနာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ရွမ္းျပည္နယ္ ဟဲဟုိးေဒသရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေျမအခ်ဳိ႕အား ပုဂၢလိကကုမၸဏီ တစ္ခုသုိ႔ ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ငွားရမ္းထားမႈအား စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ သုေတသန ျပန္လည္အသုံးျပဳေရးအတြက္ ျပန္လည္ ရယူရန္စီစဥ္ခဲ့မႈအေပၚ ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒါက္တာထြန္း၀င္းၾကား အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့သည့္ ကိစၥသည္လည္း တာ၀န္မွ ရပ္စဲခံရသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္  ပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

အဆုိပါ ဟဲဟုိးျခံကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦး၀င္းထိန္က ေဒါက္တာထြန္း၀င္း တာ၀န္မွမရပ္စဲခံရမီက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဒါက္တာထြန္း၀င္း ေနအိမ္သုိ႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေဒါက္တာထြန္း၀င္းက ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သျဖင့္ ဦး၀င္းထိန္က စိတ္ဆုိးၿပီး ျပန္သြားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္းရွိခဲ့သည္ဟု ေဒါက္တာထြန္း၀င္း၏ ေျပာၾကားမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ယင္းအက်ဳိးဆက္မ်ား ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေဒါက္တာထြန္း၀င္းကုိ  ဦး၀င္းထိန္က ပါတီပုိင္းအေနျဖင့္ ေခၚယူေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ဒုတိယ၀န္ႀကီး တာ၀န္မွႏုတ္ထြက္ရန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေျပာၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ေဒါက္တာထြန္း၀င္းက ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ျငင္းဆန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ေဒါက္တာထြန္း၀င္းထံသုိ႔ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းသည့္အတြက္ ရာထူးရာခံမ်ား႐ုပ္သိမ္းရန္ မိမိဘာသာႏုတ္ထြက္စာတင္ရန္ႏွင့္ မႏုတ္ထြက္ပါက ဥပေဒ အရ ထုတ္ပယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ျခင္းခံရသည္။

အကယ္၍ ေဒါက္တာထြန္း၀င္းအေနျဖင့္ ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့ပါက ပင္စင္ခံစားခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တရားအတြက္ ရပ္တည္မည္ဟုဆုိကာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားထည့္သြင္းၿပီး သမၼတ၏ အဆုံးအျဖတ္သာ ခံယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးသား ေပးပုိ႔ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒါက္တာထြန္း၀င္းထင္ထား သကဲ့သုိ႔ ေျဖရွင္းခြင့္မရခဲ့ဘဲ တာ၀န္မွ ရပ္စဲခံခဲ့ရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေဒါက္တာထြန္း၀င္းအား ဒုတိယ၀န္ႀကီးအျဖစ္မွ တာ၀န္ရပ္စဲျခင္းအေပၚ တုိင္းျပည္အတြက္ အသုံးခ်သင့္ေသာ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ဆုးံ႐ႈံးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စုိက္ပ်ဳိးေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒါက္တာထြန္း၀င္းသည္ ၎အား ဒုတိယ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္မွရပ္စဲေၾကာင္း အမိန္႔ထြက္လာသည့္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဒုတိယ၀န္ႀကီး အေဆာင္အေယာင္ ေပးထားေသာ ေနအိမ္မွပစၥည္းမ်ားသိမ္းကာ ညေန ပုိင္းတြင္ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရာတြင္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္၌ ေရဆင္းစုိက္ပ်ဳိးေရး တကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားက Dear Dr.Tun Win! We stand with You ေခါင္းစဥ္တပ္ထားၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ဗီႏုိင္းမ်ားကုိင္ေဆာင္ကာ ႀကိဳဆုိျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီး တာ၀န္မွရပ္စဲျခင္း အမိန္႔အား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒါက္တာထြန္း ၀င္းအားႏုတ္ထြက္ရန္ ပါတီပုိင္းမွ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦး၀င္းထိန္က ေခၚယူေျပာၾကားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားအေပၚ NLD ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦး၀င္းထိန္က ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ “ႏုိင္ငံေရးေလနဲ႔ ၀မ္းနဲ႔ကြဲေစလုိ” ေဆာင္းပါး ေရးသားကာ တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေဆာင္းပါးတြင္ ဦး၀င္းထိန္က NLD ပါတီ  ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ရန္ ဆုးံျဖတ္သည္မွစ၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရၿပီးေနာက္ အစုိးရတာ ၀န္လႊဲေျပာင္းရန္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား၊ အစုိးရဖြဲ႕စည္းခ်ိန္တြင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား ခန္႔အပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား စသည္တုိ႔သည္ ပါတီက ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္။

“ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ အစုိးရလုပ္ငန္းမွန္သမွ်မွာ ပါတီကပဲ ဦးေဆာင္တယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ကုိ တင္ျပခ်င္တာပါ။ ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကုိၾကည့္ရင္ ‘အစုိးရအလုပ္ကုိပါတီက ၀င္စြက္တယ္ဆုိတာ မျဖစ္သင့္ဘူး’ ဆုိတဲ့ဆရာႀကီးမ်ား သေဘာေပါက္ၾကမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ စြက္ဖက္႐ုံတင္မက ဦးေဆာင္ရမယ္လုိ႔ ဆုိလုိတာပါ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရရင္ေတာ့ ‘ႏုိင္ငံေရး ေလနဲ႔၀မ္းနဲ႔ ကြဲၾကဖုိ႔ပါ” ဟု ဦး၀င္းထိန္က ေဆာင္းပါးတြင္ တုံ႔ျပန္ေရးသားခဲ့သည္။

ေဒါက္တာထြန္း၀င္းအား ဒုတိယ၀န္ႀကီးတာ၀န္အျဖစ္ ရပ္စဲခံရျခင္းအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနသည့္ အစုိးရအေနျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာ ျပန္လည္သုံးသပ္မည္ဟု ထင္ျမင္ခ်က္အခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက အမိန္႔အမွတ္ (၆၀/  ၂၀၁၆) ျဖင့္ ေဒါက္တာထြန္း၀င္း၏ ဒုတိယ၀န္ႀကီးေနရာအား လက္ရွိဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးလွေက်ာ္အား အစားထုိး ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းျဖင့္ ေဒါက္တာထြန္း၀င္း၏ ရာထူးရပ္စဲျခင္းကိစၥရပ္မွာ အဆုံးသတ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။          

Writer: 
ေက်ာ္ဇင္၀င္း