ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သည့္ ဥပေဒအျဖစ္ နာမည္ႀကီးသည့္ ပုဒ္မ ၅ (ည) ကို NLD အစိုးရ လက္ထက္တြင္ အျမန္ဆံုး ႐ုပ္သိမ္းျခင္း

လႊတ္ေတာ္ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အတူ ေတြ႕ရေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (ဓာတ္ပုံ-မ်ဳိးမင္းထက္)

တပ္မေတာ္ အစုိးရ လက္ထက္ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအား အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၅ (ည)ႏွင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္ ၎ဥပေဒကုိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစုရွိေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဒုတိယပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ကာလအတြင္းတြင္ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည့္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒသည္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒကုိ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ တင္သြင္းခဲ့သည္။

၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒသည္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္ကာလႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ အေလးထား ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ လုိအပ္လာသည့္အတြက္ ဥပေဒကုိ ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ရန္ အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒကုိ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကုိယ္စား ေကာ္မတီ၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္က ဆုိသည္။

အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အက္ဥပေဒ အမွတ္(၁၇)ကုိ ထုိစဥ္က ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေၾကာင့္ လုိအပ္ခ်က္အရ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒသည္ ယေန႔ေခတ္ကာလ အေျခအေနႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရွိသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကုိ အခ်ိန္အခါမေရြး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ တရားစြဲ ေထာင္ခ်ျခင္း စသည့္ မတရား ျပဳက်င့္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဤဥပေဒၾကမ္းကုိ ေရးဆြဲတင္ျပလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ၎ဥပေဒၾကမ္း၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအား လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဖတ္ၾကား တင္ျပခဲ့သည္။

၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အခ်ိန္အခါမေရြး ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ႏုိင္ေသာ ဥပေဒျဖစ္ျခင္း၊ ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈ မရွိေတာ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ အေလးထား ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဘ၀လုံျခံဳေရးထက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ပုိမုိအေလးထား ျပ႒ာန္းထားျခင္း၊ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူတုိ႔က လြယ္ကူစြာ အလြယ္သုံးစြဲႏုိင္ခဲ့ေသာ သာဓကမ်ား ရွိခဲ့သည့္ ဥပေဒ ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေလ့လာစိစစ္ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းလည္း ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက ဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ မူလ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ အစုိးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အက္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အေရးေပၚကာလဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္တုိ႔ႏွင့္ အလားတူညီေသာေၾကာင့္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၀င္ အမ်ားစုက အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေကာ္တီ၏ အစီရင္ခံစာကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဖတ္ၾကား တင္ျပခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး (လက္ရွိ ေကာ္မတီ၀င္) ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစတီဖန္က ေဆြးေႏြးရာတြင္ အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒအား ပယ္ဖ်က္မည္ ဆုိပါက အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒကဲ့သုိ႔ အလားတူ ဥပေဒအသစ္ ျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ ပယ္ဖ်က္သင့္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားကုိ မပယ္ဖ်က္သင့္ဘဲ ပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္ခြဲ (င)ႏွင့္ပုဒ္မခြဲ (ည) တုိ႔ကုိသာ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း၊ ဤဥပေဒအား အလြဲသုံးစြဲႏုိင္ျခင္းမွာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ လြယ္ကူစြာ ခ်ေပးျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အား လြယ္ကူစြာခ်ေပးျခင္း မရွိပါက ဤဥပေဒအား ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္ရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆုိထားသည္။

အလားတူပင္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၀င္ တပ္မေတာ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဥပေဒအား ႐ုပ္သိမ္းပယ္ဖ်က္ရန္ထက္ ဥပေဒကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ အလြဲသုံးစြဲျခင္းမ်ဳိး မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ ထိန္းညိႇေပးရန္သာ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒ တစ္ခုလုံးအား ပယ္ဖ်က္မည့္အစား ေခတ္ကာလ အေျခအေနႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ ပုဒ္မမ်ားကုိသာ ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒအား ပယ္ဖ်က္မည္ ဆုိပါက ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ ဥပေဒအသစ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ ပယ္ဖ်က္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္ဟု ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ဆုိခဲ့သည္။

“အခု NLD ဟာ အစုိးရအဖြဲ႕ ျဖစ္လာတယ္။ ဒီဥပေဒက အစုိးရအတြက္ လူတစ္ေယာက္ကုိ ဖမ္းဖုိ႔ သိပ္လြယ္တာပဲ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီဥပေဒ ရွိေနသမွ် ႏုိင္ငံသားေတြ အတြက္က မလုံျခံဳဘူး။ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ဖမ္းလုိ႔ ရေနတဲ့ ကိစၥ။ အဲဒီေတာ့ NLD အစုိးရ လက္ထက္မွာ အစုိးရ အေနနဲ႔ ဒီဥပေဒကုိ ဘယ္ပယ္ဖ်က္ခ်င္မလဲ။ လုပ္လုိ႔ကုိင္လုိ႔ သိပ္လြယ္တဲ့ ဥပေဒေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီျပည္သူအစုိးရ လက္ထက္မွာ ျပည္သူရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ပုိၿပီးေတာ့ အေလးေပးရမယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ အန္ကယ္တုိ႔ ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ ႐ုပ္သိမ္းတဲ့ ဥပေဒကုိ တင္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း အၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးရာ၌ ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အတည္ျပဳရန္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ အမ်ားစုျဖင့္ အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒကုိ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ၎႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌လည္း ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳရာတြင္ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒၾကမ္းကုိ ေထာက္ခံမဲ အမ်ားစုျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတုိင္း အတည္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသည္ဟု မွတ္ယူကာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က အဆုိပါ အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒကုိ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။

ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ားအား လုိသလုိ ဖမ္းဆီးႏုိင္သည့္ အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒကုိ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က “အစုိးရကေန ျပည္သူတစ္ေယာက္ကုိ ႀကိဳက္သလုိ ဖမ္းလုိ႔ရေအာင္ လုပ္ထားတဲ့ ဥပေဒ အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒါ မရွိေတာ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကုိ ပုိၿပီး ကာကြယ္ရာ က်တာေပါ့။ ပုိၿပီးေတာ့ လုံၿခံဳလာတာေပါ့” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ (FPPS) ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးထြန္းၾကည္က “ပုဒ္မ ၅(ည)ဆုိတာက သူ႔ရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပန္ေျပာမယ္ဆုိရင္ ၁၉၅၀ ေပါ့။ အဲဒါက တုိင္းျပည္မွာ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေနတယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ ၁၉၅၀ မွာ လုပ္တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းက ဘာလုပ္လာလဲ ဆုိေတာ့ သူနဲ႔ အျမင္မတူတဲ့သူေတြ သူ႔ရန္သူလုိ႔ သတ္မွတ္တဲ့ သူ႔ရဲ႕ အတုိက္အခံ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရး သမားေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူေတြ အေပၚမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ စနစ္တက် ႏွိပ္ကြပ္ဖုိ႔ အတြက္ကုိ ဒီ ၅(ည)ဆုိတဲ့ ဥပေဒကုိ ကုိင္စြဲၿပီးေတာ့ အေရးယူ အျပစ္ေပးတာမ်ဳိး။ တကယ္ေတာ့ တုိင္းျပည္မွာ တကယ္ မရွိသင့္ မရွိထုိက္တဲ့ ဥပေဒ။ အစ္ကုိတုိ႔ကေတာ့ ဒီ ၅(ည)နဲ႔ပဲ ၁၉၈၈ အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ သုံးႏွစ္ေတြ၊ ငါးႏွစ္ေတြ၊ ခုနစ္ႏွစ္ေတြ အဲဒီလုိမ်ဳိးေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ စစ္အစုိးရကေနၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က တုိင္းျပည္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးပဲ လုပ္လုပ္ က်န္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြပဲ က်ဴးလြန္က်ဴးလြန္ အဓိကကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ အာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးကုိ ထိပါးလာမယ့္ ႏုိင္ငံေရး သမားေတြ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူေတြ ဒီမုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သားေတြ အားလုံးကုိ ဒီဥပေဒနဲ႔ ေထာင္ေခ်ာက္သဖြယ္ အေရးယူ အျပစ္ေပးခဲ့တာ။ ဒါကေတာ့ အစ္ကုိတုိ႔ အျမင္မွာေတာ့ လုံး၀ မရွိသင့္တဲ့ ကိစၥ။ လုံျခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အမ်ားႀကီး အလုပ္လုပ္လုိ႔ ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါကုိ ကုိင္စြဲၿပီးေတာ့ လက္နက္သဖြယ္ လုပ္လာတာေတာ့ လက္ခံႏိုင္စရာ ဘာအေၾကာင္းမွ မရွိဘူး” ဟု သုံးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

“၆၆(ဃ)တုိ႔ ဘာတုိ႔က ၂၀၁၃ မွ ေပၚလာတာ။ ဒါကလည္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ အေနနဲ႔က ဒါလည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိပဲ လုပ္တာ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ၅၀၀ ဆုိတာလည္း ရွိၿပီးသား အသေရဖ်က္တယ္ ဆုိတာ။ ဒါႀကီး ရွိရဲ႕သားနဲ႔ ၆၆(ဃ)ကုိလည္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူေတြ၊ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြကုိ တမင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ လုပ္မွာ။ အခုဆုိရင္ ဒါႀကီးဟာ စစ္အာဏာရွင္ အစုိးရ အဆက္ဆက္ကေန က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ကတည္းကေန က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ ဥပေဒက အခုအခ်ိန္ထိ သက္၀င္ လႈပ္ရွားေနတုန္း။ တကယ့္ တကယ္က်ေတာ့ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ေတြကုိ ဒါက ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ခံေနရတာ။ ဒါက ဒီကိစၥကုိ အနိမ့္ဆုံး လႊတ္ေတာ္မွာ ျပင္ရင္ျပင္ မျပင္ရင္ ဖ်က္သိမ္း ဒါပဲရွိတယ္။ ၅၀၅(ခ) လည္း ထုိနည္းတူစြာပဲ။ တကယ့္တကယ္က်ေတာ့ တုိ႔တုိင္းျပည္မွာ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ သြားေနၿပီ။ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ သြားေနတဲ့ အခါမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမႈေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုကုိ ေခတ္စားလာေအာင္ လုပ္ရမယ့္ အခ်ိန္မွာ ဒီလုိမ်ဳိး ၆၆(ဃ)တုိ႔ ၅၀၅(ခ)တုိ႔ကုိ လက္နက္သဖြယ္ ဒါကေတာ့ ဖိႏွိပ္ေရး ကိရိယာလုိ႔ပဲ သုံးသပ္တယ္။ ဒီပုဒ္မေတြ အားလုံးကေတာ့ တမင္ကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ဖိႏွွိပ္ဖုိ႔ အတြက္ကို ျပ႒ာန္းထားတယ္လုိ႔ အစ္ကုိတုိ႔က သုံးသပ္တယ္။ ဒါ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းရမယ့္ ကိစၥ။ အစုိးရသစ္ လက္ထက္မွာ ၅၀၅(ခ)တုိ႔ ၆၆(ဃ)တုိ႔ ဒါေတြ တြင္က်ယ္လာျခင္းကကုိ ဒါက မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥ။ တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္။ တမင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိနဲ႔ အသေရဖ်က္ခ်င္တဲ့ သေဘာနဲ႔ တမင္ထုိးႏွက္လာတယ္ ဆုိလည္း ပုဒ္မ ၅၀၀ ဆုိတာ ရွိၿပီးသား။ ဒါကလည္း အခုအခ်ိန္အထိ တည္ဆဲဥပေဒပဲ။ တည္ဆဲဥပေဒက်ေတာ့ ေခတ္စားေအာင္ မလုပ္ဘူး။၂၀၁၃ ေလာက္မွ ေပၚလာတဲ့ ဒီဥပေဒ တစ္ရပ္ကုိက်ေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိ ဒါႀကီးကုိ အသက္၀င္ လႈပ္ရွားေအာင္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ျဖစ္ေအာင္ လက္ခံက်င့္သုံးျခင္းကကုိက ဒါမသင့္ေလ်ာ္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ ဒီအစုိးရသစ္ လက္ထက္မွာ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း ဒါေတြနဲ႔ ထုိးႏွက္လာေတြ ဖိႏွိပ္လာတာေတြ ဒီလုိမ်ဳိး တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ျဖစ္လာတာကေတာ့ မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထုိက္တဲ့ ကိစၥပါပဲ” ဟု ဦးထြန္းၾကည္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ဥပေဒ ဆုိတာက ျပင္တာတုိ႔၊ ဖ်က္တာတုိ႔၊ အသစ္ေရးတာတုိ႔ ဆုိတာက အခ်ိန္တုိင္း ရွိမွာပဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိရင္ တခ်ဳိ႕ဟာေတြက အစုိးရ မူ၀ါဒေပၚ မူတည္ေနတယ္။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြက ေခတ္အေပၚ မူတည္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေခတ္ေတြနဲ႔ညီေအာင္ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မူ၀ါဒေတြနဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္လုိ႔ ေျပာရင္ တစ္ခ်ိန္လုံး ဥပေဒေတြက ျပင္တာနဲ႔ ဖ်က္တာနဲ႔ အသစ္ျပန္ေရးတာနဲ႔ ရွိမွာပဲ” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ဆုိသည္။

ျပည္သူကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ရန္ အလြန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူကုိ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္မွသာ ျပည္သူကလည္း ယုံၾကည္အားကုိးကာ ေလးစားလုိက္နာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္ အစည္းအေ၀း စတင္က်င္းပခ်ိန္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမဲ အမ်ားအျပား ေပးမႈျဖင့္ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစု ရွိသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုကုိ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစၿပီး အကာအကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒ၊ လူထုကုိ အကာအကြယ္ မေပးေသာ ဥပေဒေတြကုိ အသစ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတုိ႔ကုိ ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္မည္လဲ၊ ဘယ္ေလာက္အထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လဲ ဆုိသည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။   

Writer: 
မ်ဳိးမင္းထက္