အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ေဆာင္ပစၥည္း လက္ခံျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္

လက္ေဆာင္ပစၥည္း လက္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ရာထူးေၾကာင့္ မဟုတ္ေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းခြဲဖုိး (တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းထက္ မပိုေစရ) ထက္ ပုိမယူရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း လက္ခံျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္တစ္ခု အျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NLD ပါတီ အစုိးရ ဖြဲ႕ႏုိင္ပါက ျခစားမႈ ကင္းစင္သည့္ အစုိးရ ျဖစ္ေစရမည္ဟု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ရမည္းသင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး ေဟာေျပာပြဲတြင္ ကတိေပးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ NLD ပါတီမွ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရသစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ တာ၀န္အား စတင္ တာ၀န္ယူသည့္ ရက္ပုိင္းအတြင္း ထုိစဥ္အခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တာ၀န္သာ ရယူထားေသးသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္း လက္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ဗဟုိ႐ုံးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအစုိးရမ်ားထံ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးက ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အတြက္ ကနဦး လမ္းစ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအျဖစ္ ျပည္သူအမ်ားစုက သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မွာ အစုိးရ အဖြဲ႕၀င္၊ အစုိးရမွ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕အစည္း၊ အဖြဲ႕၀င္၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းတုိ႔သည္ မိမိ၏ ရာထူးေၾကာင့္ ေပးအပ္သည္ဟု ယူဆသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္ထံမွ ေပးအပ္ေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိ လက္ခံျခင္း မျပဳရန္ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားမႈမ်ား ထင္ရွားစြာ ရွိေနသျဖင့္ အခ်ိန္တုိ ကာလအတြင္း လုံး၀ ပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အေရးႀကီးသည့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ၿပီး လာဘ္စားမႈ၊ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားမႈသည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးတုိ႔ကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္အတြက္ အဘက္ဘက္မွ ထိေရာက္စြာ ကုိင္တြယ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈသည္ ကနဦး အဆင့္တြင္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ေပးရာမွ စတင္ႏုိင္ၿပီး လူမႈေရးအရေပးသည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ တံစုိးလက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္သည့္ ပစၥည္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ထုတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းကုိ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိထားရာတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ တန္ဖုိးရွိသည့္ ပစၥည္း အပါအ၀င္ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ အခမဲ့ တည္းခုိခ၊ အခမဲ့ စားေသာက္ခ၊ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးျခင္း၊ ေဂါက္သီးအသင္း၀င္ေၾကး စသည္တုိ႔ လက္ေဆာင္ပစၥည္းတြင္ အက်ဳံး၀င္ေၾကာင္းလည္း လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ သတိေပးခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္၌ ျခြင္းခ်က္ အေနျဖင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း တန္ဖုိးက်ပ္ေငြ ၂၅၀၀၀ ထက္ မပုိသည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း (အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု၊ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးထံမွ လက္ခံရယူသည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ တန္ဖုိးထက္ မပုိေစရ) မိမိ၏ တရား၀င္ ရာထူးေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ မိသားစု ဆက္ဆံေရး၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ခင္မင္မႈအရ ေပးအပ္ေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္း၊ အခါႀကီး ရက္ႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ဂါရ၀ျပဳ ေပးအပ္သည့္ က်ပ္ေငြ တစ္သိန္းထက္ မပုိသည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိ လက္ခံခြင့္ျပဳေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သျဖင့္ အဆုိပါ အခ်က္အေပၚ ထုိစဥ္ အခ်ိန္က ေ၀ဖန္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ လက္ခံခြင့္ မရွိသည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လာပါက ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား အစိုးရက ေပးအပ္ေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္း လက္ခံရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လာသည္ကုိ လက္ခံသည္ ျဖစ္ေစ၊ ျငင္းပယ္သည္ ျဖစ္ေစ အထက္အႀကီးအကဲထံ တင္ျပရန္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ လက္ေဆာင္ပစၥည္း လက္ခံျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္ ထြက္ေပၚၿပီး ရက္သတၱပတ္ သုံးပတ္ခန္႔ အၾကာ ဧၿပီ ၂၀ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးက “မီဒီယာ ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုအား ေငြေၾကးေပးအပ္ျခင္း မျပဳရန္ ပညာေပး အသိေပး” ဟု ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားအရ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သႀကၤန္ကာလ၌ အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဖိတ္ၾကား ဧည့္ခံျခင္း ခံရေသာ မီဒီယာ ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခု၏ ေရကစား မ႑ပ္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ အေရးႀကီး ပုဂၢိဳလ္ဟုသာ ေဖာ္ျပထားၿပီး အမည္၊ ရာထူးအဆင့္ မေဖာ္ျပထားေသာ သူ၏ ကုိယ္ေရး အရာရွိအား အဆုိပါ မီဒီယာ ကုမၸဏီႀကီးက ႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာင္ ေပးရာတြင္ ေငြက်ပ္သိန္းငါးဆယ္ပါ အထုပ္ကုိ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ကုိယ္ေရးအရာရွိကလည္း ေငြသားဟု မသိသျဖင့္ ယူေဆာင္မိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သိရွိခ်ိန္တြင္ အထက္ အႀကီးအကဲထံ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ မီဒီယာကုမၸဏီႀကီး အေနျဖင့္ ေပးအပ္သည့္ ေငြေၾကးသည္ ေစတနာျဖင့္ ေပးအပ္သည့္တုိင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ေဘာင္ထက္ မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ယခုအစုိးရလက္ထက္ ပထမအႀကိမ္ ေပၚေပါက္သည့္ ကိစၥ ျဖစ္သျဖင့္ ပညာေပးကာလဟု သတ္မွတ္ၿပီး ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဂတိ လုိက္စားမႈကုိ ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိက “မူ” မွာ “မေပးရန္”၊ “မယူရန္” ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ေပးျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္ေဘာင္ကုိ ေက်ာ္လြန္ျခင္း မျပဳရန္ သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီအား အေၾကာင္းၾကားေၾကာင္းျဖင့္သာ သမၼတ႐ုံး၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ပါရွိခဲ့သျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူပုံစံ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥရပ္ တစ္ခုအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း မရွိမႈကုိလည္း ေ၀ဖန္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေငြက်ပ္သိန္းငါးဆယ္မွာ အလွဴေငြအျဖစ္ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ေရရရွိေရးအတြက္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ မီဒီယာ ကုမၸဏီႀကီး၏ အမည္၊ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ အမည္၊ ကုိယ္ေရးအရာရွိတုိ႔၏ အမည္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ မ႑ပ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ မီဒီယာ ကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ SkyNet တစ္ခုသာ ရွိၿပီး အဆုိပါ SkyNet မ႑ပ္ ဖြင့္ပြဲေန႔သုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ မ်ဳိးေအာင္ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ သၾကၤန္ အတက္ေန႔တြင္ SkyNet မ႑ပ္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ေဒါက္တာ တင္မ်ဳိး၀င္း (လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒)တုိ႔၏ ပုံရိပ္မ်ားမွာ SkyNet ႐ုပ္သံလုိင္း ၾကည့္႐ႈခဲ့သူမ်ားအၾကား ေရပန္းစားခဲ့သည္။

NLD အစုိးရသစ္လက္ထက္ အဂတိ လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ NLD ပါတီ၀င္ ေျမာက္ဥကၠလာပ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ သန္း၀င္းက ၾသဂုတ္ ၂ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း အဂတိ လုိက္စားမႈမ်ား၊ ထင္ရွား သိသာစြာ က်ဆင္းေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေရး ျပည္ေထာင္စု အစုိးရသုိ႔ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိ တင္သြင္းခဲ့သျဖင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ယင္းအဆုိအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၁ ဦးအထိ ပါ၀င္ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အဆုိ အတည္ျပဳခဲ့ကာ အဆုိ အတည္ျပဳခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က အဂတိလုိက္စားမႈကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ရန္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကုိ ျပန္လည္စိစစ္ ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီအား မွာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးကလည္း အဂတိ လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ရွိေၾကာင္း ထုိစဥ္ အခ်ိန္က ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူအမ်ားက အားရေက်နပ္မႈ မရွိေသာ္လည္း လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ တစ္စုံတစ္ရာ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

အဂတိ လုိက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိန္းထားႏုိင္ရန္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ လုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒက ခြင့္ျပဳသေလာက္သာ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ကုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းမွ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ပါက မည္သူ႔မွ် ေၾကာက္ရန္ လုိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဂတိ လုိက္စားမႈမ်ားကုိ ပြင့္ပြင္းလင္းလင္း သတၱိရွိရွိ တုိင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္ အဂတိ လုိက္စားမႈမ်ား ထဲထဲ၀င္၀င္ ရွိေနေသးေၾကာင္းကုိ ၎က သိရွိေနေၾကာင္း အသိေပးခဲ့သည့္သေဘာ ျဖစ္ၿပီး အေရးယူရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း သတိေပးသည္ဟု မွတ္ယူႏုိင္သည္။

“အဂတိ လုိက္စားမႈေတြကုိ သတၱိရွိရွိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တုိင္ႏုိင္ပါတယ္။ အစိုးရပုိင္း၊ ဌာနပုိင္းကုိ အသိေပးလုိ႔ ကုိယ့္ကုိ မထိခုိက္ေစရဘူးလုိ႔ အာမခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပစ္စာေတြကုိ အားေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တုိင္ရဲရင္ တာ၀န္ခံရဲရပါမယ္။ အားလုံးမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ေအာက္က လူေတြက ကြၽန္မကုိ ေျပာပါတယ္။ ၀န္ႀကီးေတြက သန္႔ရွင္းပါတယ္။ ေအာက္ကလူက အရင္အတုိင္း၊ အရင္အတုိင္းပဲတဲ့။ အရင္အတုိင္းဆုိ ၀န္ႀကီးေတြကုိ အသိေပးရမယ္ေလ။ ၀န္ႀကီးေတြက ေျဖာင့္မတ္တယ္ ယုံၾကည္ရင္ အသိေပးရမယ္။ ၀န္ႀကီးေအာက္က ဘယ္သူ ဘာလုပ္ေနပါတယ္ ဆုိတာကုိ သတၱိရွိရွိ အသိေပးပါ။ ကြၽန္မတုိ႔ဟာ တုိင္တဲ့သူကုိ ထုတ္မေျပာပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ပစ္စာကုိ လက္မခံတာေၾကာင့္မုိ႔ နာမည္ေတာ့ ခံရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ကြၽန္မဟာ ဘယ္သူ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ဘယ္ေလာက္ပါ ေျပာရပါမယ္။ မေျပာဘဲ တုိင္တာဟာ ပစ္စာ ေျမာက္ပါတယ္။ ပစ္စာေတာ့ လက္ခံလုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ အဂတိ လုိက္စားမႈ ေပ်ာက္ကင္းသြားဖုိ႔အတြက္ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ဦးခ်င္းမွာ တာ၀န္ရွိတယ္ ဆုိတာကုိ လက္ခံၿပီး သိသင့္တာေတြကုိ အထက္၀န္ႀကီးမ်ားဆီ တင္ျပေပးပါလုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၀ ရက္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္အထိ စာရင္းမ်ားအရ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က အဂတိ လိုက္စားမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသူ ၁၇ ဦးတြင္ ဗိုလ္မွဴး(ၿငိမ္း)တစ္ဦး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ သံုးဦး ေကာ္မရွင္သက္တမ္း သံုးႏွစ္မျပည့္မီ ၃၃ လအတြင္း တိုင္ၾကားသည့္ တုိင္ၾကားစာ ၂၄၇၈ မႈအနက္၂၅ မႈသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္၏ ေဆာင္ရြက္မႈ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အဆုိပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ ၂၅ မႈအနက္ ၂၂ မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးထားၿပီး စစ္ေဆးဆဲ တစ္ေစာင္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းမႈ မရွိသည့္ တိုင္ၾကားစာ ႏွစ္ေစာင္တို႔ ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးထားသည့္ ၂၂ မႈတြင္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ က်ပ္ငါးေသာင္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံရသူ တစ္ဦး၊ ငါးဦးအား တရားစြဲဆိုထားျခင္းႏွင့္ ေလးဦးအား ၅၆/က်င့္ ၅၁၂ အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၇ အရ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံရသူ တစ္ဦးႏွင့္ ေလးဦးအား တရားစြဲဆိုျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၇/၆၃ အရ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံရသူ တစ္ဦး ရွိခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀(ခ) အရ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အေရးယူရန္ အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ စိစစ္ အေရးယူခဲ့သူ ၅၀ တြင္ စာျဖင့္ သတိေပးခဲ့သူ ၁၃ ဦး၊ ႏွစ္တိုးလစာ ရပ္ဆိုင္းျခင္း ႏွစ္ဦး၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္မႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္း ၁၂ ဦး၊ တာ၀န္မွ ယာယီ ရပ္ဆိုင္းျခင္း တစ္ဦး၊ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း တစ္ဦး၊ ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ငါးဦး၊ ေျပာင္းေရႊ႕ တာ၀န္ထမ္းေစျခင္း တစ္ဦးႏွင့္ အေရးယူရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားထားသူ ၁၅ ဦးအထိ ရွိေနေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ အဆုိးရြားဆုံးႏုိင္ငံ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ဳိးအတြက္ ေကာ္မရွင္၏ အေရးယူမႈ စာရင္းအရ အဂတိ လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အားရဖြယ္ မေတြ႕ရေသးေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံအလိုက္ အဂတိလိုက္စားမႈ ညႊန္းကိန္း ထုတ္ျပန္သည့္ Transparency International ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ၁၆၈ ႏိုင္ငံတြင္  ၁၄၇ အဆင့္မွာသာ ရွိၿပီး အာရွအဆင့္မွာ သာမက အာဆီယံ အဆင့္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္တြင္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းက သြားေရာက္သည့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ အက်င့္ပ်က္ အဂတိလိုက္စားမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန (Corrupt Practices Investigation Bureau-CPIB) သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ျခင္းသည္ ထူးျခားမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NLD ပါတီ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ကိစၥမ်ား က်ဆင္းသြားေၾကာင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ၀ါသနာ မပါေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရး ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္ စာရိတၱမ်ားကုိ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း မျပဳျပင္ႏုိင္ေကာင္းလားဟု အျပစ္ေပးျခင္းလည္း နားလည္မႈ ေခါင္းပါးျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ပုိင္ခြင့္ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ NLD အစုိးရ အေနျဖင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအား မည္ကဲ့သုိ႔ စီမံကိန္းခ် လုပ္ေဆာင္သြားမည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

Writer: 
ေက်ာ္ဇင္၀င္း