၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ေပၚထြက္လာသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္

ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အထူး အစည္းအေ၀း အၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: Myanmar President Office Facebook)

NLD ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရၿပီးေနာက္ အစုိးရဖြဲ႕ခ်ိန္တြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအရ သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိသျဖင့္  ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေရးပါသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ေနရာတစ္ေနရာအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရာထူး ဖန္တီးေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္အစုိးရ ဦးေဆာင္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကန္႔သတ္ထားသည္ဟု မွတ္ယူ၍ ရႏုိင္ေသာ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)အား ထည့္သြင္းထားသည္။

NLD ပါတီသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ က်င္းပသည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳခဲ့ဘဲ အဆုိပါ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ က်င္းပသည့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၄၄ ေနရာတြင္ ၄၃ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ရာတြင္ NLD ပါတီ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။

NLD ပါတီ၀င္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားခ်ိန္တြင္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လုိေသာ္လည္း ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ခဲ့ဘဲ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ အတန္သင့္ ခရီးေပါက္ခဲ့ၿပီး NLD ပါတီမွ အဓိက ျပင္ဆင္လုိသည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) တုိ႔ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္နီ သန္းခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးေဆာင္၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈ မရရွိသျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရရွိပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ေမွးမိွန္ခဲ့ရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ ထပ္မံ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တစ္ေက်ာ့ျပန္အျဖစ္ NLD ပါတီ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး အစုိးရသစ္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည့္ အာဏာ လက္၀ယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေရးပါသည့္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားကုိ ၎ကုိယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ NLD ပါတီ အေနျဖင့္ အစုိးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည့္ အာဏာလက္၀ယ္ ေရာက္ရွိလာေသာ္လည္း အစုိးရ ဖြဲ႕စည္းေရးထက္ တစ္ဖက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေနသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ NLD ပါတီ အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး မည္သည့္မ႑ိဳင္တြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္မည္ကုိ ပါတီတြင္း သာမက၊ ျပည္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀န္းမ်ားကပါ အထူး စိတ္၀င္စားခဲ့ၾကသည္။

ထုိသုိ႔ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔သြားေစသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ ဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၏ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမည္ ပါလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္၌ပင္ ေန၍ ပါတီႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕အား ထိန္းေက်ာင္းလိမ့္မည္ဟု မွန္းဆခ်က္မ်ားလည္း လြဲခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာျပဳၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနေလးခု ကုိင္တြယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးဌာန ေလးခုတြင္ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေနရာ ပါ၀င္သည္။

သုိ႔ေသာ္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၇ အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ ေရးဆြဲထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီကုိယ္စား ေကာ္မတီ၀င္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က တင္သြင္းခဲ့ရာ ျပည္သူအမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ား အံ့အားသင့္ခဲ့ရၿပီး သူမအား သမၼတ ျဖစ္ေစလုိေသာ ျပည္သူမ်ားက ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းမႈအေပၚ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၁၇ တြင္ “ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ျပည္ေထာင္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၌ တည္ရွိသည္။ ဤစကားရပ္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္အား လည္းေကာင္း၊ အာဏာပုိင္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးအား လည္းေကာင္း တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ဟု မမွတ္ယူရ။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းစကားရပ္ေၾကာင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္အား ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးအား ျဖစ္ေစ အပ္ႏွင္းထားသည့္ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္ဟု မမွတ္ယူရ” ဟု ျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေတာ္က အဆုိပါ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ရာထူး ဖန္တီးေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၇ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ယခင္ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက အရပ္သား အစုိးရ လက္ထက္တြင္ လုိအပ္သည့္အခါ ရာထူးရယူႏုိင္ေရးအတြက္ ထည့္သြင္းထားသည့္ ပုဒ္မျဖစ္ၿပီး ယင္းပုဒ္မကုိ NLD ပါတီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ အသုံးခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဥပေဒၾကမ္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မကုိက္ညီေၾကာင္း ေထာက္ျပကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက မဲေပးျခင္း မျပဳဘဲ မတ္တပ္ရပ္ကာ ကန္႔ကြက္သည္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အဓိက ကန္႔ကြက္မႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (မူၾကမ္း)သည္ တင္သြင္းသည့္ရက္ႏွင့္ အတည္ျပဳရန္ ေဆြးေႏြးသည့္ရက္မွာ လုံေလာက္မႈ မရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ျပ႒ာန္းသည္ ဆိုေသာ္လည္း ပါတီအမည္ ေဖာ္ျပထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတည္းအား ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ႏွစ္ရပ္စလံုးကို အပ္ႏွံသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတ႐ံုး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ဒုတိယ သမၼတမ်ား၊ အျခား ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားအား ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳခြင့္ ရရွိၿပီးျဖစ္ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ (က) ပါ အာဏာခြဲေ၀ပိုင္းျခား သံုးစြဲမႈ အေျခခံမူႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး အျခားဥပေဒျပဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ပါက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနမည္ျဖစ္ျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိစဥ္အခ်ိန္က ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားၾကားကပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ထုိသုိ႔ ရာထူးမ်ား မရယူခဲ့သည့္တုိင္ ျပည္တြင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သံတမန္ အသုိင္းအ၀န္းက NLD ပါတီက ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အစုိးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ၎ထံမွ လာသည္ကုိ နားလည္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၇ ကုိ အေျခခံ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ေပၚထြက္လာသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခန္းက႑သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္တြင္ အၾကံေပးအဆင့္မ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ ႏွစ္ခုစလုံးအား အတုိင္ပင္ခံသည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု၏ အဂၤါစဥ္တြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နံပါတ္ႏွစ္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္။

ျပည္ေထာင္စု အဂၤါစဥ္အရ နံပါတ္ႏွစ္ ဆုိေသာ္လည္း လတ္တေလာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ဦးေဆာင္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားအၾကား ညိႇႏႈိင္းေရး အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ဒုတိယသမၼတမ်ား တက္ေရာက္ေစကာ ဦးေဆာင္ က်င္းပျခင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ကိစၥရွိပါက သူမကုိယ္တုိင္ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား သြားေရာက္ျခင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံေတာ္ အခမ္းအနားမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆုိခံရျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းျပည္၏ နံပါတ္တစ္ေနရာ ေရာက္ေနသည့္ အေနအထားပင္ ျဖစ္သည္။

NLD ပါတီႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံေသာ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခြင့္ မရေသာ္လည္း သမၼတကဲ့သုိ႔ အခြင့္အာဏာရွိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ရာထူးကုိ ေပးအပ္ထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ NLD အစုိးရသစ္ လက္ထက္ အေရးႀကီးသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရမည့္ က႑မ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္ေနႏုိင္ျခင္းက သက္ေသျပေနၿပီ ျဖစ္သည္။

Writer: 
ေက်ာ္ဇင္၀င္း