ပတ္ဂ်ာဆန္အဖြဲ႕ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ မူးယစ္ေဆးျပႆနာ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သတင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ကခ်င္မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ (ပတ္ဂ်ာဆန္) ႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပႆနာမွာ ထင္ရွားခဲ့ေသာ သတင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

လူထုအေျချပဳ မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ (ပတ္ဂ်ာဆန္) ကို ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ဘာသာေရးဂိုဏ္းဂဏ အသီးသီးမွ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က လူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ခဲ့ကာ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အဓိက ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ၊ ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွ စတင္ကာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ေပးသည့္ စခန္းငယ္မ်ားကို ေဒသအလိုက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ပတ္ဂ်ာဆန္အဖြဲ႕သည္ ေဒသတြင္း ျပႆနာမ်ား၊ ဥပေဒေဘာင္ေက်ာ္လြန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ရဲဌာနမ်ားတြင္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္အထိ အမႈရွစ္ခု ရွိခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ အျပစ္ေပးျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေကအိုင္ေအနယ္ေျမ အတြင္းရွိ ဘိန္းခင္းအမ်ားစုကို အစိုးရ လံုျခံဳေရးမပါဘဲ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဘိန္းခင္းရာသိီအစတြင္ ပတ္ဂ်ာဆန္အဖြဲ႕သည္ ေကအိုင္ေအနယ္ေျမႏွင့္ ထိစပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ တႏိုင္း၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ ပူတာအိုႏွင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ နယ္အတြင္းရွိ  ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ဘိန္းခင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခ့ဲသည္။ ေကအိုင္ေအထိစပ္ နယ္ေျမရွိ တႏိုင္းေဒသမွ ဘိန္းခင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရာတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္၌ ေဒသခံမ်ားက တူမီးေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္တစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္တြင္ ကန္ပိုက္တီးေဒသ ေ၀မိုးေက်းရြာတြင္ ဘိန္းစိုက္ေက်းရြာ ၁၈ ရြာမွ လူ ၅၀၀ ခန္႔က ပတ္ဂ်ာဆန္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ကားမွန္မ်ားကို ႐ိုက္ခြဲျခင္း၊ ခဲျဖင့္ အျပန္အလွန္ ပစ္ေပါက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး ရြာသားေလးဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ေဖာ္ေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ နယ္လံု၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး သူရမ်ဳိးတင္က ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားအား ဘိန္းခင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားလည္း ပါ၀င္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ားက ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အတင္း၀င္လာၿပီး ဖ်က္ဆီးျခင္းကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ လူေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေသာ ပတ္ဂ်ာဆန္အဖြဲ႕အား ကန္ပိုက္တီး လမ္းမေပၚရွိ ဘားကြၽံတံတားအနီးတြင္ တပ္မေတာ္က ကခ်င္ျပည္နယ္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး လမ္းေပၚတြင္ တားျမစ္ခဲ့သည္။

ကန္ပိုက္တီးေဒသမွ ဘိန္းခင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ လံုျခံဳေရးကို ရဲအင္အားသာ အဓိက ပါ၀င္ၿပီး မီးသတ္ႏွင့္ အျခားဌာနမ်ားလည္း တခ်ဳိ႕တစ္၀က္သာ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕သည္ ကန္ပိုက္တီးလမ္းမႀကီး ေတာင္ဘက္ျခမ္းသို႔ စတင္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္မကာ့ေက်းရြာ အနီးမွ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ နံနက္ပိုင္း၌ ဘိန္းခင္းဖ်က္သြားရန္ ဆုေတာင္းေနစဥ္ လူ ၃၀ ခန္႔မွ လက္နက္ကိုယ္စီျဖင့္ ၀င္ေရာက္ၿပီး တိုက္ခိုက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ လက္လုပ္မိုင္းမ်ား၊ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဘိန္းစိုက္သူ ေဒသခံမ်ားမွ တူမီး၊ ဓား၊ တုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ၿပီး အစုလိုက္ ဆင္းလာကာ ေမာင္းထုတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အဆိုပါေက်းရြာမွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ပတ္ဂ်ာဆန္အဖြဲ႕၀င္ ၂၅၀ ၀န္းက်င္သည္ ကန္ပိုက္တီး လမ္းမေပၚသို႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၎အဖြဲ႕အား ၀ိုင္းေမာ္ဘက္မွ သြားေရာက္ ကူညီသည့္အဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း စင္ႀကိဳင္အလြန္၌ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္ခံရၿပီး လူ ၃၀ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ ကခ်င္လူထုအေျချပဳ မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ (ပတ္ဂ်ာဆန္) အဖြဲ႕၀င္ ၂၅၀၀ ေက်ာ္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ မိမိေဒသ အသီးသီးသို႔ ျပန္သြားခဲ့သည္။

တိုက္ခိုက္ခံရမႈကို မေက်နပ္သည့္ ကခ်င္လူထုက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနားေဆး႐ံု၊ ျပည္နယ္ရဲဌာန၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနအိမ္ႏွင့္ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း၏ ေနအိမ္ေရွ႕တို႔တြင္ သြားေရာက္ေအာ္ဟစ္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ကခ်င္လူထု အေျချပဳ မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ (ပတ္ဂ်ာဆန္) ႏွင့္ ဘိန္းစိုက္သူမ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈအား ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ရဲဌာနတြင္ မတ္ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ စံုခံုဖြဲ႕စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကန္ပိုက္တီးေဒသ၊ ဆဒံုးေဒသ၊ တႏိုင္းေဒသ၊ ဖားကန္႔ေဒသ၊ ပန္၀ါေဒသ၊ ခ်ီေဖြေဒသ၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ေဒသႏွင့္ ပူတာအိုခ႐ိုင္တို႔တြင္ ဘိန္းဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္နီးပါး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားအတြက္ ႏွစ္ရွည္စီမံခ်က္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈ မရွိျခင္း၊ ဘိန္းအစားထိုး သီးႏွံျဖင့္ စနစ္တက် စမ္းသပ္ မစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ျခင္း၊ ဘိန္းဖ်က္ရာသီမ်ားတြင္ အစိုးရဘက္မွ အခ်ိန္မီ မဖ်က္ဆီးႏိုင္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးရန္ စီမံခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေအာက္ေျခတြင္ နားလည္မႈမ်ား ရယူကာ ဖ်က္ဆီးရန္ က်န္ရွိေနျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးရန္အတြက္ နယ္ေျမေဒသ ေ၀းလံေသာေၾကာင့္ နယ္ေျမလံုျခံဳေရး အေၾကာင္းျပကာ မသြားေရာက္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ဧက ေလ်ာ့က်ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္နယ္တြင္း မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကာလမ်ားတြင္ ဘိန္းစိုက္ဧရိယာမ်ား ထပ္တိုးပြားလာျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။  

Writer: 
ထြန္းလင္းေအာင္