<

အစိုးရေဟာင္းလက္ထက္က စာရင္းေပ်ာက္ခဲ့သည့္ ေရနံေမွာ္မ်ားမွရရွိေသာ ေငြက်ပ္သန္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ NLD အစိုးရ၏ကိုင္တြယ္မႈ

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က မေကြးတိုင္းအတြင္း ေရနံေမွာ္မ်ားမွရရွိခဲ့ၿပီး စာရင္းေပ်ာက္ေနသည့္ ေငြက်ပ္ ၂ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံကိစၥကို ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းက ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ေမလက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေမးခြန္းေမးတင္ျပခဲ့ရာ NLD အစိုးရမွ စသံုးလံုးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္႒ာနတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က မေကြးတိုင္းအတြင္း ေရနံေမွာ္မ်ားရွိ လက္ယက္တြင္းမ်ားမွရရွိခဲ့ေသာ ေငြေပါင္းက်ပ္သန္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္အထိရွိခဲ့သည္ဟု ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ယင္းေငြမ်ားအနက္ ေငြက်ပ္သန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို မေကြးတိုင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ႏွစ္ခုအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ရာလက္ရွိ တိုင္းအစိုုးရအဖြဲ႕သို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၈ ရက္က မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခဲ့သည္။ ယင္းအေၾကာင္းၾကားစာကိုလက္ရွိ မေကြးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ယခင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊထံ ဧၿပီ ၂၆ ရက္က အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ ၎က ဧၿပီ ၂၇ ရက္ရက္စြဲျဖင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အေၾကာင္းၾကားစာပါ ေငြႏွင့္ပစၥည္းမ်ားအား အရစ္က်ေပးသြင္းပါမည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဘုုန္းေမာ္ေရႊမွ လက္ရွိမေကြးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည့္စာတြင္ နံပါတ္စဥ္ႏွစ္ခုပါရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရၿပီး နံပါတ္စဥ္ (၁) အပိုဒ္ခြဲ (က) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ အေၾကာင္းၾကားစာ အပိုဒ္ (ခ) ၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ကိုေနာက္ဆံုးထားၿပီး ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အပိုဒ္ခြဲ (ခ) ႏွင့္ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ) တို႔တြင္ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အေၾကာင္းၾကားစာပါ အပိုုဒ္ (ဂ) ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေငြက်ပ္ ၁ ဒသမ ၅၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အနက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ အား ေမလပထမပတ္အတြင္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ပထမအရစ္အေနျဖင့္ ေပးသြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေငြမ်ားမွာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိပါေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေကာက္ခံၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လေနာက္ဆံုးပတ္မတိုင္မီ ေပးသြင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အေၾကာင္းၾကားစာ အပိုဒ္ (က) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေငြက်ပ္ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံအား ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ေနာက္ဆံုးပတ္မတိုင္မီ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရအဖြဲ႕ထံသိုု႔ ေပးသြင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အပိုဒ္ (၂) တြင္ အထက္ပါေငြမ်ား၊ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ား ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈအား မိမိကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရႊသုခအေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုုပ္ငန္းဥကၠ႒ ဦးၾကည္ထြန္း မွတ္ပံုုတင္အမွတ္ (၁၃။ မမတ (ႏိုင္) ၀၈၂၀၉ ၅) မွ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းဟုလည္းေကာင္းပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔အေၾကာင္းျပန္သည့္အတိုုင္း ထိုေငြမ်ားအနက္မွ က်ပ္သန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ကားမ်ား၊ ပဲ့ေထာင္ေရယာဥ္မ်ားကို မေကြးတိုင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ႏွစ္ခုအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းေငြက်ပ္သန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ားအား လက္ရွိတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုုးက ဧၿပီ ၈ ရက္က မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းစာပါအခ်က္မ်ားအား မေကြးတိုုင္းအစိုုးရအဖြဲ႕က ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ယခင္မေကြးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ထို႔ေနာက္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္ရက္စြဲျဖင့္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊက ပစၥည္းႏွင့္ေငြမ်ားကို အရစ္က်ျပန္လည္ေပးသြင္းပါမည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၂၉ ရက္က ကားေလးစီးႏွင့္ ဘက္ဟိုးလုပ္ဒါတစ္စီးတို႔ကို ပထမဆံုးျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေလးႀကိမ္ခြဲ၍ အရစ္က်ျပန္လည္ေပးသြင္းခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုုးအရစ္အျဖစ္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္က ေနာက္ဆံုးအရစ္က်န္ေငြ က်ပ္ေငြသန္းေပါင္း ၅၇၀ ေပးသြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ထိုု႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုုးရမွ ညႊန္ၾကားခဲ့သည့္ က်ပ္ေငြသန္းေပါင္း ၃၂၇၀ (သိန္းေပါင္း ၃၂၇၀၀)ကိုု လက္ရွိအစိုးရမွရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ညႊန္ၾကားခဲ့သည့္ က်ပ္သန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ စာရင္းေပၚေပါက္သည့္ က်န္က်ပ္သန္း ၄၀၀၀ ကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သိုု႔အသံုုးျပဳခဲ့သည္ဟုုသိရွိႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

December 25, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.