<

ေစ်းက်ၿပီး ျမန္ႏႈန္းျမင့္လာေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းအင္တာနက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ တူညီသြားေသာ ဆင္းမ္ကတ္အေရအတြက္

ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္

တယ္လီေနာ၊ အူရီဒူးစသည့္ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈစတင္ျခင္း သံုးႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္လာၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးက႑မွာ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ တည္ၿငိမ္စျပဳလာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလူတိုင္း မိုဘိုင္းဖုန္းကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ သံုးစြဲေနေသာ စုစုေပါင္းဆင္းမ္ကတ္အေရအတြက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရႏွင့္ တူညီေသာပမာဏသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈအတြက္ ဖုန္းအင္တာနက္ကိုသာ အားထားေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းအင္တာနက္မွာ ေစ်းက်ၿပီး ျမန္ႏႈန္းပိုမိုျမင့္မားလာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားက႑တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

တယ္လီေနာ၏ စုဘူးအင္တာနက္ အစီအစဥ္မွာ တစ္လတာအင္တာနက္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 500 MB မွာ ၇၉၉ က်ပ္၊ 2 GB အင္တာနက္အစီအစဥ္မွာ ၂၉၉၉ က်ပ္၊ 5 GB အင္တာနက္အစီအစဥ္မွာ ၆၉၉၉ က်ပ္၊ 9 GB အစီအစဥ္မွာ ၁၁၉၉၉ က်ပ္၊ 14 GB အင္တာနက္အစီအစဥ္မွာ ၁၇၉၉၉ က်ပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အူရီဒူး၏ အင္တာနက္အစီအစဥ္သစ္မွာ 350 MB ကို ၆၉၉ က်ပ္၊ 650 MB ကို ၉၉၉ က်ပ္၊ 2 GB ကို ၂၉၉၉ က်ပ္၊ 3 . 5 GB ကို ၄၉၉၉ က်ပ္၊ 6. 5 GB ကို ၈၉၉၉ က်ပ္၊ 10 GB ကို ၁၃၄၉၉ က်ပ္၊ 15 GB ကို ၁၉၉၉ က်ပ္ႏွင့္ 20 GB ကို ၂၅၉၉၉ က်ပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

MPT ၏ အင္တာနက္အစီအစဥ္မွာလည္း 350 MB ကို ၆၉၉ က်ပ္၊ 650 MB ကို ၉၉၉ က်ပ္၊ 2 GB ကို ၂၉၉၉ က်ပ္၊ 3 . 5 GB ကို ၄၉၉၉ က်ပ္၊ 7 GB ကို ၉၉၉၉ က်ပ္ႏွင့္ 15 GB ကို ၁၉၉၉၉ က်ပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ သံုးခုစလံုးအေနျဖင့္ 4G ကြန္ရက္ ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳလာႏိုင္ၿပီး ယခင္ကထက္ပိုမိုေကာင္း မြန္ေသာအင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကို ရရွိလာခဲ့သည္။ ကနဦးတြင္ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၌စတင္တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခားၿမိဳ႕အသီးသီး၌လည္း 4 G ကြန္ရက္ကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းအင္တာနက္မွာ ေစ်းက်လာသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ေဒတာအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ သံုးစြဲႏိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ လစဥ္ေၾကးျဖင့္ေဒတာ အကန္႔အသတ္မဲ့သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ေနအိမ္သံုး Broad band အင္တာနက္မွာ က်ယ္ျပန္႔လာရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆင္းမ္ကတ္ အလ်င္အျမန္တိုးပြားေနေသာ ထိပ္ဆံုးငါးႏိုင္ငံတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ လံုေလာက္သြားေသာ အေျခအေနတစ္ခုကိုေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ဆင္းမ္ကတ္အလ်င္အျမန္ တိုးပြားေနေသာ ထိပ္ဆံုးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ၀င္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း Ericsson ၏ အစီရင္ခံစာအရ ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

December 27, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.