<

လႊတ္ေတာ္၏ ေကာင္းမြန္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေစေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ

မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲသူအား ေထာင္ဒဏ္အစား လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ထားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းလာသည့္အတြက္ ယခုႏွစ္၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းခဲ့သည္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး အခန္း (၉) ခန္း ပုဒ္မ ၃၁ ခုပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မူးယစ္ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ား ရယူကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဥပေဒၾကမ္းကုိ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဆက္လက္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း အခ်ိန္လုံေလာက္မႈ မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ၎ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ လက္ရွိအစုိးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေစေရးအတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းမွစ၍ ျပန္လည္စိစစ္ခဲ့ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား အႏၲရာယ္တားဆီး ကာကြယ္ေရးဗဟုိအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနရွစ္ခု၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၁၀ ခု၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား အႏၲရာယ္တားဆီး ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိမူးယစ္ဥပေဒကုိ ပုဒ္မခုနစ္ခု ထပ္မံတင္သြင္းျခင္း၊ ပုဒ္မခြဲ (၁၉)ခု ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပုဒ္မခြဲ ၂၀ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပုဒ္မတစ္ခုႏွင့္ ပုဒ္မခြဲေလးခု ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိပါတယ္။ ဥပေဒကုိ အဓိကျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္မ်ား အေနနဲ႔ကေတာ့ ပထမအခ်က္ အေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိဥပေဒပုဒ္မ ကိုးခုမွာ ပုဒ္မခြဲသံုးခုမွာပါရွိတဲ့ မွတ္ပုံတင္၍ဆုိေသာ စကားရပ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ပုဒ္မခြဲေျခာက္ခုကုိ ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားရွိပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ပုဒ္မ (၁၀) မွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္တဲ့ ပုဒ္မ မလုိအပ္ေတာ့တဲ့အတြက္ ပယ္ဖ်က္ထားရွိေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ တတိယအခ်က္မွာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ မွတ္တမ္းမ်ား ၾကည့္႐ႈခြင့္၊ မိတၱဴကူးခြင့္အတြက္ ပုဒ္မ ၁၃ (င)၊ ၁၄ (က) နဲ႔ ၁၇ (က) တုိ႔ကုိ ျဖည့္စြက္ထားရွိေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ စတုတၳအခ်က္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ပုဒ္မ ၁၅ မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ျပင္ဆင္ထားရွိေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ပဥၥမအခ်က္မွာ ပုဒ္မ ၂၄ (က) နဲ႔ (ခ)တုိ႔မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား စီမံခန္႔ခြဲရန္နဲ႔ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ႏုိင္ေရး အစားထုိး ျပင္ဆင္ထား ရွိပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီကလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ မူရင္းဥပေဒပုဒ္မ ၉ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္သည့္ ဌာန သို႔မဟုတ္ ဤကိစၥအလို႔ငွာ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေဆးကုေဂဟာတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္ မွတ္ပံုတင္ရမည္ဟူသည့္ စကားရပ္အစား ေဆးသံုးစြဲသူသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္သည့္ ဌာန သို႔မဟုတ္ ဤကိစၥအလို႔ငွာ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ေဆးကုသဌာနတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူရမည္ဟု ျပင္ဆင္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အတူ ပုဒ္မ ၉ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ကို ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူအား ေဆးကုသေပးေရးႏွင့္ ေဆးကုသမႈ ၿပီးဆံုးပါက သက္ဆိုင္ရာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး စခန္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စခန္းသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ရန္လည္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ မူရင္းဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)အျဖစ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္သည္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲေၾကာင္း သံသယရွိသူအား ပဏာမ ေဆးစစ္ခ်က္ခံယူရန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္သည့္ဌာန သို႔မဟုတ္ အစုိးရက ဤကိစၥအလို႔ငွာ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အနီးဆံုးေဆးကုသဌာနသို႔ ပို႔အပ္ႏိုင္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မခြဲ(င)အျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲအရာရွိသည္ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သူအား စိစစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက ခံ၀န္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေစသည့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မခြဲ (စ)အျဖစ္ တရား႐ံုးသည္ ပုဒ္မခြဲ(င)အရ ေလွ်ာက္ထားျခင္းခံရသူအား ေဆးစစ္ခ်က္ ခံယူႏိုင္ေရးႏွင့္ ေဆးကုသမႈ ခံယူႏုိင္ေစေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေစသည့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မခြဲ(ဆ)အျဖစ္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ ပုဒ္မခြဲ (စ) အရ တရား႐ံုးမွ ခ်မွတ္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္အညီ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမျပဳလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ခ်မွတ္ေသာ ခံ၀န္ခ်က္ပါ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ျဖစ္ေစ ေဆးကုသမႈခံေရးႏွင့္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးတို႔အတြက္ ဤကိစၥအလို႔ငွာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသို႔ အနည္းဆံုးသံုးလမွ အမ်ားဆံုးငါးလအထိ ပို႔အပ္ျခင္းခံရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ) အျဖစ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနသည္ ပုဒ္မခြဲ(ဆ)အရ သက္ဆိုင္ရာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးဌာန(သို႔) ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စခန္းသို႔ ပိုအပ္ျခင္းခံရသည့္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူအား တာ၀န္ယူ ကုသေပးရမည္ဟု လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ရန္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ ပါ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္သည့္ဌာန သို႔မဟုတ္ ဤကိစၥအလို႔ငွာ အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေဆးကုေဂဟာတြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေဆးကုသေရးအတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ျဖစ္ေစ ေထာင္ဒဏ္အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္မွ အမ်ားဆံုးငါးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းပုဒ္မႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ ပုဒ္မ ၉ ပုဒ္မခြဲ(ဆ)အရ ဤကိစၥအလို႔ငွာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသို႔ ပို႔အပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း သက္ဆိုုင္ရာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးစခန္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ (က) ထိုသူသည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ပါက လူမႈေရး လုပ္ငန္းတစ္ရက္ ႏွစ္နာရီျဖင့္ အနည္းဆံုးနာရီ ၁၈၀ မွ အမ်ားဆံုး နာရီ ၂၄၀ အထိ ခ်မွတ္ရမည္။ (ခ) အသက္ ၁၆ ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူျဖစ္ပါက လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ လူငယ္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းသို႔ ပို႔အပ္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီကမူ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ ပုဒ္မ ၉ ပုဒ္မခြဲ(ဆ)အရ ဤကိစၥအလို႔ငွာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသို႔ ပို႔အပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စခန္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ပင္ပန္းမန္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လမ္းတံတားမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သူေရွ႕ေမွာက္၌ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သေဘာမသက္ေရာက္သည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္လ်က္တစ္ရက္ ႏွစ္နာရီျဖင့္ အနည္းဆံုးနာရီ ၁၈၀ မွ အမ်ားဆံုးနာရီ ၂၄၀ အထိ ကိုယ္တိုင္လုပ္အားျဖင့္ အခမဲ့ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ရန္ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းတင္သြင္းခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ဦးေဌးဦးက “ပုဒ္မ ၁၅ တြင္ ပထမအႀကိမ္ဆိုၿပီး ျဖည့္စြက္ခ်င္ပါတယ္။ လူမႈေရး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းဟာ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ကမၻာယွဥ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္ကို ျမႇင့္တင္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္က မွတ္ယူပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၅ ကို လက္ခံပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ထပ္ၿပီးေတာ့ က်ဴးလြန္ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ ပတ္၀န္းက်င္ကိုေရာ၊ မိသားစုကိုေရာ ထိခိုက္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဖာက္ဖ်က္လို႔ရွိရင္ မူလခ်မွတ္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ရဲ႕ ႏွစ္ဆကိုလည္းေကာင္း၊ တတိယအႀကိမ္နဲ႔အထက္ က်ဴးလြန္သူမ်ား အေပၚမွာ ေထာင္ဒဏ္အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး သံုးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ရမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ျဖည့္စြက္ခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တပ္မေတာ္သား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးကုိကုိႏုိင္က “မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ အေဆာက္အအံု၊ အေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာ၊ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္း၊ ဘ႑ာေငြ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးတဲ့အတြက္ ဤဥပေဒ အတည္ျဖစ္သြားပါက သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခက္အခဲေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို စီမံခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးမွသာ ျပင္ဆင္ရန္နဲ႔ လတ္တေလာ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းဖို႔ မသင့္ေသးပါဘူး” ဟု ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအား လူမႈေရး အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအား တစ္ရက္ ႏွစ္နာရီျဖင့္ အနည္းဆံုးနာရီ ၂၄၀ မွ အမ်ားဆံုးနာရီ ၃၆၀ အထိ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းက “ဒီမူးယစ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တာကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဒီလိုျပစ္ဒဏ္ေတြေပးတယ္။ အရင္က ေဆးျပားတစ္ျပားမိလည္း ဒီျပစ္ဒဏ္ပဲ။ အမ်ားႀကီးမိလည္း ဒီျပစ္ဒဏ္ပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ျပင္သင့္တဲ့အတြက္ အဆိုတင္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ျပင္ဆင္တာကို သေဘာမတူသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေဆးသံုးစြဲသူေတြ မ်ားလာမယ္ စသျဖင့္ေပါ့။ ဥပေဒဆိုတာကေတာ့ တစ္ခါတည္း ျပင္လို႔မၿပီးပါဘူး။ အသံုးျပဳေနရင္းနဲ႔ လိုအပ္တာေတြ ေတြ႕လာရင္လည္း ျပင္ဆင္ရမွာပါ” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၇ လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္း အခန္းတြင္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ ပုဒ္မ ၉ ပုဒ္မခြဲ(ဆ)အရ ဤကိစၥအလို႔ငွာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း ပို႔အပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ပင္ပန္းမန္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လမ္းတံတားမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သူေရွ႕ေမွာက္၌ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သေဘာမသက္ေရာက္သည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္လ်က္ တစ္ရက္ ႏွစ္နာရီျဖင့္ အနည္းဆံုး နာရီ ၂၄၀ မွ အမ်ားဆံုးနာရီ ၃၆၀ အထိ ကိုယ္တိုင္လုပ္အားျဖင့္ အခမဲ့လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၉ (က) ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီး ဌာနက သတ္မွတ္ထားသည့္ ဌာန၊ ေဂဟာ သို႔မဟုတ္ ဤကိစၥအလို႔ငွာ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ေဆးကုသဌာန၊ ေဂဟာတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူ၍ မွတ္ပံုတင္ရမည္။ (ခ)မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူအား ေဆးကုသေပးေရးႏွင့္ ေဆးကုသမႈ ၿပီးဆံုးပါက သက္ဆိုင္ရာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္းသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ လက္ရွိႏုိင္ငံတကာတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲသူမ်ားအား ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူသကဲ့သုိ႔ အေရးယူျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာခံစားေနရသူမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္၍ ေဆးကုသမႈေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေသြးမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါအႏၲရာယ္မွ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အစီအမံမ်ား ထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္ျခင္း၊ ဥပေဒပါအခ်ဳိ႕ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ျခင္း၊ မူးယစ္ဗဟုိအဖြဲ႕သည္ ရန္ပုံေငြ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႐ႈေထာင့္တုိ႔မွ ခ်င့္ခ်ိန္၍ ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင့္ စိစစ္ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရသည္ဟု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ၎ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခ်က္မ်ားအနက္ ၃၂ ခ်က္ကုိ သေဘာတူ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ရန္ တင္ျပခ်က္ ၂၆ ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၁၅ တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထုိးရမည္ “၁၂။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔သည္ ပုဒ္မ ၁၅ အရ လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေစေသာ ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူအား လုိအပ္ပါက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းကုိေသာ္လည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္” ဟု ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၉ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္သည္ ေဆး၀ါးသုံးစြဲေၾကာင္း သံသယရွိသူအား ပဏာမ ေဆးစစ္ခ်က္ခံယူရန္ႏွင့္ ေဆး၀ါးသုံးစြဲေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ေဆးကုသမႈ ခံယူႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည့္ဌာန၊ ေဂဟာ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရက ဤကိစၥအလုိ႔ငွာ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အနီးဆုံးေဆးကုဌာန၊ ေဂဟာသုိ႔ ေဆာလ်င္စြာ ပုိ႔အပ္ရမည္။ ပုဒ္မခြဲ (င) သက္ဆုိင္ရာ ရဲအရာရွိသည္ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သူအား စိစစ္ၿပီး လုိအပ္ပါက ခံ၀န္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေစသည့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာတရား႐ုံးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္၊ ပုဒ္မခြဲ (စ) တရား႐ုံးသည္ ပုဒ္မခြဲ (င) အရ ေလွ်ာက္ထားျခင္းခံရသူအား ေဆးစစ္ခ်က္ ခံယူႏုိင္ေရးႏွင့္ ေဆးကုသမႈ ခံယူႏုိင္ေစေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေစသည့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒီမွာက ႏွစ္ပုိင္းရွိတယ္ဗ်။ နဂုိတုန္းက မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူေတြကုိ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆ နဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္တာရွိတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အခုဟာက ဒီမွာက မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲတဲ့သူေတြကုိ ေတြ႕ရွိလုိ႔ရွိရင္ ေဆးကုသမႈေဂဟာ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေဂဟာသုိ႔ ပုိ႔အပ္ရမယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ေဆး၀ါးလက္၀ယ္ထားရွိတဲ့လူကေတာ့ နဂုိဥပေဒအတုိင္းပဲ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မွာေပါ့။ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားတဲ့ကိစၥ။ အဓိက,က သုံးစြဲသူေတြကုိ နယ္စပ္ေတြမွာ နည္းနည္းမ်ားေနတယ္ေပါ့ဗ်ာ ေျပာရရင္ေတာ့။ သုံးစြဲတဲ့သူေတြကုိ ေဆး၀ါးကုသမႈ ခံယူႏုိင္ေအာင္ေပါ့ ဒီဥပေဒကုိ ျပန္ျပင္တာေပါ့။ သုံးစြဲတဲ့သူေတြမွာ ေဆးကုသမႈေဂဟာတုိ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေဂဟာတုိ႔ ခံယူႏုိင္ေအာင္ ဒီဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း စတင္ခ်ိန္တြင္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၁ ခု၏ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရန္ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစုိးက ေျပာၾကားထားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း စတင္က်င္းပဖြယ္ရွိၿပီး ၎အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိလည္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လူငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း သံုးခုျဖစ္သည့္ ေရႊျပည္ေအးလူငယ္မ်ားျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း (ဖယ္ခုံ)၊ ေရႊျပည္သာ လူငယ္မ်ားျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း (၀က္ထီးကန္) ႏွင့္ ေရႊျပည္သစ္လူငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း (တီးမ) တုိ႔အနက္ ေရႊျပည္သစ္လူငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း (တီးမ) သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္မွစ၍ လုံျခံဳေရး အေျခအေနအရ ပိတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရႊျပည္ေအး လူငယ္မ်ားျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း (ဖယ္ခုံ) သည္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အထိ သင္တန္းအပတ္စဥ္ ၂၈ ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း မူးယစ္ေဆးစြဲလူနာ ၄၂၇ ဦးအား ေဆးျဖတ္ကုသေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရႊျပည္ေအးလူငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္းတြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း၌ သင္တန္းသားမရရွိသျဖင့္ သင္တန္းမ်ား မဖြင့္ျဖစ္သည္မွာ ယေန႔အထိျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ အစုိးရက မူးယစ္ေဆးျဖတ္ စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရၿပီး အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ျပန္စမည့္ လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀း၌ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳဖြယ္ရွိသည္။

December 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.