<

သက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့မည့္ ဘ႑ာႏွစ္အေျပာင္းအလဲ

လက္ရွိက်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိအစား အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရအေနျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အျဖစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္လုိက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္အၾကာတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြး အၾကံျပဳမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ထုိသု႔ိ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံသုိ႔ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ကုိယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာႏွစ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္၊ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ၊ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒတို႔ကို ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခ်မွတ္သည့္ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ အဓိကထား၍ သတ္မွတ္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတုအေျခအေန၊ အစိုးရက႑၊ ပုဂၢလိကက႑၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္ဘ႑ာေရး ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဆိုင္ရာစာရင္းမ်ား ေရးဆြဲမႈတို႔ႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ သတ္မွတ္ၾကေၾကာင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ဟူသည္ တစ္ႏွစ္တာသို႔မဟုတ္ ၁၂ လကာလအတြက္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးကိစၥမ်ား လ်ာထားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာႏွစ္ကို ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့စဥ္က အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းေပးႏုိင္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာႏွစ္ကို ျမန္မာသကၠရာဇ္တို႔ႏွင့္ ညီညြတ္ေစေရးတို႔အတြက္ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ရွင္းျပသည္။

လက္ရွိက်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ဘ႑ာႏွစ္သည္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မိုးရာသီကာလေက်ာ္လြန္မွသာ လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္သျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ နည္းပါးျခင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြ၊ ျပည္ပအကူအညီရေငြမ်ား ရယူရာတြင္ ေပးအပ္သည့္ႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ မကိုက္ညီပါက အခ်ိန္မ်ားညိႇႏိႈင္းရျခင္း၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္သည့္ႏွစ္တြင္ ေနာင္အစိုးရအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကို လက္ရွိအစိုးရက ေရးဆြဲေပးရျခင္းစသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ပါက တည္ေဆာက္ေရး၊ ၀ယ္ယူေရးစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္ဆက္တည္းရွစ္လခန္႔ ပြင့္လင္းရာသီရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ စတင္ခ်ိန္ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူး ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ား တိုက္ဆိုင္ေနမႈ မရွိေတာ့ျခင္း၊ ပြင့္လင္းရာသီအစတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ကုန္ဆံုးခါနီး မိုးရာသီတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ သံုးလပတ္အလိုက္ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမႈ ပိုမိုညီညြတ္ မွ်တလာႏိုင္ျခင္း အစရွိသည့္ အားသာခ်က္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၂ ျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ တင္ျပရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ မကိုက္ညီေတာ့သျဖင့္ အဆိုပါ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ ျပည္ပအကူအညီ၊ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ မိမိဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ညိႇႏိႈင္းရျခင္း၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ႏွစ္တြင္ လက္ရွိအစိုးရက ေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဘတ္ဂ်က္သည္ အစိုးရသစ္သို႔ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းေပးခ်ိန္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ေျခာက္လသာရွိေသးျခင္းစသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔က ဘတ္ေပါင္းစုံမွျပန္လည္ စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံအၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အစုိးရတစ္ရပ္၏ ဘ႑ာႏွစ္ သတ္မွတ္မႈကုိ ေလ့လာရာမွာ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အမ်ားျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္၊ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားအျပင္ အျခားေသာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္မွ ဘတ္ဂ်က္အား ထိန္းညႇိေစာင့္ၾကည့္ရန္ အခ်ိန္ကာလ လုံေလာက္ရန္ လုိအပ္သျဖင့္ အစုိးရတစ္ရပ္၏ ဘ႑ာႏွစ္သည္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီရန္လုိအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးေသာင္းထုိက္စုိးက ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၎က လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္ အေမရိကန္၊ နယူးဇီလန္၊ ဖီဂ်ီ၊ တီေမာလက္စ္ေတစသည့္ ႏုိင္ငံအနည္းငယ္သာ ဘ႑ာႏွစ္ကုိ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲရျခင္းေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိျခင္း၊ စာရင္းအင္း စနစ္ေျပာင္းလဲရျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ား၊ စာရင္းစစ္သင္တန္းမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေရးဆြဲျခင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ရျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသင့္ျဖစ္ၿပီလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

အလားတူ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက “ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ေျပာခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာပါ။ ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အရာလမ္းကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔ ၁၈ လဆုိတဲ့ အခ်ိန္ကာလဟာ အင္မတန္ တုိေတာင္းတဲ့ကာလျဖစ္တယ္လုိ႔ တင္ျပထားတဲ့အတုိင္း အခ်ိန္ကာလ တုိေတာင္းေသးတဲ့အျပင္ အစုိးရစတင္ ဖြဲ႕စည္းတုန္းကလည္း ၀န္ႀကီးအေရးအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕ ေပါင္းစည္းဖြဲ႕စည္းလုိက္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းအသီးသီးရဲ႕ အေျခအေနမွန္ကုိ သိရွိဖုိ႔အတြက္ ခက္ခဲပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း၊ အလုပ္အကုိင္ အခက္အခဲ၊ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့အတြက္ အခုခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ျခင္းကုိ မသင့္ေသးဘူးလုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ရာသီဥတု အနီးကပ္ဆုံး တူညီေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ထုိင္းႏွင့္ လာအုိတုိ႔တြင္ ဘ႑ာႏွစ္ကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာသီဥတုႏွင့္ မုိးရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဇြန္လမွ ႏုိ၀င္ဘာလအထိ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားစရာမလုိဘဲ လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ျပန္လည္ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေနေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ ပြင့္လင္းရာသီ အမ်ားဆံုး ရရွိႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြ အရအသံုးေရးဆြဲ တင္ျပျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္ေစရန္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး၊ အဆိုပါ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည့္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ အစားထိုးျပ႒ာန္းရန္ကိစၥမွာ မ်ားစြာအခက္အခဲ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မည္သည့္ဘ႑ာႏွစ္ကို သတ္မွတ္သည္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားျခင္းျဖင့္ ေျပလည္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လိုက္ပါ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ား ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဆုိသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္သည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိအစား ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္မႈကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မွာ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ကုန္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္စမည့္ ဘ႑ာႏွစ္သစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မွာ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ျဖစ္သည့္အတြက္ လစ္လပ္ေနသည့္ ေျခာက္လအတြက္ အစုိးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဆုိသည္ကို ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္လာခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မွာ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္စမည့္ဘ႑ာႏွစ္သစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မွာ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ လစ္လပ္ေနသည့္ ေျခာက္လအတြက္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ သက္သက္ေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေျခာက္လစာ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္မတုိင္မီ တင္သြင္းျဖစ္ဖုိ႔မ်ားေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျပန္စမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ား၌ ေျခာက္လစာဘတ္ဂ်က္ကုိ စိစစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ကေျပာၾကားသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပတ္သက္၍ ေလ့လာၾကည့္ပါက ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ၂၂၇ ႏိုင္ငံတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ (ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတိုင္း) သတ္မွတ္သည့္ႏိုင္ငံ ၁၅၆ ႏိုင္ငံရွိၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ သတ္မွတ္သည့္ႏိုင္ငံ ၃၃ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ ဇြန္ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္သည့္ ႏုိင္ငံ ၂၀၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္သည့္ႏိုင္ငံ ၁၂ ႏိုင္ငံရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာႏွစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္မီက ဘ႑ာႏွစ္သည္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိျဖစ္ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၿဗိတိသွ်တို႔ ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္ အခ်ိန္အထိ ဘ႑ာႏွစ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍လည္း ၁၉၇၃ ခုႏွစ္အထိ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိကိုသာ ဘ႑ာႏွစ္အျဖစ္ ဆက္လက္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကာလတြင္ ဘ႑ာႏွစ္ကို ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိသို႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲတဲ့ကိစၥက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ကတည္းကလည္း ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့လည္း သူက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အေပၚမွာ အခက္အခဲရွိတယ္။ ေနာက္ဘဏ္ေခ်းေငြအေပၚမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းေပးတဲ့ က႑ေတြမွာလည္း ျပန္လည္ၿပီး ျပန္ေပးဆပ္ရမယ့္အခ်ိန္ေတြမွာ ႏွစ္ကုန္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ သြားၾကံဳတဲ့ကိစၥရပ္ေတြစတဲ့ အခက္အခဲေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရတာ ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲလုိမ်ဳိး အခက္အခဲေတြ ရွိလာေတာ့ အဲဒါေတြကုိ ေျပလည္ဖုိ႔ဆုိရင္ ဘ႑ာႏွစ္ကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိအပ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သုံးသပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဘ႑ာႏွစ္က ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲလုိက္သည့္အတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီးမွ စနစ္တက် ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္က အၾကံျပဳသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးႏုိင္ငံ (Least Development Country-LDC) စာရင္းထဲ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

အစုိးရ အေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံး ႏုိင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဦးေဆာင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္လုိက္သည့္အတြက္ ပထမဦးစြာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြ အရအသံုး ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကုိ မျဖစ္မေန ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္းအတြက္ အစုိးရ၏လုပ္ငန္းမ်ား ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္မည္လဲ။ ဘယ္ေလာက္အထိ တုိးတက္လာမည္လဲ။ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဘယ္လိုအက်ဳိးေတြ ျဖစ္ထြန္းမည္လဲဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္သြားရန္ လိုအပ္ေပသည္။

December 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.