<

ေငြစကၠဴမ်ားေပၚ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေတာ့မည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံလႊာမ်ား

ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေငြစကၠဴမ်ားအေပၚ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပုံျဖင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္အဆိုကို တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက မတ္တတ္ရပ္ ကန္႔ကြက္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-မ်ဳိးမင္းထက္)

အနာဂတ္တြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ရွိ လာမည့္ ေငြစကၠဴမ်ားအေပၚ၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ႐ုိက္ႏိွပ္ထုတ္ေ၀ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အစုိးရကုိ တုိက္တြန္းထားသည့္အတြက္ အဆုိပါကိစၥကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း၌ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၊ ၿမိဳင္မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ခင္၀င္းက ေရွ႕လာမည့္ အနာဂတ္တြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ရွိသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားေပၚ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုျဖင့္ ထုတ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆုိရွင္က ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒအရ ဗဟိုဘဏ္က ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ ဒဂၤါးမ်ား၏ တန္ဖိုးအဆင္အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပါ၀င္သည့္ ၀တၳဳပစၥည္း အျခားခြဲျခားႏိုင္ေသာ လကၡဏာမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ရမည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္သည္ မည္သည့္ ေငြစကၠဴအမ်ဳိးအစားကိုမဆို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲရန္ လိုအပ္ပါက အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေျခအေနမ်ားကို အနီးစပ္ဆံုး က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္ဟု လည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကသာ အဓိကက်ေနေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေငြစကၠဴဆုိသည္မွာ လူတိုင္း၏ လက္ထဲတြင္ ကိုင္တြယ္ သံုးစြဲေနသည္ျဖစ္၍ ႏွစ္ၾကာရွည္ သံုးစြဲလာသည့္အခါ ေဟာင္းႏြမ္းျခင္း၊ စုတ္ျပဲျခင္း၊ ေရနစ္၍ ပ်က္စီးျခင္း၊ မီးေလာင္၍ ျပာျဖစ္ျခင္းစသည့္ ပ်က္စီးျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းသြားမႈ ရွိလာမည္ျဖစ္ကာ ေလ်ာ့နည္းသြားမႈမ်ားကို အစားထိုးသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ လံုျခံဳေရးအဆင့္အတန္း တိုးျမႇင့္ထုတ္ေ၀သည့္အခါ ျဖစ္ေစ၊ အရြယ္အစားအသစ္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာအခါ ျဖစ္ေစ၊ ေရွ႕အနာဂတ္တြင္ ထုတ္ေ၀မည့္အခါတိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပံုမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေ၀သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိရွင္က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴမ်ား၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴမ်ား၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အရြယ္အစားသစ္ျဖင့္ က်ပ္ ၂၀၀ တန္၊ က်ပ္ ၅၀၀ တန္၊ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴမ်ား၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လံုျခံဳေရးအဆင့္အတန္း တိုးျမႇင့္သည့္ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴႏွင့္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴမ်ား ထုတ္ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ထိုသို႔ ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း၌ ငါးႀကိမ္႐ိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ ႏွစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ထုတ္ေ၀ေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ေနာက္ပိုင္း ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀မည့္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပံုမ်ားထဲမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ပံုမ်ားျဖင့္ ႐ိုုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀သြားရန္ ဦးေအာင္ခင္၀င္းက တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ယင္းအဆုိကုိ ေထာက္ခံခဲ့သည့္ သရက္မဲဆႏၵနယ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဦးကံျမင့္က ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ကမၻာ့အလယ္၌ ႏိုင္ငံအတြက္ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားႏိုင္မႈ မရွိသည့္ ဆင္႐ုပ္၊ ျခေသၤ့႐ုပ္မ်ားျဖင့္ သံုးစြဲေနရသည္မွာ ေတြးမိတိုင္း ရွက္စရာေကာင္းလွသည္ဟု ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎အဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ အဆုိအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ကိုးဦးက ေဆြးေႏြးရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ရွစ္ဦးက အၾကံျပဳေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္မင္းလႈိင္က ေငြစကၠဴပုံစံအသစ္ ႐ုိက္ႏွိပ္ျခင္းကုိ လတ္တေလာအေျခအေနအရ မေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕မွ စတင္ကာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ ၆၀ ကာလအတြင္း ေငြစကၠဴ႐ုိက္ႏွိပ္မႈ ၁၉ ႀကိမ္ ရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံမ်ားကုိ မ်က္ႏွာစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ေငြစကၠဴမ်ား စတင္ထုတ္ေ၀စဥ္ကပင္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံ၊ ဆရာစံႏွင့္ သခင္ဖုိးလွႀကီးတုိ႔၏ ပုံမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးျခင္းမွာ အထြတ္အျမတ္ တန္ဖုိးထားျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ သမုိင္းႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ေစေရးတုိ႔အတြက္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား အားက်အတုယူေစရန္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒါင္း၊ ျခေသၤ့ႏွင့္ ဆင္ျဖဴေတာ္မ်ားကုိ ႐ုိက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္းမွာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား အားလုံးက ျမတ္ႏိုးတန္ဖုိးထားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမွတ္လကၡဏာ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကုိမွ ကုိယ္စားျပဳ ေဖာ္ျပျခင္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္မင္းလႈိင္ က ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္မႈ၊ သယ္ေဆာင္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈပုိင္းတြင္ လြန္စြာ အားနည္းသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဓာတ္ပုံ၊ ႐ုပ္တုမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားက အျမတ္တႏုိးထား ဂုဏ္ျပဳေနမႈေၾကာင့္ သပ္ရပ္တင့္တယ္ၿပီး ေလးစားၾကည္ညိဳဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေငြစကၠဴတြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပုံမ်ားကေတာ့ ကုိင္တြယ္ရာတြင္ စနစ္က်မႈမရွိျခင္း၊ ထားသုိမႈ၊ သယ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အေလးထားမႈ မရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဟာင္းႏြမ္းေမွးမိွန္ၿပီး စုတ္ၿပဲေနတာကုိ စိတ္မေကာင္းစြာ ျမင္ေတြ႕ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္မင္းလႈိင္က ဆုိသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဂုဏ္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကုိ ေအာက္ေမ့သတိရၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေငြစကၠဴတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံျဖင့္ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀သင့္သည့္အတြက္ အဆုိကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္းက တင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုအေပၚ “တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ေငြစကၠဴနဲ႔ ေငြဒဂၤါးမ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလုံးတင္ျပသြားသလုိပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္အေနနဲ႔လည္း ေရွ႕အနာဂတ္မွာ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ ရွိလာမည့္ ေငြစကၠဴမ်ားအေပၚ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံမ်ားနဲ႔ ႐ုိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ ဆုိတာဟာ တကယ္တမ္းေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕သေဘာထားနဲ႔လည္း တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္မဲ့အဆုိလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔အညီ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေထာက္ခံတင္ျပပါတယ္”ဟု ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးမင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရွ႕အနာဂတ္ ကာလတြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ ရွိလာမည့္ ေငြစကၠဴမ်ားအေပၚတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးမင္းက ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့ၿပီး အဆုိရွင္ ဦးေအာင္ခင္၀င္းကလည္း အဆုိကုိ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရန္ တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အဆုိႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က အဆုိကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲရွိပါက မတ္တတ္ရပ္ေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး စုစုေပါင္း ၁၀၉ ဦးက မတ္တတ္ရပ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး အဆုိအေပၚ ၾကားေနမဲ မရွိဘဲ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ၂၈၆ မဲျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အဆုိကုိ အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

အနာဂတ္ ကာလတြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ ရွိလာမည့္ ေငြစကၠဴမ်ားအေပၚတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ အစုိးရကုိ တုိက္တြန္းသည့္ အဆုိအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ ျပန္လည္ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးမင္းအေနျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံျဖင့္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀မည့္ ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀မည္၊ ေငြစကၠဴပုံစံ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ထုိ႔အတူ သရက္မဲဆႏၵနယ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးကံျမင့္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ျမန္မာျပည္တစ္၀န္းတြင္ ကုိင္တြယ္ သုံးစြဲေနေသာ ေငြစကၠဴအမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚရွိ ဆင္တံဆိပ္ႏွင့္ ျခေသၤ့တံဆိပ္ ႐ုပ္ပုံမ်ားအစား အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ုပ္ပုံပါေသာ ေငြစကၠဴမ်ားျဖင့္ အစားထုိး႐ုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀သုံးစြဲရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိကုိ ေမးျမန္းခဲ့ဖူးသည္။

အဆုိပါ ေမးခြန္းအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးမင္းက “ေငြစကၠဴအသစ္ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀မယ္ဆုိရင္ လွည့္လည္သုံးစြဲေလ့ရွိတဲ့ ေငြပမာဏကုိ လဲလွယ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လွည့္လည္ သုံးစြဲလ်က္ရွိတဲ့ ပမာဏနီးပါးကုိ မွာၾကား ႐ုိက္ႏွိပ္သုိေလွာင္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လွည့္လည္ သုံးစြဲလ်က္ရွိေသာ ေငြစကၠဴ (Denomination) တစ္ခုကုိ အျပည့္အ၀ လဲလွယ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိရင္ေတာ့ ႐ုိက္ႏွိပ္ သုိေလွာင္ရမယ္ဆုိရင္ ဘီလ်ံ ၁၀၀ ေလာက္ ကုန္က်မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ဟာ Denomination တစ္ခုအတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးအသုံးမ်ားတဲ့ Denomination ေတြအတြက္ ႐ုိက္ႏွိပ္မယ္ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ ဘီလ်ံ ၃၀၀ ေလာက္ ကုန္က်ဖြယ္ရွိပါတယ္။ ပုံစံသစ္ ေငြစကၠဴေတြ ထုတ္ေ၀မယ္ဆုိရင္ လက္ရွိ လွည့္လည္သုံးစြဲေနတဲ့ ေငြစကၠဴေတြကုိလည္း ဖ်က္ဆီးဖုိ႔ လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ ပုိမ်ားလာႏုိင္ျခင္း၊ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားက ေငြစကၠဴအေပၚ ယုံၾကည္မႈအားနည္းလာႏုိင္သည္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက ေငြစကၠဴအေပၚတြင္ မေရမရာ၊ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ား ရွိလာႏုိင္သည့္အတြက္ လက္ရွိ လွည့္လည္သုံးစြဲေနသည့္ ေငြမ်ားကုိ လဲလွယ္ရန္အတြက္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္အေနျဖင့္ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္သည့္အခ်ိန္၊ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကာလ၌ ပုဒ္မ ၆၅ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၆ ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြစကၠဴ ႐ုိက္ႏွိပ္ရာတြင္ ေငြစကၠဴဒီဇုိင္း ေရးဆြဲျခင္း၊ ဒီဇုိင္း အတည္ျပဳျခင္း၊ မွာၾကားျခင္း၊ ႐ုိက္ႏွိပ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္သုိေလွာင္ ထားရွိျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိသည့္အတြက္ အခ်ိန္ကာလ တိက်စြာ သတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဦးစုိးမင္းက ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အစုိးရအေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ ရွိလာမည့္ ေငြစကၠဴမ်ားအေပၚ၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ႐ုိက္ႏိွပ္ထုတ္ေ၀ရန္ အဆုိတင္သြင္းကာ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေငြစကၠဴ အမ်ဳိးအစား ေျပာင္းလဲသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဒ္မ ၆၆ တြင္ “ဗဟုိဘဏ္သည္ မည္သည့္ ေငြစကၠဴအမ်ဳိးအစားကုိမဆုိ ေျပာင္းလဲသုံးစြဲရန္ လုိအပ္ပါက အစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေျခအေနကုိ အနီးစပ္ဆုံး က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ေငြစကၠဴ ထုတ္ေ၀ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမုိင္းကုိျပန္ၾကည့္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္အေနျဖင့္ ေငြစကၠဴမ်ား ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ၌ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွာ ေဒါင္းပုံ၊ ျခေသၤပုံပါသည့္ တစ္က်ပ္တန္၊ ငါးက်ပ္တန္၊ ၁၀တန္၊ ၁၀၀ တန္ ေငြစကၠဴမ်ား ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပုံပါသည့္ တစ္က်ပ္တန္၊ ငါးက်ပ္တန္၊ တစ္ဆယ္တန္၊ တစ္ရာတန္ ေငြစကၠဴမ်ား ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း တစ္က်ပ္တန္၊ ငါးက်ပ္တန္၊ တစ္ဆယ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံျဖင့္ ပုံစံသစ္ ေငြစကၠဴမ်ား ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀ တန္၊ ၅၀ တန္၊ ၁၀၀ တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ ျခေသၤ့ပုံျဖင့္ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ေကသရာဇာျခေသၤ့ပုံျဖင့္ တစ္ေထာင္တန္ ေငြစကၠဴ ထုတ္ေ၀ခဲ့ကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၀ တန္၊ ၅၀၀ တန္၊ ၁၀၀၀ တန္မ်ားကုိ အရြယ္အစားသစ္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ၅၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴကုိ စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ေသာင္းတန္ ေငြစကၠဴကုိ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း၊ ငါးေထာင္တန္ႏွင့္ တစ္ေသာင္းတန္ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ လုံျခံဳေရးအဆင့္အတန္း တုိးျမႇင့္ကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ထပ္မံထုတ္ေ၀ခြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ုပ္ပုံျဖင့္ ေငြစကၠဴမ်ားအေပၚတြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀မည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနၾကၿပီး တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ရွိလာပါက ေဆာင္ရြက္ေပးမည္လား ဆုိသည့္ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ႐ုပ္ပုံနဲ႔ ေငြစကၠဴအေပၚမွာ ႐ုိက္ႏွိပ္ဖုိ႔ကိစၥက ဘာမွကန္႔ကြက္စရာ မရွိပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ဒီလုိကိစၥမ်ဳိးေတြက သူ႔အေျခအေန အခ်ိန္အခါအရ စဥ္းစားသုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးလုိ႔ ေတာ့ ယူဆတယ္ေလ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ႐ုပ္ပုံေတြကုိ ထည့္တာေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္မခံတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း အခုကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကာလေတြမွာ အဲဒီေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ပုံရိပ္ေတြကုိလည္း ထည့္သြင္းေပးပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိလာခဲ့ရင္ေရာ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာလား။ ဆုိပါဆုိ႔ဗ်ာ လြတ္လပ္ေရး ရယူေပးခဲ့တဲ့ေနရာမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တစ္ေယာက္တည္းလုိ႔ပဲ အသိအမွတ္ျပဳမွာလား။ အဲလုိမ်ဳိးေပါ့ေနာ္။ ဒီႏုိင္ငံႀကီးကုိ ၀ုိင္း၀န္း တည္ေဆာက္ေနၾကတဲ့ေနရာမွာ တျခားတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြေပါ့ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ တကယ့္ အထင္ကရပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြထဲမွာလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆုံးသမၼတဆုိရင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေပါ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေစာ္ဘြားႀကီး စပ္ေရႊသုိက္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ႐ုပ္ပုံေတြကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိလာရင္ေရာ သေဘာတူပါ့မလား။ ဒါေတြက ေျပာစရာေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္”ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္က “အဲဒီေတာ့ ဘာမဟုတ္တဲ့ တံတားနာမည္ေလးေတာင္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နာမည္တစ္ခုတည္း ထည့္ဖုိ႔ေျပာတာေတာင္မွ ပဋိပကၡပုံစံမ်ဳိးေပါ့ေနာ္ သေဘာမတူတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ေတြကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႔ လုိက္ၿပီးေတာ့ စုိက္ထူတဲ့ ကိစၥေတြမွာလည္း ဒါေ၀ဖန္ခ်က္ေတြ မ်ားေနတဲ့ကာလမွာ ဒီလုိမ်ဳိးေတြက စဥ္းစားသုံးသပ္သင့္တဲ့ အေနအထားပါလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ မလုပ္ဖုိ႔ မေျပာပါဘူး။ သူ႔အခ်ိန္နဲ႔သူ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လုပ္မယ္ဆုိရင္လည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သြားခ်င္ေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္လုိ႔ေခၚတဲ့ တန္းတူညီမွ်မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြ၊ ပုံရိပ္ေတြေပၚေအာင္ ပါေအာင္ေပါ့ေလ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရင္ ပုိၿပီးေတာ့မွ တစ္ဦးတစ္ေပၚ တစ္ဦး အျမင္ေစာင္းေစတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ဳိးေတြ၊ ၀ိ၀ါဒကြဲတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္မွာေပါ့ေလ” ဟု သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကာလမ်ဳိးတြင္ အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားကုိ သတိထား ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္က ဆုိသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပုံပါ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ မည္သည့္အခ်ိန္၌ စတင္ထုတ္ေ၀မည္လဲ၊ မည္သည့္ပုံစံမ်ဳိးႏွင့္ ထုတ္ေ၀လာမည္လဲ၊ ထုတ္ေ၀လုိက္သည့္ ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဳိးဆက္က မည္ကဲ့သုိ႔ ရွိမည္လဲ ဆုိတာကုိ ေစာင့္ၾကည့္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။

December 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.