စံခ်ိန္တင္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ အားလံုးကို ကိုင္လႈပ္သြားသည့္ ၂၀၁၆ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တရား၀င္ ႏုိင္ငံျခားေငြေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္တာတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

လက္ရွိအစုိးရ စတင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစၿပီး ဒီဇင္ဘာ တတိယပတ္အတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖုိး ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရး ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အစုိးရသစ္ အၿဖစ္တက္ေရာက္စကာလတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း က်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၁၅၀ ေက်ာ္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပုိင္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အေနအထားတုိ႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဧၿပီ ၁ ရက္ အစုိးရသစ္ စတင္တက္ေရာက္ခ်ိန္၌ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၁၉၀ ေက်ာ္ေပါက္ေစ်းရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ ၌ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၇ ခု ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၇၀ စံခ်ိန္ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အေျခအေနကုိ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ဧၿပီမွ ၾသဂုတ္လလယ္အထိ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အတက္အက် နည္းပါးေသာ္လည္း ၾသဂုတ္လကုန္ပုိင္းကစ၍ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး သိသိသာသာ စတင္က်ဆင္းလာခဲ့ကာ အစုိးရအဖြဲ႕တက္ေရာက္၍ ေလးလေက်ာ္တြင္ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ႏုိ၀င္ဘာႏွင့္ လက္ရွိဒီဇင္ဘာလအထိ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမ်ား ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၄၀၀ ေက်ာ္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္အထိ ၁၁၉၇ က်ပ္၀န္းက်င္သာ ရွိခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၂၀၀ ကုိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္အထိ ၁၂၁၈ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၂၇၀ အထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခ့ဲကာ ေအာက္တုိဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ၁၂၉၆ က်ပ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၃၂၃ က်ပ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၃၆၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုး ေငြလဲႏႈန္းထားျဖစ္ေသာ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

NLD အစုိးရ စတင္တက္ေရာက္ေသာ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ၁၁၉၃ က်ပ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အစုိးရသက္တမ္း ကုိးလေက်ာ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ ၁၁၅၃ က်ပ္ (ဧၿပီ ၂၄ ရက္) ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းအျမင့္ဆံုးႏႈန္း ျဖစ္သည့္ ၁၄၃၈ က်ပ္ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၈၅ က်ပ္ျမင့္တက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ရာခုိင္ႏႈန္းအေနျဖင့္ က်ပ္ေငြ တန္ဖုိး ၂၄ ဒသမ ၇၁ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သည္။ ကာလအလုိက္ က်ပ္ေငြတန္ဖုိးက် ဆင္းမႈကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ႏုိ၀င္ဘာ ဒုတိယ ပတ္ေနာက္ပုိင္းမွ ဒီဇင္ဘာ တတိယပတ္ အတြင္း က်ဆင္းမႈႏႈန္း ပုိမုိျမင့္မားၿပီး တစ္လေက်ာ္အတြင္း ၁၅၁ က်ပ္၀န္းက်င္က်ဆင္း ခဲ့ၿပီး ရာခုိင္ႏႈန္းအေနျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ၁၁ ဒသ မ ၇၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အေနျဖင့္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၂၁၆  က်ပ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ က်ပ္ ၁၃၇၀ ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၁၅၄ က်ပ္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ရာခုိင္ႏႈန္းအေနႏွင့္  ၁၂ ဒသမ ၆၆ ရာခုိင္ ႏႈန္းအထိ ျမႇင့္တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္တြင္ အနိမ့္ဆံုး သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ ၁၁၆၈ က်ပ္ (ဧၿပီ ၂၅ ရက္) ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုးရည္ညႊန္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအျဖစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၃၇၀ အ ျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ကာ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၂ က်ပ္ျမင့္တက္လာၿပီး ၁၇ ဒသမ ၂၉ ရာခုိင္ ႏႈန္းျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အတက္အက်မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားက   ေဒၚလာေစ်းစံခ်ိန္တင္ ႏႈန္းထားျဖစ္ေပၚေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အတက္အက်သည္ ႏုိင္ငံျခားေငြ၀ယ္အားႏွင့္ ေရာင္းလုိအားကုိ သက္ေရာက္ေစႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား အေပၚအေျခခံၿပီး  အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကး ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ ႏုိင္ငံ့ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ပမာဏ၊ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေျခအေန၊ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းအေျခအေန၊ စီးပြားေရး စနစ္အတြင္းရွိ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေန စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းကုိ ျမင့္တက္ေစခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံ့ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးအေနအထားမ်ားက ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ အေျခအေနကုိ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအေပၚ ႐ုိက္ခတ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာေရးရာမ်ားတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္ အတုိးႏႈန္းတုိးျမႇင့္ခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ႏွင့္ အတုိးႏႈန္းတုိးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့အျခား ႏုိင္ငံအမ်ားစု၏ ေငြေၾကးတန္ဖုိးမ်ားက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခခံမ်ားေၾကာင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ ေငြတန္ဖုိးပုိမုိ က်ဆင္းမႈဒဏ္ကုိ ခံစားခ့ဲရသည္။ လက္ရွိ အစုိးရတက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ကုိးလေက်ာ္အတြင္း က်ပ္ေငြတန္ဖုိး ၂၄ ဒသမ ၇၁ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းမႈအနက္ စက္တင္ဘာ တတိယပတ္မွ ဒီဇင္ဘာ တတိယပတ္အတြင္း က်ပ္ေငြတန္ဖုိး ၁၅ ဒသမ ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ က်ဆင္းမႈ ကာလအလုိက္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပဲြ ေနာက္ပုိင္းမွ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္အတြင္း တစ္လေက်ာ္ကာလအတြင္း ၁၁ ဒသမ ၇၃ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ရာ က်ပ္ေငြတန္ဖုိးက်ဆင္းမႈ အျမင့္မားဆံုးကာလျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပစီးပြားေရး အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ က်ပ္ ၁၄၄၀ ခန္႔အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အတက္အက် ၾကမ္းမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးအေျခအေနကုိ ကေမာက္ကမျဖစ္ေစၿပီး စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈကုိ ထိခုိက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚလာ ေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ပုိ႔ကုန္အားေကာင္းႏုိင္ေသာ္လည္း သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ စားသံုးသူအားလံုးကုိ ထိခုိက္ေစခဲ့ကာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အဆမတန္ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးအ၀န္း အ၀ုိင္းတစ္ခုလံုးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ ေပၚေစခဲ့သည္။                    

Writer: 
စည္သူေအာင္