၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း က်ဆင္းခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ နာလန္ထူႏိုင္ပါ့မလား

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျခင္း မရွိ၍ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စိစစ္ခြင့္ျပဳႏိုင္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ျခင္း၊ အစိုးရသစ္ အကူးအေျပာင္းတြင္ မူ၀ါဒမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ပါက တခ်ဳိ႕တစ္၀က္သာ မွန္ႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းရျခင္း၏ ဂယက္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈအရွိန္မေသေသးမီ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့မႈဂယက္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသံုးသပ္မႈသည္ သာမန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သံုးသပ္သည္ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕က သံုးသပ္ေထာက္ျပခဲ့သလို ျပည္တြင္း၌လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္အတြက္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးမ်ားစြာ ထိခိုက္ခဲ့ရၿပီး ယင္းအေပၚမွီခိုသည့္ အလုပ္သမားမ်ားလည္း ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရေၾကာင္း  ႔ေညါသည ႊၽေအခ့  Yangon Watch မွ သံုးသပ္မႈရွိခဲ့သည္။

မူ၀ါဒတစ္ခု ခ်မွတ္ရာတြင္ မွန္ကန္၍ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ေခတ္အဆက္ဆက္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈဒဏ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စားသံုးႏိုင္စြမ္းေလ်ာ့က်သည္။ ျပည္သူမ်ား ၀င္ေငြျမင့္တက္လာပါက စားသံုးလိုေသာဆန္သည္ ေပၚဆန္းေမႊး ျဖစ္သည္ဆိုေသာ လူတစ္ဦးခ်င္း ဆန္စားသံုးမႈစစ္တမ္းႏွင့္ အစားအစာအတြက္ ၀င္ေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ေက်ာ္ကို အသံုးခ်ေနရသည္ဆိုသည့္ စစ္တမ္းသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈ၏ အနက္မည္ေနသည္။

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စံခ်ိန္တင္ က်ဆင္းလာေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ဂယက္ႏွင့္ အစိုးရသစ္အကူးအေျပာင္းတြင္ အေရးယူခံ ရမည္ကို စိုးရိမ္ေနေသာ အာဏာရွိသူမ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ခ႐ိုနီအျဖစ္ ၾကြယ္၀လာသူမ်ား၏ အေၾကာက္လြန္ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မႈတံု႔ေႏွးခဲ့ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမရွိဘဲ မူ၀ါဒတစ္ခုကို ႐ုတ္ျခည္းခ်တတ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ အဆင္မေျပသည့္ မူ၀ါဒအခ်ဳိ႕က ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကို တံု႔ဆိုင္းေစခဲ့ျခင္းမ်ားသည္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရး က်ဆင္းရျခင္းမ်ား၏ ျပယုဂ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၀န္ခံထားသကဲ့သုိ႔ NLD အစိုးရ၏ ပထမႏွစ္၀က္အတြင္း ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ စီးပြားေရးမတိုးတက္ခဲ့ဟု ဆိုျခင္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း  စီးပြားေရး ျပန္လည္လည္ပတ္ႏုိင္မည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ယံုၾကည္ေနၾကၿပီး မူ၀ါဒမ်ားမွန္ကန္ပါက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနသည္။

ထိုသို႔ ယံုၾကည္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စီးပြားေရးတံု႔ေႏွးေနေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ လခန္႔မွစ၍ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အတုိင္ပင္ခံ ကုမၸဏီ  Roland Berger ၏ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ Myanmar:A Wave of Optimism- will it last စစ္တမ္းပါ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကို ကိုးကားေဖာ္ျပလိုသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မည္ဟု ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက ယံုၾကည္ေသာ္လည္း ရွင္းလင္းသည့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမရွိျခင္း၊ ဥပေဒျပဳကိစၥရပ္မ်ား မွန္းဆရခက္ျခင္း၊ မူပိုင္ခြင့္ကာကြယ္ေပးမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးျခင္းမ်ားက အတားအဆီး ျဖစ္ေနသည္ဟု Roland Berger စစ္တမ္းက ေထာက္ျပသည္။

ဥေရာပအေျခစိုက္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီ Roland Berger မွ အဆိုပါ စစ္တမ္းအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္မႈအဆင့္၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူ ၂၀၀ ခန္႔ကို ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ သည္ ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ ၊ ဒါ႐ိုက္တာ၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္စသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးနယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ပါ၀င္သည္ဟု Roland Berger မွ အေရွ႕ေတာင္အာရွဆိုင္ရာ Managing Partner Mr. Thomas Klotz က ဆိုသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မည္ဟု ယူဆသည့္ က႑မ်ားကို ေလ့လာပါက ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑တြင္ တိုးတက္လာမည္ဟု ၇၃ ရာခုိင္ႏႈန္းက ယူဆၿပီး ျမန္ဆန္စြာတိုးတက္မည္ဟု ထင္ျမင္သူ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနသည္။ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ဓာတုလုပ္ငန္းစုမ်ားတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ အထိ တုိးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္ဆန္စြာ တိုးတက္မႈ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ က႑တြင္ တိုးတက္မည္ယူ ဆမႈ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနၿပီး ျမန္ဆန္စြာ တိုးတက္မည္ဟု ယူဆမႈ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိသည္ဟု စစ္တမ္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ငါးႏွစ္ထက္ပိုၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ခဲ့သူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ က ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေက်နပ္မႈရွိကာ ငါးႏွစ္ေအာက္လူမ်ားကလည္း ၎တို႔၏ ပါ၀င္မႈအေပၚေက်နပ္ၾကသည္။ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈမွာ အဓိကျပႆနာဟု ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ယူဆၾကၿပီး ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား၏ လစာျမင့္မားမႈမွာလည္း ထပ္ဆင့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္ဟု စစ္တမ္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ ထိပ္တန္းအဆင့္မွ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ အဓိကေမးခြန္းမွာ အစိုးရမူ၀ါဒျဖစ္ေနၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကဲ့သို႔ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္ခံႏုိင္ေသာ္လည္း စီးပြားေရး အဓိကက႑မ်ားကို လႊမ္းျခံဳႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနျခင္း၊ ရွင္းလင္းသည့္ စီးပြားေရး မူ၀ါဒမရွိျခင္း၊ ဥပေဒျပဳကိစၥရပ္မ်ား မွန္းဆရ ခက္ျခင္း၊ မူပိုင္ခြင့္ ကာကြယ္ေပးမႈမရွိျခင္းမ်ားက စီးပြားေရးတိုးတက္ရန္ အတားအဆီး ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္က ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ အစိုးရ မူ၀ါဒျဖစ္ေရး၊ တည္ၿငိမ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ပံ့ပိုးမႈ ရရွိေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးအေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ေကာင္းမြန္လာေရး၊ ဘ႑ာေရးက႑ေျပာင္းလဲေရး၊ မွ်တသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးေရးႏွင့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေျဖဆိုေၾကာင္း စစ္တမ္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူ၀ါဒမ်ားအျပင္ စီးပြားေရး က႑မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း လံုေလာက္စြာ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာတစ္ခုမွာ ထိုမူ၀ါဒမ်ားကို မည္သို႔မွန္ကန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဆိုသည့္ ေမးခြန္းျပႆနာ ျဖစ္ေနသည္။ အစိုးရအေနႏွင့္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ဆြဲတင္ႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္သားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယခုထက္ ပိုမိုထိေတြ႕၍ မွန္ကန္ေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပႏိုင္မွသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း က်ဆင္းခဲ့သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေခါင္းေမာ့ကာ အခ်ိန္တိုအတြင္း တုိင္းျပည္စီးပြားေရးတိုး တက္လာမႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္သည္။      

Writer: 
ၿဖိဳးေ၀