ထင္သေလာက္ မ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

NLD ပါတီအႏုိင္ရၿပီး အစုိးရသစ္ဖြဲ႕ၿပီးခ်ိန္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပားစြာ စီး၀င္လာႏုိင္သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ရွိႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ပင္ ေလ်ာ့နည္းေနသျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထင္သေလာက္ မ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား စီးပြားေရးက႑တြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ျဖစ္ ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာေျခာက္ဘီလ်ံ၀င္ ေရာက္ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေလးဘီလ်ံ နီးပါးသာ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယခင္ဘ႑ာ ႏွစ္ကာလတူ နိူင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါကလည္း က်ဆင္းေနသည္။

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ အဓိက စိစစ္ခြင့္ျပဳရမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႔အစည္းအား အစုိးရ တက္ၿပီး နွစ္လေက်ာ္မွသာ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လေႏွာင္းပုိင္းမွသာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ စတင္ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ နို၀င္ဘာလကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏေဒၚလာ ၃၂၉၃ ဒသမ ၆၁၆ သန္း ရွိခဲ့သည္။ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၉၄၃ ဒသမ ၁၈၄ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈ အေျခအေနသည္ ေဒၚလာ သန္း ၆၅၀ နီးပါးေလ်ာ့ နည္းေနသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္က႑၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ ေရး၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အိမ္ျခံေျမက႑ႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ က႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ Industrial Estate က႑ႏွင့္ သတၱဳက႑မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈ မရွိေသးေပ။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၃၂၉၃ ဒသမ ၆၁၆ သန္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္း ၇၁ ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ကာလအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ၄၉ ခုတြင္ ေဒၚလာ ၇၂၈ ဒသမ ၂၁၅ သန္း၊ သယ္ယူပုိ႔ ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းရွစ္ခုတြင္ ေဒၚလာ ၁၆၁၅ ဒသမ ၈၉၂ သန္း၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသုံးခုတြင္ ေဒၚ လာ ၉၇ ဒသမ ၂၂၆ သန္း၊ အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ ေဒၚလာ ၁၀၅ သန္း၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ က႑တြင္ ေဒၚလာ ၅၄ ဒသမ ၉၂၃ သန္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑တြင္ ေဒၚလာ  ၈၆ ဒသမ ၆၈၈ သန္း၊ စြမ္းအင္က႑တြင္ ေဒၚလာ ၆၀၅ ဒသမ ၆၇၂ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ပထမပတ္အထိတြင္မူ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏေဒၚလာ ၂၁၂၂ ဒသမ ၃၈၃ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ အဆုိပါပမာဏမွာလည္း ယခင္ဘ႑ာ ႏွစ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေလ်ာ့နည္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အစုိးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း အစုိးရသစ္၏မူ၀ါဒမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအသစ္အေပၚ ႏုိင္ငံတကာရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္အတြက္ လက္ရွိႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေလ်ာ့က်ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈအေျခအေန ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီေအာင္ ႀကိဳးစားရမည့္ ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားထားသည္။

“လကလည္း ေလးလေတာင္ မက်န္ေတာ့ဘူး။ ဒီႏွစ္က ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ႀကိဳးစားရမယ့္ႏွစ္လို႔ ထင္ပါတယ္။လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ေျပာလို႔မရေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ထဲမွာ Proposal ေတြနဲ႔ေပါင္းရင္ေတာ့ ၀င္ေကာင္းလည္း၀င္ႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Promotion အတင္း လုပ္ေနတာေပါ့။ ဒီႏွစ္ကေတာ့လ်ာထားခ်က္ ျပည့္မီေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ့္ႏွစ္ပါ” ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ဥပေဒတစ္မ်ဳိး၊ ႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ဥပေဒတစ္မ်ဳိးျဖင့္ ခြဲျခားထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတို႔ကုိ ေပါင္းစည္းျပင္ဆင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၄၀ အျဖစ္၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္စတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္း ဥပေဒထြက္ရွိမည္ဟုလည္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူ၀ါဒကုိလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္ဆုံးျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီရန္ ေဒၚလာဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီကာ လုိအပ္ေနသည္။ အရပ္သား အစုိးရတစ္ရပ္တက္လာၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားအျပား စီး၀င္လာႏုိင္သည္ဟု ယူဆခ်က္မ်ားမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေပၚရန္ ေမွးမွိန္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

Writer: 
မင္းသီဟေဇာ္