အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သား က်ပ္ ၉၀၀၂၀၀ အထိ စံခ်ိန္ခ်ဳိးခဲ့သည့္ ေရႊေစ်းႏႈန္း

ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း ဆက္တုိက္ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္အတူ ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္လည္း လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္ ကုိးလေက်ာ္အတြင္း အတက္အက် ၾကမ္းခ့ဲၿပီး သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုး ေရႊေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္တြင္ အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သား က်ပ္ ၉၀၀၂၀၀ အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရးျဖစ္ရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

လက္ရွိအစုိးရ စတင္တက္ေရာက္သည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေရႊေစ်း က်ပ္ ၇၈၂၀၀၀ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက က်ပ္ ၁၂၀၀၀၀ ခန္႔ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၂၄ ရက္မွစကာ  ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ က်ပ္ရွစ္သိန္း အထက္ေရာက္ခဲ့ရာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ က်ပ္ ရွစ္သိန္းေအာက္ ျပန္မဆင္းျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္မႈမ်ားေၾကာင့္ က်ပ္ ၈၀၀၀၀၀ အထက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းတြင္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၇၅၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိေနရာမွ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ကစ၍ က်ပ္ ၇၆၀၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္လာခဲ့ရာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ က်ပ္ ၈၀၂၄၀၀ အထိရွိလာၿပီး ကမၻာ့ေစ်းမွာ ၁၂၃၂ ေဒၚလာ ျဖစ္သည္။ ယင္းကာလအတြင္း အျမင့္ဆံုးတက္ခဲ့ေသာ နူန္းမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္ ၈၀၈၂၀၀ ႏွင့္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ၁၂၃၇ ေဒၚလာအထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းရွစ္သိန္းေက်ာ္ ေစ်းတန္းမွာ မတ္ ၁ ရက္အထိျဖစ္ခဲ့ၿပီး မတ္  ၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၈၀၀၀၀၀ ေအာက္ျပန္ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၈၀၀၀၀၀ တန္းကုိ မတ္ ၁၁ ရက္ တြင္ ထပ္မံေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္။ ၎ေန႔တြင္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္ ၈၀၁၉၀၀ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်းမွာ ၁၂၆၈ ေဒၚလာျဖစ္သည္။ မတ္ ၁၇ ရက္တြင္လည္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္ ၈၀၁၆၀၀ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး  မတ္လတစ္လ လံုးေရႊေစ်းသည္ က်ပ္ ၈၀၂၀၀၀ မွက်ပ္ ၇၈၀၀၀၀ ၾကားတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္တြင္းေရႊ ေစ်းရွစ္သိန္းေက်ာ္အထိ ျဖစ္ခဲ့ခ်ိန္သည္ ဇြန္ ၁၃ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ျဖစ္ၿပီး က်ပ္ ၈၀၂၃၀၀  အထိေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၎ရက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းက ၁၂၈၄ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး ယခင္လမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း သိသိသာသာ စတင္ျမင့္တက္လာခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ဇြန္ ၁၆ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ေဒၚလာ ၁၃၀၀ အထိျဖစ္လာၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္ ၈၁၀၀၀၀ ေက်ာ္အထိ စတင္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇြန္ ၂၄ ရက္မွ စ၍ ဒီဇင္ဘာ လကုန္ပုိင္းအထိ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၈၀၀၀၀၀ အထက္တြင္သာေတာက္ ေလွ်ာက္ရပ္တည္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇြန္လကုန္ပုိင္းမွစ၍ လအလုိက္ အၿမင့္ဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဇူလုိင္လတြင္ က်ပ္ ၈၄၉၀၀၀ ေက်ာ္၊ ၾသဂုတ္ လတြင္ က်ပ္ ၈၇၃၀၀၀ ေက်ာ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ က်ပ္ ၈၉၆၀၀၀ ေက်ာ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးေနာက္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္း ျပန္လည္က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ သိသိသာသာ က်ဆင္းမႈမရွိဘဲ ႏုိ၀င္ဘာလကုန္ပုိင္း ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္အထိ က်ပ္ ၈၅၀၀၀၀ ႏွင့္ ၈၇၀၀၀၀ ၾကားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ဇြန္လကုန္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အီးယူမွ ၿဗိတိန္ခဲြထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်ိန္ေနာက္ပုိင္းကတည္းက အတက္အက်မ်ားခဲ့ေသာ ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပဲြကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္လည္း အလႈပ္အခတ္မ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဟီလာရီကလင္တန္ႏုိင္လွ်င္ ေဒၚလာေစ်းတက္မည္၊ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏုိင္လွ်င္ ေရႊေစ်းတက္မည္ဟု ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီ ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ရလဒ္ထြက္ေပၚခ်ိန္တြင္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ခဲ့ကာ ေရႊေစ်းထုိးဆင္းသြားၿပီး ေဒၚလာ ေစ်းတက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ ညပုိင္းတြင္ တစ္ေအာင္စ ၁၂၆၉ ေဒၚလာ အထိ က်ဆင္းခဲ့ေသာ ေရႊေစ်းသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၉ ရက္၌ ၁၃၃၇ ေဒၚလာအထိ ခုန္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးခ်ိန္တြင္ ၁၂၉၈ ေဒၚလာအထိ ျပန္ဆင္းခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၈၀ ေက်ာ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၅၀ ေက်ာ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၂၀ ေက်ာ္ အထိက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ရက္ပုိင္းအတြင္း ေဒၚလာ ၁၀၀ ေက်ာ္က်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း၌လည္း ႏုိ၀င္ဘာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ၁၁၅၇ ေဒၚလာအထိ ဆက္လက္က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရႊေစ်းႏႈန္း စံခ်ိန္သစ္ျဖစ္ေပၚသကဲ့သုိ႔ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းလည္း စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၆ ရက္ မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ႏွစ္ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ကမၻာ့ေစ်းအျဖစ္ ၁၃၇၀ ဒသမ ၇၀ ေဒၚလာအထိရွိလာၿပီး   ၎ရက္တြင္ ျမန္မာ့ေရႊေစ်းကြက္၌ က်ပ္ ၈၃၆၀၀၀ ေစ်းျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။  ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ရက္မွာ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္ျဖစ္ၿပီး က်ပ္ ၉၀၀၂၀၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ရက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ၁၃၁၁ ေဒၚလာခန္႔ရွိကာ ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္း ၁၂၈၈ က်ပ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းကုိ ေစ်းကြက္က သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္ ေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေနေသာ အခ်က္မ်ား ရွိသည္။ အဓိကအေနျဖင့္ ျမန္မာေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း၊ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရႊတည္ရွိမႈပမာဏ၊ ျပည္တြင္းသံုး က်ပ္ေငြလည္ပတ္မႈ အေနအထား၊  အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ေငြလဲႏႈန္းထားမ်ား (ဥပမာ-ယြမ္၊ ဘတ္)၊ ျပည္တြင္း ေရႊ၀ယ္ေရာင္းလုပ္သူမ်ား၏ အေျခအေန၊ ျပည္တြင္း၌ ေျပာင္းလဲေနေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေကာလာဟလမ်ား စသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး  ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေျပာင္းလဲေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားထဲမွ ႏွစ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းတုိ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းသည္လည္း သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အၿမင့္ဆံုးစံခ်ိန္ အျဖစ္ က်ပ္ ၉၀၀၂၀၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။                                    

Writer: 
စည္သူေအာင္