ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၆

အေျခခံလူတန္းစားမ်ားကုိ တုိက္႐ုိက္သက္ေရာက္သည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ထင္ရွားခဲ့သည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕က တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အေျခအေနအရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၁၁ ဒသမ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေမလတြင္ ၁၁ ဒသမ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဇြန္လတြင္ ၁၂ ဒသမ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၂ ဒသမ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၁၁ ဒသမ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ စက္တင္ဘာတြင္ ၉ ဒသမ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေအာက္တုိဘာတြင္ ၈ ဒသမ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ႏို၀င္ဘာတြင္ ၇ ဒသမ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါအခ်က္မ်ားအရ ဇြန္လတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အျမင့္ဆုံး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္ ဇြန္လတြင္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ငါးႏွစ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက စံခ်ိန္တင္ အျမင့္ဆုံးအေနအထားတြင္ ရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္အရ ၂၀၁၁-၂၀၁၂  ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂ ဒသမ ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္  ၂ ဒသမ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁၁ ဒသမ ၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ အဆုိပါ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၁၁ ဒသမ ၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိႏုိင္မည္ဟု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးခန္႔မွန္းေျခ အဆုိျပဳ တင္ျပခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ ဘ႑ာေရး၊ ေငြေၾကး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ေငြထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား အေပၚအေျခခံကာ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဒုတိယကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာ ႏွစ္အထိ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကုိ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းၾကားသာ ရွိရန္ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း အဆုိပါ စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း တြက္ခ်က္ရာတြင္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းအေပၚ အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ရသည့္အတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္း ျမင့္တက္ပါက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္တက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ ၀င္ေငြႏွင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္စြမ္းက်ဆင္းေၾကာင္း၊ ပုံေသ၀င္ေငြ ရသူမ်ားထိခုိက္ႏုိင္ၿပီး ေငြေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ မမွ်တသည့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအား မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါက စားသုံးသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာမက တုိင္းျပည္ပါ ထိခုိက္ႏုိင္ေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္အခ်ဳိ႕၏ သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။                  

Writer: 
မင္းသီဟေဇာ္