<

ကူကယ္ရာမဲ့ေနဆဲ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပုဂၢလိကက႑မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ပင္ျဖစ္သည္။တုိင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္ေစရန္ SMEs မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားစြာ အေရးပါေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ SMEs အမ်ားစု ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည့္ အေျခအေနကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခ်ိန္အထိ အေသးစားအလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs ) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ၀န္ခံေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ တုိင္းျပည္စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းအားလံုး၏ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ အစိုးရက SME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာသည့္အခ်ိန္အတြင္း ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိဟု အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အဓိကသက္ဆိုင္သည့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ၀န္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတုိင္းႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ SME က႑မွာ စီးပြားေရးတြင္ အဓိကအခန္းက႑ ပါ၀င္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ SME က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည့္အခါတြင္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းလာသည္ကို မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ဆိုသည္။

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ SME National Strategy ကို ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလိုအပ္ေနေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ SME မ်ားအား အသင္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္း၍ ကိုယ္စားျပဳကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရး၊ ျမန္မာ့ SME မ်ား ေစ်းကြက္အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ SME Information Center လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ One – stop Center ႏွင့္ SME Research Center မ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ SME ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ထား ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာင္အနာဂတ္ ႏွစ္ ၃၀၊ ႏွစ္ ၄၀ စသည္ျဖင့္ SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ SME National Strategy ကို ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လိုအပ္ေနသည္ဟု ေဒါက္တာ ေအာင္သိန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ စတင္တည္ေထာင္သည့္ SME လုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီး အခြန္သက္ညႇာခြင့္ ရရွိေစေရး၊ SME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တည္ေထာင္ကာ သီးသန္႔ေခ်းေငြ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေရး၊ သြင္းကုန္အစားထိုး ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အသံုးျပဳေနသည့္ စက္မ်ား၊ ယႏၲရားတင္သြင္းျခင္းအေပၚ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိေစေရးႏွင့္ လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား (Social Enterprises ) အခြန္သက္ညႇာခြင့္ ရရွိေစေရးႏွင့္ လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းအျဖစ္ သီးသန္႔မွတ္ပံု တင္စနစ္ခ်မွတ္ကာ အားေပးေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္သိန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရက ထူေထာင္မည့္ SME Working ႏွင့္ SME Agency ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ SME မ်ားအတြက္ အဖြဲ႕၀င္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးေနေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးကိုကိုလြင္က ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈအခန္းက႑တြင္ အလားအလာမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္ ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ေလ်ာ့နည္းေနသည့္အတြက္ ျပန္ၿပီးတိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈက႑ တိုးတက္လိုပါက သြင္းအားစုမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေရ၊ မီး၊ လွ်ပ္စစ္ ပံုမွန္ရရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား အျမန္ဆံုးတင္သြင္းႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုလြင္က ဆိုသည္။

ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက  အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ျမႇင့္တင္သြားရန္အတြက္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးတတ္မႈ၊ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေစ်းကြက္ရရွိေရး၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ လုပ္သာကိုင္သာရွိသည့္ စီးပြားေရး ၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ားရရွိေရးတို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလ ုပ္ငန္းေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ASEAN SME Policy Index အရ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ထုိင္းႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားတို႔သည္ Policy Index အေနျဖင့္ အျမင့္ဆံုး တြင္ရပ္တည္ေနၿပီး ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔မွာ အနိမ့္ဆံုးအေျခအေနတြင္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ SME Development Policy Index ျမင့္မားေစေရး အဘက္ဘက္က ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ SMEs မ်ားျဖစ္ၿပီး SMEs မ်ားေအာင္ျမင္မွသာ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မည္ဆိုျခင္းကို ထူးထူးေထြေထြ ရွင္းျပစရာမလိုေၾကာင္း အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ တြဲဖက္ဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

December 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.