<

NLD အစိုးရလက္ထက္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈဂယက္ႏွင့္ စစ္တမ္းမ်ားကေျပာေသာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲျခင္း ညံ့ဖ်င္းမႈဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

Myanmar Insider က ထုတ္ျပန္သည့္ သုံးလတစ္ႀကိမ္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ယုံၾကည္မႈညႊန္းကိန္းစစ္တမ္းတြင္ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားမႈကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ စီးပြားေရးတိုးတက္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ၀န္ခံထားမႈ၏ေနာက္တြင္ မွန္ကန္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈ ပံုမွန္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္လြဲကာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ပံုမွန္လည္ပတ္ျခင္းပင္ မျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထက္ပိုသည့္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအရွိန္အဟုန္ႏွင့္ တိုးတက္ေနပါသည္ဆိုေသာ အခ်က္အလက္ ကိန္းဂဏန္းအမွားမ်ားကို ကိုင္စြဲကာ ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ္လည္း Doing Business တြင္ အဆင့္က်ဆင္းခဲ့ျခင္းသည္ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ား ဆက္လက္မွားယြင္းေနသည္ကို မီးေမာင္းထိုးျပသလို အေျခအေန ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းျခင္းသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကထက္ ႏွစ္ဆတက္မ်ားျပားလာသည့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ၊ မေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသးသည့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ၊ မွ်တမႈမရွိေသာ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဂယက္၊ ရခိုင္အေရး၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ပဲတင္သြင္းခြင့္ ကန္႔သတ္မႈ၊ တင္ဒါမ်ားတင္သြင္းရာတြင္ လာဘ္စားမႈမရွိဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ္လည္း လာဘ္ေပးရမႈမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္ ယခင္က ထက္ၾကန္႔ၾကာမႈ၊ ထိေရာက္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးစနစ္ မရွိျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္က်ဆင္းေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ၿဖိဳခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပန္လည္ထူမႏိုင္ျခင္းမရွိမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားစြာတို႔က ဂ်က္ပါ၀ါျဖင့္ ပ်ံတက္မည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို အေတာင္က်ဳိးေစခဲ့သည္ဟုသာ မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အေတာင္က်ဳိးခဲ့သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ကုစားရန္မွာ အစိုးရ၏ လြဲမွားေနေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္မည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ထားေသာ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စစ္တမ္းသံုးေစာင္ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပလိုေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္  စီးပြားေရးစစ္တမ္းသံုးေစာင္အနက္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ International Republican Institute (IRI) မွထုတ္ျပန္သည့္ စစ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္မွ် ျပန္လည္ေလ့လာမည္ဆိုပါက လူမႈစီးပြားညႊန္းကိန္းတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ၌ ေကာက္ခံခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ အေကာင္းဘက္တြင္ရွိေနသည္ဟု ေျဖဆိုသူ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ တြင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေနခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ အေကာင္းျမင္မႈ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ အဆိုးဘက္သို႔ ေရာက္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမႈမွာလည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ လက္ရွိအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ အဆိုးျမင္မႈ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနအေပၚ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ ေကာင္းသည္ဟု ေျဖဆိုသူ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ညံ့ဖ်င္းသည္ဟု ထင္ျမင္သူ ႏွစ္ဆခုန္တက္လာၿပီး ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးည့ံဖ်င္းမႈ ခုန္တက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေတာ္ေတာ့္ကို ညံ့သည္ထင္ျမင္မႈတြင္လည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာသလို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ စီးပြားေရးမွာ အရမ္းေကာင္းသည္ထင္ျမင္သူ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွာ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္၌ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းမ်ား အားလံုးလိုလိုတြင္ လက္ရွိအစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္က်ခဲ့သည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အႀကီးဆံုးျပႆနာမ်ား ေျဖဆိုမႈ က႑တြင္ အဓိကအႀကီးဆံုးျပႆနာမွာ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတြင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္သည္။ တတိယေနရာတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးျပႆနာရင္ဆိုင္ေနရၿပီး  စတုတၳေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈမရွိျခင္းတို႔က ႀကီးမားသည့္ျပႆနာ ျဖစ္ေနသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ပထမဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အဖြင့္ေမးခြန္းအတြက္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဆႏၵျပဳခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပဋိပကၡကို ပထမဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဆႏၵျပဳကာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ မည္သည္ကပို အေရးႀကီးသနည္းဆိုသည္ကိုမူ ဒီမိုကေရစီ စနစ္မွာ လံုး၀ပိုအေရးႀကီးသည္ ေျဖသူ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက ပိုအေရးႀကီးသည္ ေျဖဆိုမႈရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ အထိရွိေနကာ ျပည္သူမ်ားသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ကာ စား၀တ္ေနေရးေျပ လည္မွသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လိုခ်င္သည္ဟု ညႊန္းဆိုသည္။ ထိုအခ်က္ကို ေလးနက္ေစေသာအခ်က္အျဖစ္ တစ္ပတ္၀င္ေငြကို စား၀တ္ေနေရးအတြက္ မည္မွ်အထိ သံုးေနရ သနည္းဆိုသည့္ စစ္တမ္းတြင္ တစ္ပတ္၀င္ေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ေအာက္ကို စား၀တ္ေနေရးအတြက္ သံုးစြဲရမႈ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ခန္႔ကို စား၀တ္ေနေရးအတြက္ သံုးစြဲရမႈ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တစ္ပတ္၀င္ေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ မွ ၇၀ အၾကားကို သံုးစြဲေနရမႈ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ မွ ၉၀ အထိ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ သံုးစြဲေနရမႈ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ရရစားစားသေဘာမ်ဳိးျဖစ္သည့္ တစ္ပတ္၀င္ေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ မွ ၁၀၀ အထိကို စား၀တ္ေနေရးအတြက္ သံုးေနရသူ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ရွိေနသည္။ ထုိသို႔ေသာ ျပည္သူ႔က်ပ္ တည္းမႈအမွန္တရားမ်ားသည္ မည္သည့္အစိုးရ လက္ထက္တြင္မွ ပေပ်ာက္မည္ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သိစြမ္းႏိုင္မည္ မထင္ပါ။

အျခားေသာ စစ္တမ္းတစ္ေစာင္အျဖစ္ Myanmar Insider က ထုတ္ျပန္သည့္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာယံုၾကည္မႈ ညႊန္းကိန္းစစ္တမ္းကို ေဖာ္ျပလိုသည္။ စစ္တမ္းတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းမြန္ျခင္း ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပံုမွန္အေျခအေန ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိမႈ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေသာ္လည္း NLD အစိုးရလက္ထက္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲျခင္း မေကာင္းမြန္မႈ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပံုမွန္အေျခအေနဟုထင္ျမင္မႈ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည္ဟုထင္ျမင္မႈ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေနၿပီး လက္ရွိအစိုးရ၏ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အေကာင္းျမင္မႈ က်ဆင္းေနေၾကာင္း စစ္တမ္းထုတ္ခဲ့သည္မွာ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲျခင္း မေကာင္းမြန္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိစီးပြားေရး အေျခအေနမေကာင္းမြန္မႈ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ဆႏၵျပဳခဲ့ကာ အလြန္မေကာင္းဟု ထင္ျမင္မႈ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့ၿပီး ေကာင္းမြန္သည္ဟု ထင္ျမင္မႈ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေနသည္။

ေနာင္လာမည့္သံုးလအတြင္း စီးပြားေရးအေျခအေနအေပၚ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာ ပိုမိုဆုိးရြားလာမည္ထင္ျမင္မႈ ေလးရာခိုင္ႏႈန္း၊ အနည္းငယ္ဆိုးရြားမည္ထင္ျမင္မႈ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အနည္းငယ္ေကာင္းလာမည္ဟု ထင္ျမင္မႈ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပို၍ေကာင္းလာမည္ဟုထင္ျမင္မႈ ေလးရာခိုင္ႏႈန္း ဆႏၵျပဳခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေနာင္လာမည့္သံုးလအတြင္း စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ ပိုဆိုးမည္ဟု ထင္ျမင္မႈ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ပိုဆိုးသြားမည္ဟု ထင္ျမင္မႈ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းသြားမည္ဟု ထင္ျမင္မႈ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းေဖာ္ျပမႈအရ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ဆိုးရြားစြာ က်ဆင္းေနသည္ဟု ညႊန္းဆိုရမည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။

တတိယေျမာက္စစ္တမ္းအျဖစ္ ဥေရာပ အေျခစိုက္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီ Roland Berger မွ ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းကိုကိုးကားလိုသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း က်ဆင္းခဲ့သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ျပန္သည့္ Roland Berger ပထမစစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မည္ဟု ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက ယံုၾကည္ေသာ္လည္း ရွင္းလင္းသည့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမရွိျခင္း၊ ဥပေဒျပဳကိစၥရပ္မ်ား မွန္းဆရခက္ျခင္း၊ မူပိုင္ခြင့္ကာ ကြယ္ေပးမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးျခင္းမ်ားက အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္ဟု စစ္တမ္းထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရ မူ၀ါဒ၊ ရွင္းလင္းသည့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမရွိျခင္း၊ ဥပေဒျပဳကိစၥရပ္မ်ား မွန္းဆရခက္ျခင္း၊ မူပိုင္ခြင့္ကာကြယ္ေပးမႈ မရွိျခင္းမ်ားက စီးပြားေရး တိုးတက္ရန္အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္က ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ အစိုးရမူ၀ါဒျဖစ္ေရး၊ တည္ၿငိမ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ပံ့ပိုးမႈရရွိေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေကာင္းမြန္လာေရး၊ ဘ႑ာေရး က႑ေျပာင္းလဲေရး၊ မွ်တသည့္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးေရးႏွင့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္စစ္တမ္းမ်ားမွာ ေထာက္ျပခဲ့သည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားသည္၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျပင္ဆင္ႏိုင္မႈမရွိခဲ့ဘဲ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွားယြင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာအားနည္းမႈမ်ားက တုိင္းျပည္ကို ေခ်ာက္ထဲဆြဲခ်ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္မည္ဟူေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ (Business Confidence) သည္ ယခင္ႏွစ္ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။

စစ္တမ္းမ်ားသည္ ေကာက္ယူမႈ အခ်က္အလက္အလိုက္ ကြာဟႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု၏ စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပလိုမႈ၊ စီးပြားေရးတိုးတက္လိုမႈမ်ားကို  ညႊန္းဆိုေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္းမေအာင္ျမင္၊ စီးပြားေရးတြင္လည္း ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ တိုးတက္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကထက္ စီးပြားေရးက်ဆင္းသည္ဟု အေ၀ဖန္ခံေနရသည့္ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမွားယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ည့ံဖ်င္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရန္ သတိခ်ပ္သင့္သည္။ ထိုသို႔ သတိခ်ပ္ျပင္ဆင္မွသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရး ျပန္လည္လည္ပတ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း တိုးတက္မႈရကာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းျခင္းအေပၚ မထီမဲ့ျမင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆုိပါက စား၀တ္ေနေရးက်ပ္တည္းသထက္ က်ပ္တည္းလာသည့္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးေကာက္ခဲ့ေသာ လက္သန္းႏွင့္ပင္ ျပန္လည္ေတာက္ခ်ႏိုင္သည္ကုိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအား နမူနာယူရန္ အၾကံျပဳလိုသည္။

December 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.