<

အိႏၵိယ၏ ပဲတင္သြင္းခြင့္ ကန္႔သတ္မႈေၾကာင့္ ဟန္ခ်က္ပ်က္ခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ့ပဲေစ်းကြက္

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပဲစင္းငံုေျခြေလွ႔ေနသည္ကို ပဲသိမ္းရာသီက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သက္ထိန္၀င္း)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကျပည္ပ ပဲေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ အထူးသျဖင့္ မတ္ပဲ၊ ပဲစင္းငံု၊ ပဲတီစိမ္းတုိ႔၏ အဓိကပုိ႔ကုန္ေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံက ျမန္မာအပါအ၀င္ ျပည္ပမွ ပဲတင္သြင္းမႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ အိႏၵိယေစ်းကြက္ကုိ အားထားတင္ပုိ႔ေနရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဲေစ်းကြက္ကုိ ႀကီးႀကီးမားမား ထိခုိက္နစ္နာေစခဲ့သည္။ ကန္႔သတ္ခံလုိက္ရေသာ ပဲစင္းငံု၊ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္းပဲ အမ်ဳိးအစားမ်ားသည္ အိႏၵိယေစ်းကြက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ တင္ပုိ႔ရန္ ေမွ်ာ္ကုိးစုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းပဲအမ်ဳိးအစားမ်ားက ျပည္တြင္း စားသံုးမႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားထုိးဆင္းခဲ့ၿပီး ျပည္ပပုိ႔ကုန္၀င္ေငြလည္း ေလ်ာ့က်ခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ထင္ရွားသည့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ပဲစင္းငံုတင္သြင္းမႈကုိ ကန္႔သတ္ကုန္စည္အျဖစ္ တစ္ႏွစ္ကုိ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတင္သြင္းမႈကုိ ကန္႔သတ္ကုန္စည္အျဖစ္ တစ္ႏွစ္ကုိ တန္ခ်ိန္သံုးသိန္း သတ္မွတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကန္႔သတ္မႈမွာ အစုိးရခ်င္း G to G တင္သြင္းရန္ ကတိျပဳထားသည့္ ပမာဏအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ မရွိဟုဆုိေသာ္လည္း ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယၾကား ပဲတင္ပုိ႔မႈတြင္ G to G သေဘာ တူညီမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပဲေစ်းကြက္၏ အဓိက၀ယ္လက္ ေပ်ာက္သြားမည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

ယင္းကန္႔သတ္မႈမ်ား ထြက္ေပၚၿပီးခ်ိန္တြင္  ျပည္တြင္း၌ ပဲစင္းငံုလက္က်န္တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ မတ္ပဲလက္က်န္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀၀၀ ခန္႔က်န္ရွိႏုိင္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းက ခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီး ေၾကညာခ်က္မထြက္ေပၚမီ ပဲစင္းငံုတစ္တန္ က်ပ္ေျခာက္သိန္းခဲြ၀န္းက်င္ႏွင့္ မတ္ပဲတစ္တန္ က်ပ္ရွစ္သိန္း၀န္းက်င္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနရာမွ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚၿပီးခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း ရက္ပုိင္းအတြင္း ပဲစင္းငံုတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းေအာက္ႏွင့္ မတ္ပဲတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ေျခာက္သိန္းခဲြ ေအာက္ထုိးဆင္းခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ား ထုိးဆင္းမႈေၾကာင့္ အစုိးရအဖြဲ႕၊ သက္ဆုိင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ပဲမ်ားျပန္လည္ ၀ယ္ယူရန္ အိႏၵိယအစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အိႏၵိယဘက္မွ ျပန္လည္၀ယ္ယူခ်ိန္တြင္ G to G အစီအစဥ္ျဖင့္သာ ၀ယ္ယူမည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယ၏ ကန္႔သတ္မႈစတင္ခ်ိန္တြင္ ကုန္စည္ဒုိင္မ်ားတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ပါ ေခတၱပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၊ ကုန္စည္ဒုိင္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အိႏၵိယအစုိးရ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ မပယ္ဖ်က္ႏုိင္ေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းအလြန္အကြၽံ က်ဆင္းမႈမျဖစ္ေပၚရန္ သတ္မွတ္ေစ်းတစ္ခု ထားရွိကာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၀၀ မတည္၍ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိပဲမ်ားကုိ ၀ယ္ယူရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ထားမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိကုန္သည္မ်ား ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ အားေလ်ာ့သြား၍ မတ္ပဲ၊ ပဲစင္းငံုေစ်းမ်ား ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ ေစ်းႏႈန္းေအာက္မ်ားစြာ က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ပဲေစ်းႏႈန္း မပ်က္ျပားေစေရးအတြက္ မတ္ပဲတစ္တန္ က်ပ္ငါးသိန္းႏႈန္းျဖင့္ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္ေသာင္း၊ ပဲစင္းငံုတစ္တန္ က်ပ္ေလးသိန္းႏႈန္းျဖင့္ တန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္း စတင္၀ယ္ယူေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲစင္းငံုႏွင့္ မတ္ပဲေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ၀ယ္ယူတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေရးအဖြဲ႕၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေစ်းကြက္အတြင္း ပဲေစ်းမ်ား ဆက္လက္က်ဆင္းခဲ့ရာ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း မတ္ပဲတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၄၇၀၀၀၀  ၀န္းက်င္၊ ပဲစင္းငံုနီ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၃၃၀၀၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဲေစ်းကြက္ ေရႊထီးေဆာင္းခဲ့ခ်ိန္မွာ ယခုဆုိလွ်င္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မတ္ပဲတစ္တန္ က်ပ္ ၂၅ သိန္း၊ ပဲစင္းငံုတစ္တန္ က်ပ္သိန္း ၂၀ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ အတိတ္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။  ၂၀၁၇ ႏွစ္စတြင္ မတ္ပဲတစ္တန္ က်ပ္ ၁၂ သိန္း၀န္းက်င္၊ ပဲစင္းငံုအနီတစ္တန္ က်ပ္ရွစ္သိန္းခဲြ၀န္းက်င္ရွိခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း ထက္၀က္ေက်ာ္ဆက္လက္က်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈအေနျဖင့္လည္း လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တင္ပုိ႔မႈထက္၀က္ေက်ာ္ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္အထိ ကာလတူတင္ပုိ႔မႈတြင္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေဒၚလာ ၃၄၃ သန္းေလ်ာ့ နည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဲစုိက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈသည္ အိႏၵိယေစ်းကြက္ကုိသာ အဓိက ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ကန္႔သတ္မႈႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ခ်ိန္တြင္ ထိ      ခုိက္ဆံုး႐ႈံးမႈ မ်ားျပားေစခဲ့သည္။ ယခုျဖစ္ ေပၚခဲ့သည့္ကိစၥသည္ ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္း အေပၚမွီခုိအားထားမႈႏွင့္ သမား႐ုိးက် ေစ်းကြက္ရွာေဖြမႈပံုစံသာရွိသည့္ ျမန္မာ့ပဲေစ်းကြက္အတြက္ သင္ခန္းစာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနအတြက္ သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံတစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

December 24, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.