<

ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရန္ အခ်ိန္ယူရဦးမည့္ ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ျပည္တြင္းဘဏ္တစ္ခု၏ ဘဏ္ခဲြလုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးက႑ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ကုိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံု ေငြအဖြဲ႕အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ပမာဏႀကီးမားေသာ ေၾကြးၿမီမ်ား ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္း၊ ဘဏ္မ်ား လုိက္နာရမည့္ မ,တည္ေငြရင္း လံုေလာက္မႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္း၊ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈ အခ်ဳိးသတ္မွတ္ခ်က္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္း၊ ရရန္ပုိင္ခြင့္မ်ား အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လ်ာထားျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းတုိ႔ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၏ ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

မ, တည္ေငြရင္း လံုေလာက္မႈအခ်ဳိးဆုိသည္မွာ ဘဏ္၏ မçတည္ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ ဘဏ္၏ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခ အေလးေပးတြက္ခ်က္ထားသည့္ ရရန္ပုိင္ခြင့္တုိ႔၏ အခ်ဳိးကုိဆုိသည္။ ဘဏ္မ်ားသည္ မçတည္ေငြရင္းလံုေလာက္ အခ်ဳိးအား စုစုေပါင္း မ,တည္ေငြရင္း လံုေလာက္မႈအခ်ဳိး ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အနည္းဆံုးအလႊာ(၁) မ,တည္ေငြရင္းလံုေလာက္မႈအခ်ဳိး ေလးရာခုိင္ႏႈန္း၊ မ,တည္ေငြရင္း လံုေလာက္မႈအခ်ဳိးကုိ ျပည့္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလႊာ(၂) မ,တည္ေငြရင္း သုိ႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္မçတည္ ေငြရင္းကုိ အလႊာ (၁) မတည္ေငြရင္း၏ အမ်ားဆံုး ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ဗဟုိဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ ဘဏ္သည္ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈအခ်ဳိးအား အနည္းဆံုးရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ထား ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈ အခ်ဳိးအေျခအေနကို ေန႔စဥ္တြက္ခ်က္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာ ပံုစံအတုိင္း သီတင္းပတ္အလုိက္ ပ်မ္းမွ်အခ်ဳိးအား ဗဟုိဘဏ္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဌာနသုိ႔ အပတ္စဥ္ ရက္သတၱပတ္ကုန္ဆံုးသည့္ေန႔၏ ေနာက္တစ္ေန႔ အလုပ္လုပ္ရက္တြင္ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ား၊ ႀကိဳတင္ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ လက္က်န္ရွင္းတမ္းႏွင့္ လက္က်န္ရွင္းတမ္းျပင္ပရွိ အျခားရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ ဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ေပၚသည့္ အခါတုိင္း အဆုိပါဆံုး႐ႈံးမႈအတြက္ လံုေလာက္ေသာ လ်ာထားခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ထားရမည္။ ယင္းသုိ႔လ်ာထားရာတြင္ ပ်က္ကြက္မႈျဖစ္ေပၚသည့္အပုိင္းကုိသာ လ်ာထားရန္မဟုတ္ဘဲ ေခ်းေငြႏွင့္ ႀကိဳတင္ထုတ္ေခ်းေငြ လက္က်န္အားလံုး၏ အတုိး၊ အရင္းႏွစ္ရပ္စလံုးေပၚတြင္ လ်ာထားရမည္ဟု သတ္မွတ္ထား ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပမာဏႀကီးမားေသာ ေၾကြးၿမီဆုိသည္မွာ ဘဏ္၏အဓိကမတည္ေငြရင္း၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းသုိ႔ ထုတ္ေခ်းသည့္ေခ်းေငြကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ဦးသုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးထက္ပုိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးသည္ အျခားသူမ်ားအေပၚ တုိက္႐ုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း၊ ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားသည္ တူညီသည့္မိခင္ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ တူညီေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ရွိျခင္း၊ ယင္းတုိ႔ထဲမွ တစ္ဦးသည္ အျခားေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ အက်ဳိးစီးပြားရွိျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ အာမခံသည့္သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခဲြေ၀လုပ္ကုိင္မႈ စာခ်ဳပ္စသည္ျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အထူးဆက္ႏႊယ္မႈရွိျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ဗဟုိဘဏ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းအခ်ဳိ႕ကုိ ကုိက္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဗဟုိဘဏ္တုိ႔အၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗဟုိဘဏ္က ရရန္ပုိင္ခြင့္မ်ား အမ်ဳိးအစားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လ်ာထားျခင္းဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းပါ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ ျပန္လည္ေျဖေလွ်ာ့ေပးၿပီး  အဓိကအခ်က္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၇ ရက္အထိ ဘဏ္မ်ားမွထုတ္ေခ်းခဲ့ေသာ စာရင္းပုိ ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားအနက္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႔တြင္  ျပန္လည္မေပးဆပ္ႏုိင္ေသာ စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြမ်ားအား ဗဟုိဘဏ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီပါက သံုးႏွစ္ထက္မပုိေသာ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ ေခ်းေငြမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈအခ်ဳိးသတ္ မွတ္ခ်က္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းကုိလည္း အခ်ဳိးတြက္ခ်က္မႈပံုစံတြင္ပါရွိသည့္ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ထက္ ပုိ၍က်န္ရွိေသာ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားတန္ဖုိး၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ကုိပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ခ်မွတ္ေပးေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသစ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေနေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ျပည္       တြင္းဘဏ္မ်ား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ လုိအပ္ျခင္းေၾကာင့္  အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ား ျပန္လည္ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘဏ္မ်ား၏ အဓိက၀င္ေငြအရင္းအျမစ္သည္ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမွျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း ေခ်းေငြရရွိေရးက အဓိကလုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ေခ်းေငြရရွိရန္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္သည့္ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိသာ အာမခံအျဖစ္လက္ခံ၍ ဘဏ္ေခ်းေငြထုတ္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားပုိမုိလံုျခံဳ စိတ္ခ်ရမည္လား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေခ်းေငြရရွိရန္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္မလား စသည့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

December 25, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.