<

ညာေမာင္းကားမ်ား တစ္ခန္းရပ္သြားေစေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္လား

ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ ကားမ်ားကို သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာတြင္ ဘယ္ေမာင္းကားမ်ားကုိသာ ခြင့္ျပဳေတာ့မည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈမူ၀ါဒဆုိင္ရာ Model Year သတ္မွတ္ခ်က္ထြက္ရွိလာၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္းရွိႏွင့္ၿပီး ညာေမာင္းကားမ်ား၊ တင္သြင္းၿပီးကားမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အျမင့္ေစ်းျဖင့္ ရွိေနရာမွ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၏ ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

လက္ရွိအစုိးရသည္ ကားတင္သြင္းမႈ မူ၀ါဒကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Model Year သတ္မွတ္ခ်က္ကတည္းက စတင္တင္းက်ပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကားေစ်းမ်ား စတင္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လူအမ်ားစီးေသာ ၁၃၅၀ စီစီေအာက္ ကားေစ်းႏႈန္းသည္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆၀ မွ ၉၀ ၀န္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ Model Year သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္လာမည္ဟု ကားေရာင္း၀ယ္သူမ်ားက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီက ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/၂၀၁၇)ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းျခင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ခုႏွစ္သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းအစီအစဥ္ (Consignment စနစ္အပါအ၀င္) တြင္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ လူစီးယာဥ္မ်ား အပါအ၀င္) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ ခု ႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း) တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း အစီအစဥ္တြင္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ လူစီးယာဥ္မ်ားအပါအ၀င္) ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း(ဘယ္ေမာင္း)၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား (Mini Bus / City Bus / Express Bus ) ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း) တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ထုိ႔အတူ ပံုမွန္လုိင္စင္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလွ်ာက္ထားမႈ (FOC စနစ္ျဖင့္ ျပည္ပမွ လွဴဒါန္းသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားမႈအပါအ၀င္) တြင္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ား ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း၊ ယႏၲရားမ်ား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း၊ မီးသတ္ယာဥ္၊ လူနာတင္ယာဥ္၊ နိဗၺာန္ယာဥ္ ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ သာသနာေရးဆုိင္ရာယာဥ္မ်ား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား (Mini Bus / City Bus / Express Bus )၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း) တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ အစုိးရဌာနမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလွ်ာက္ထားမႈအေနျဖင့္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား  ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ ခု ႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ား/ ယႏၲရားမ်ား/ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား    ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္းတင္သြင္းရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ထားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းအစီအစဥ္တြင္ အနိမ့္ဆံုး ေမာ္ဒယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခင္က ညာေမာင္းကားမ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘယ္ေမာင္းကားမ်ားသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ရန္က်န္ရွိေသာ ကားမ်ားအပါအ၀င္ ညာေမာင္းကား ေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ လက္က်န္ကာလတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ မူ၀ါဒျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္အထိ သတ္မွတ္ခုႏွစ္မ်ားအတုိင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ လုိင္စင္၊ ပါမစ္မ်ားေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္း ျပည္ပမွေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၏(၂၀ /၂၀၁၇) အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆုိပါသတ္မွတ္ခ်က္အရ ၂၀၁၇ ခု ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိသာ ညာေမာင္းကားမ်ား တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ခဲ့ၿပီး စလစ္ေစ်းမ်ားလည္း ဒီဇင္ဘာ ဒုတိယပတ္တြင္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ လက္က်န္ကာလအတြင္း ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအရ ပါမစ္သက္တမ္းႏွင့္ သက္တမ္းတုိးကာလမ်ားေၾကာင့္ လာမည့္ဧၿပီလပုိင္းအထိ ညာေမာင္းကားမ်ား ၀င္ေရာက္ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေမာ္ေတာ္ ကားတင္သြင္းမႈ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ညာေမာင္းကားမ်ား ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈ နည္းပါးလာသည့္အတြက္ Brand New ကားမ်ားကုိ လူႀကိဳက္မ်ားလာၿပီး လတ္တေလာႏွစ္မ်ားတြင္ ေစ်းကြက္အားၿပိဳင္ေနဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မၾကာမီႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း  Brand New ကားသစ္မ်ားက ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္လာဖြယ္ရွိေနသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကားသစ္စီးေရ ၄,၂၀၀ ၀န္းက်င္ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာအစုိးရ၏ ကားတင္သြင္းမႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ကားသစ္စီးေရ ၇,၅၀၀ ၀န္းက်င္ ေရာင္းခ်ရမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ကားသစ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာေစ်းကြက္သည္ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏွစ္အလုိက္တုိးတက္မႈႏႈန္း ဆက္လက္ျမင့္မားမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ကားတင္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒစတင္ခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာအထိ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံ၀န္းက်င္တန္ဖုိးရွိ ကားစီးေရ ၈၈၆,၂၃၄ စီးတင္သြင္းခဲ့ၿပီး အမ်ားစုသည္ တစ္ပတ္ရစ္ ညာေမာင္းကားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ယခု ေျပာင္းလဲလုိက္သည့္ မူ၀ါဒေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ ညာေမာင္းကားမ်ားတင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ျဖစ္လာၿပီး ကားေစ်းကြက္အတြက္ အခ်ဳိးအေကြ႕မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

December 24, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.