၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စိတ္၀င္စား လႈပ္ရွားမႈ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး အာ႐ံုစိုက္လာၾကသည့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၏ အခန္းက႑

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စာၾကည့္တိုက္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူအၾကား စာဖတ္သည့္ အေလ့အထ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ အလုပ္ျဖစ္မည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ Public Library Master Plan ေရးဆြဲျခင္းကဲ့သို႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ရွိခဲ့သည္။

ဆန္းသစ္သည့္ စိတ္ကူးမ်ားျဖင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး စာၾကည့္တုိက္ငယ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာရင္းမ်ားအရ စာၾကည့္တိုက္ေပါင္း ငါးေသာင္းေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ စာၾကည့္တိုက္ ၆၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔သာ က်န္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း ၆၀၀၀ ၀န္းက်င္တြင္ အစိုးရ စာၾကည့္တိုက္မ်ားမွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၀န္းက်င္သာရွိၿပီး က်န္စာၾကည့္တိုက္မ်ားမွာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ပုဂၢလိက စာၾကည့္တိုက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ စာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ စာရင္းအရသာျဖစ္ၿပီး စာဖတ္သူမ်ား စိတ္၀င္စားသည့္၊ အမွန္တကယ္ လည္ပတ္ေနသည့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားမွာ အနည္းစုသာ ရွိေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ယင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ၿပီး စာဖတ္သူမ်ား လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္ အျပင္အဆင္မ်ား၊ စိတ္၀င္စားေစမည့္ ထူးျခားသည့္ စိတ္ကူးမ်ားျဖင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး စာၾကည့္တိုက္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ 

အေျခအေန အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားသို႔ မသြားေရာက္ႏုိင္သည့္ သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ဖတ္ၿပီးျပန္ထား ေစာင့္ၾကည့္သူမဲ့ စာၾကည့္တိုက္ငယ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ စာအုပ္ ၃၀ ခန္႔ ဆန္႔သည့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္စင္မ်ားကို လူသြားလူလာမ်ားသည့္ လမ္းေဘးေနရာမ်ားတြင္ ထားရွိထားၿပီး မည္သူမဆို ငွားရမ္းဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားက ဖြင့္လွစ္သည္မ်ားလည္း ရွိလာၿပီး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး စာၾကည့္တိုက္ အခ်ဳိ႕သည္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လွည့္လည္ငွားရမ္းသည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

စာၾကည့္တိုက္ ကြန္ရက္မွလည္း ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္မ်ား ေပၚထြန္းလာရန္ အတြက္ ကူညီေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အတြင္းရွိ စာၾကည့္တိုက္မ်ားအတြက္ စာအုပ္မွ်ေ၀ေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို တစ္လက်ပ္ ၁၀၀၀ ပါ၀င္ လွဴဒါန္းႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ စာၾကည့္တိုက္မ်ားအေၾကာင္း၊ တည္ေနရာ၊ သမိုင္း၊ စာအုပ္အညႊန္း အစရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြႏိုင္မည့္ Save the Library Application ကို ယခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း အခမဲ့ ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ ျပန္ေရႊ႕ခြင့္ရခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တိုက္

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္ျဒပ္ဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တိုက္သည္ စာေပပညာရွင္မ်ား၊ စာေပသုေတသနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အားထားစရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း လူသူအေရာက္နည္းသည့္  ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမႀကီး သီရိမဂၤလာရိပ္သာလမ္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္) ကို သြားလာရလြယ္ကူသည့္ ဂုဏ္တင့္တယ္သည့္ ၿမိဳ႕လယ္ေနရာ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္ေပးပါရန္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဗဟိုစာၾကည့္တိုက္မွဴးေဟာင္း ဦးေသာ္ေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာၾကည့္တိုက္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးသန္းေအာင္၊ Yangon Heritage Trust မွ ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦးတို႔က သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံသို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက စာေရးသား တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔စာတင္ျပၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္လ အတြင္းတြင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္လမ္းရွိ အေဆာက္အအံုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တိုက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္သို႔ ျပန္လည္ ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာေပပညာရွင္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ၀မ္းေျမာက္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိတြင္ အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္လမ္း ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း ႐ံုးစိုက္ခဲ့ရာ အေဆာက္အအံုကို ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေနၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးေျပာင္းေရႊ႕သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စာၾကည့္တိုက္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ Public Library Master Plan ေရးဆြဲျခင္း

ယခုႏွစ္အတြင္း စာၾကည့္တိုက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား အသီးသီး ရွိခဲ့သည့္အနက္ Public Library Master Plan ေရးဆြဲျခင္းမွာလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အင္န္ဂ်ီအို အဖြဲ႕မ်ား၊ အစိုးရ စာၾကည့္တိုက္မ်ားႏွင့္ လူထုစာၾကည့္တိုက္မ်ား ပါ၀င္သည့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားအတြက္ Master Plan ေရးဆြဲျခင္းကို ယခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ Master Plan တြင္ လာမည့္ေျခာက္ႏွစ္ အတြင္း ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈအပိုင္း၊ Partnership မ်ား ရွာေဖြရန္ အစိုးရပိုင္းမွ ၀င္ေရာက္ ကူညီႏိုင္မႈ စသည့္ အခ်က္တို႔ကို ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည္ဟု သိရၿပီး စာၾကည့္တိုက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒတစ္ခု ထြက္ႏိုင္ရန္အထိ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

Writer: 
ျပည့္စံုေန၀င္း