သဘင္ေလာကသားမ်ားအတြက္ အားတက္ဖြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ံုး (ဗဟို)

ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ ေလာကသားမ်ားအတြက္ အားတက္ဖြယ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ လႈပ္ရွားမႈ၊ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ံုး (ဗဟို) အဖြဲ႕၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား Weekly Eleven News Journal ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားက႑တြင္ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ ေလာကမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

လက္ရွိတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ံုး (ဗဟို) အဖြဲ႕ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သဘင္ေဆြးေႏြးပြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၏ သက္တမ္းကို ႏွစ္ႏွစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ံုး (ဗဟို) တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ မင္းသား ဖိုးခ်စ္၊ ဒုဥကၠ႒ (၁) မႏၲေလး ေန၀င္း(ဆိုင္း)၊ ဒုဥကၠ႒ (၂) ပဲခူးစိန္ျမေအာင္(ဆိုင္း)၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမိုး၀င္း၊ အတြင္းေရးမွဴး(၁) ျမန္မာျပည္ေက်ာက္စိမ္း(ဆိုင္း)၊ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဖိုးသႀကၤန္ (ဆိုင္း)၊ စည္း႐ံုးေရးမွဴး နန္းခင္ေမႊး၊ ျပန္ၾကားေရးမွဴး ပတၱျမားေကခိုင္၊ စာရင္းစစ္မေအးေမာ္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ကိုေဇာ္၀င္း စသူတို႔ အသီးသီးျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ံုး (ဗဟို) အဆင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕သစ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အလုပ္အမႈေဆာင္သစ္မ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ သဘင္ပညာရွင္မ်ား၏ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားေသာ ခက္ခဲမႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့ ကူညီႏိုင္မည့္ သဘင္လူမႈကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီမ်ားကို (ဗဟို) အဆင့္မွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအလုိက္ သဘင္လူမႈကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ သဘင္ေလာကသားမ်ားအတြက္ ကူညီမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွ သဘင္ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဇာတ္သဘင္ တည္ေထာင္သူ၊ ဆိုင္းအဖြဲ႕ တည္ေထာင္သူမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို တစ္ေျပးညီ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္လည္း စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သည္။

သဘင္ေလာကသားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ တည္ေထာင္သူမ်ားအတြက္ ေငြထုတ္ေခ်းမႈမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသဘင္ ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ံုး (ဗဟို) ၏ ဥကၠ႒ ဖိုးခ်စ္၏ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ သဘင္အႏုပညာ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၏ ပံုရိပ္ကို စြမ္းစြမ္းတမံ ျမႇင့္တင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ရွိသည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာ့သဘင္၏ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ၊ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာ ပံုရိပ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ထြက္ေပၚလာရန္ လိုအပ္သည္ဟု ခံယူထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သဘင္သီခ်င္းၿပိဳင္ပြဲ ဖိတ္ေခၚထားၿပီး သီခ်င္းေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ံုး (ဗဟို) မွ ဦးေဆာင္ကာ သဘင္လူမႈကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ၀ိုင္း၀န္း လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ သဘင္သက္ႀကီး ပူေဇာ္ပြဲကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ က်င္းပႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။  

Writer: 
စုမွဴးႏိုင္