စာေပအႏုပညာနယ္ပယ္မွေက်ာ္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ထင္ရွားမႈမ်ား