<

သဘင္ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕မ်ား က႑ေျခာက္ခုအတြက္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ သဘင္ပညာရွင္မ်ားအစည္းအ႐ံုး (ဗဟို) မွ ဦးေဆာင္ကာ သဘင္ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို သဘင္က႑ေျခာက္ခုအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ႐ိုးရာထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကိုဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

“အစ္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသဘင္အစည္းအ႐ံုး (ဗဟို) အေနနဲ႔ ျမန္မာ့သဘင္ရဲ႕ က႑အလိုက္၊ ပညာရပ္အလိုက္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ၊ သဘင္ပညာရပ္အလိုက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြအတြက္ သဘင္ပညာရပ္အလိုက္ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီေတြကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဒီေကာ္မတီအဖြဲ႕ေတြကေနၿပီး ဆိုင္းဆိုရင္လည္း ဆိုင္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္ေတြကေနၿပီး ႐ိုးရာထိန္းသိမ္းမႈနဲ႔ သက္ဆိုင္တာေတြ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ သတိထားလိုက္နာရမယ့္အခ်က္ေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားၾကမွာပါ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံသဘင္ပညာရွင္မ်ားအစည္းအ႐ံုး (ဗဟို)၏ ျပန္ၾကားေရးမွဴး မပတၱျမားေကခိုင္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘင္ပညာရွင္မ်ားအစည္းအ႐ံုး (ဗဟို) အေနျဖင့္ ဆိုင္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ျပန္႔ပြားေရးေကာ္မတီ၊ ရာမယဏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ျပန္႔ပြားေရးေကာ္မတီ၊ ဆပ္ကပ္မ်က္လွည့္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ျပန္႔ပြားေရး ေကာ္မတီ၊ နတ္ေဒ၀ါပညာရပ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ျပန္႔ပြားေရး ေကာ္မတီ၊ ဇာတ္သဘင္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ျပန္႔ပြားေရးေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာ့႐ုပ္ေသးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္ တင္ျပန္႔ပြားေရးေကာ္မတီတို႔ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

December 24, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.